Новини, події, оголошення

«Тиждень академічної доброчесності» на факультеті дошкільної та спеціальної освіти

З метою формування нової академічної культури на принципах академічної свободи, суспільної відповідальності, пошани до людської гідності і дотримання академічної доброчесності з 05.04. – 09.04. 2021 на факультеті дошкільної та спеціальної освіти проходив «Тиждень академічної доброчесності». Дана програма охопила всіх студентів та викладачів факультету.

 

 У рамках тижня викладачами та науковцями кафедри дошкільної освіти було організовано такі заходи:

 • 07. 04. 2021 року для студентів першого курсу (14, 114-115гр.) було проведено відкрите практичне заняття з «Основ наукових досліджень» на тему «АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ У ФАХОВІЙ ПІДГОТОВЦІ ВИХОВАТЕЛЯ» (докторка педагогічних наук, доцентка, професорка кафедри дошкільної освіти Гаврилюк С.М.).

 

 

 • 08. 04. 2021 року для студентів (11-113 гр.) була проведена виховна година на тему: «ПРИНЦИПИ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ» (завідувачка кафедри дошкільної освіти, докторка педагогічних наук, професорка Кушнір В.М., кандидатка педагогічних наук, доцентка Залізняк А.М.).

 

 • 09. 04. 2021 року для студентів (112гр.) було проведено онлайн-зустріч «АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ У ВИЩІЙ ШКОЛІ. ЕТИЧНІ ЦІННОСТІ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ» (доцентки кафедри дошкільної освіти Скрипник Н.І., Дудник Н.А.).

 

 

 • Для викладачів факультету, які планують займатися наукою діяльністю (викладачі кафедри дошкільної освіти: Найдюк І.С., Гарбар С.С.) був проведений семінар «АКАДЕМІЧНА КУЛЬТУРА ТА НАУКОВА ЕТИКА ДОСЛІДНИКА» (докторка педагогічних наук, професорка Семчук С.І.)

Важливою складовою державної політики у сфері освіти та принципи освітньої діяльності у Законі України “Про освіту” визначено академічну доброчесність. Цей закон прийнятий Парламентом України 5 вересня 2017 р. Згідно статті 42, академічна доброчесність – це сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень.

Тому якісна зміна системи вищої освіти вимагає нових підходів до навчання та викладання, утвердження чесності та особистісних цінностей в освітньо-виховному та науковому процесі. Це вимагає створення нових механізмів побудови комунікації в закладах вищої освіти, що сприятиме формуванню високої академічної культури, носіями якої будуть науково-педагогічні і наукові працівники та здобувачі освіти.

Відтак, питаннями для обговорення стали такі:

 1.  Місце наукової етики в розвитку успішної кар’єри фахівця.
 2. Конструювання системи сприяння академічній доброчесності молодих учених.
 3. Академічна чесність у наукових дослідженнях. Ознаки порушення академічної доброчесності згідно із законом України «Про освіту».
 4. Поняття інтелектуальної власності та авторського права.
 5. Плагіат у науковій роботі та шляхи боротьби із ним. Університетські положення про запобігання плагіату та антиплагіатні програми.
 6. Види плагіату. Фабрикація та фальсифікація у наукових роботах. Академічний саботаж.
 7. 8. Порушення академічної доброчесності здобувачами освіти та покарання за нього.

            Студенти усвідомили, що для забезпечення академічної доброчесності необхідно дотримуватися наступних принципів:

– верховенства права;

– демократизму;

– законності;

– соціальної справедливості;

– пріоритетності прав і свобод людини та громадянина;

– рівноправності;

– гарантування прав і свобод;

– науковості;

– професіоналізму та компетентності;

– партнерства і взаємодопомоги;

– поваги і взаємної довіри;

– відкритості і прозорості;

– відповідальності за порушення академічної доброчесності.

Для студентів та викладачів універистету, науково-педагогічних та наукових працівників дотримання академічної доброчесності передбачає:

-посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей;

– дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права;

– надання достовірної інформації про методики і результати досліджень, джерела використаної інформації та власну педагогічну (науково-педагогічну, творчу) діяльність;

– контроль за дотриманням академічної доброчесності здобувачами освіти; об’єктивне оцінювання результатів навчання.

 

Студенти усвідомили, що порушенням академічної доброчесності вважається:

 • академічний плагіат – оприлюднення (частково або повністю) наукових (творчих) результатів, отриманих іншими особами, як результатів власного дослідження (творчості) та/або відтворення опублікованих текстів (оприлюднених творів мистецтва) інших авторів без зазначення авторства;
 • самоплагіат – оприлюднення (частково або повністю) власних раніше опублікованих наукових результатів як нових наукових результатів;
 • фабрикація – вигадування даних чи фактів, що використовуються в освітньому процесі або наукових дослідженнях;
 • фальсифікація – свідома зміна чи модифікація вже наявних даних, що стосуються освітнього процесу чи наукових досліджень;
 • списування – виконання письмових робіт із залученням зовнішніх джерел інформації, крім дозволених для використання, зокрема під час оцінювання результатів навчання;
 • обман – надання завідомо неправдивої інформації щодо власної освітньої (наукової, творчої) діяльності чи організації освітнього процесу.
 • необ’єктивне оцінювання – свідоме завищення або заниження оцінки результатів навчання здобувачів освіти.

      Студенти дізналися, що за порушення академічної доброчесності педагогічні, науково-педагогічні та наукові працівники закладів освіти можуть бути притягнені до  академічної відповідальності.

      Отже із зазначеного вище, можна зробити висновок, що академічна доброчесність – показник особистої культури студента, молодого вченого, що потребує цілеспрямованого формування. Відтак, маємо разом формувати академічну культуру, як певний стиль життя і поведінки на усіх її рівнях: загальному, професійному, корпоративному та індивідуальному.