Історія кафедри

Історія розвитку кафедри психології та педагогіки розвитку дитини

У 2001 році була створена кафедра теорії та методики дошкільної освіти. Очолювала кафедру доцент Поліщук Олена Василівна. Професорсько-викладацький склад кафедри здійснював теоретико-методичну та практичну підготовку фахівців дошкільного профілю із спеціальності «Дошкільна освіта». У результаті реорганізації у 2017 році було створено кафедру психології та педагогіки розвитку дитини. Очолює кафедру доктор педагогічних наук, професор Іщенко Людмила Валентинівна.

Метою діяльності колективу кафедри є забезпечення психолого-педагогічної підготовки майбутніх педагогів до виконання професійних функцій в умовах дошкільної, початкової та спеціальної освіти. Необхідність і своєчасність означеної підготовки підтверджено низкою нормативних документів, зокрема Законами України «Про вищу освіту», «Про дошкільну освіту», «Концепцією освіти дітей раннього і дошкільного віку», «Концепцією Нової української школи», Базовим компонентом дошкільної освіти, програмами навчання і розвиту дітей дошкільного віку.

Проблема розвитку особистості – одна з найактуальніших у сучасній психолого-педагогічній освіті і вимагає нових стратегічних ліній для її вирішення. Підвищується роль і значущість кожної особистості. Прийшовши в заклад дошкільної освіти, дитина стає суб’єктом свого розвитку. А це означає, що її інтересам, потребам, запитам, здібностям надається першочергове значення в професійній діяльності педагога. Тому одним із основних завдань підготовки такого фахівця у вищій школі є формування особистості професіонала, спроможного вибудовувати власну професійну діяльність, ціннісно-смисловим підґрунтям якої є неповторна особистість дитини, створення умов для її гармонійного розвитку в сучасному закладі дошкільної освіти, надання якісних освітніх послуг кожній дитині.

Науковий колектив кафедри здійснює підготовку здобувачів вищої освіти спеціальностей 012 Дошкільна освіта, 016 Спеціальна освіта.

На кафедрі функціонує Науково-дослідна лабораторія «Дошкільна освіта: історія, перспективи розвитку в ХХІ столітті» (керівник – кандидат педагогічних наук, доцент Карнаух Леся Петрівна) створена у квітні 2002 року і є структурним підрозділом університету, що здійснює свою діяльність із метою широкого залучення професорсько-викладацького складу, докторів, аспірантів, студентів університету, працівників закладів дошкільної освіти до вирішення актуальних проблем дошкільної освіти, розробки та апробації психолого-педагогічного супроводу дітей дошкільного віку у сучасному соціокультурному просторі.

Задля забезпечення якісної підготовки і перепідготовки фахівців дошкільної та початкової освіти в УДПУ було створено Науково-методичний центр психологічного і дидактичного супроводу Нової української школи. Науково-педагогічний колектив брав активну участь у організації та створення означеного центру. Керівник центру, кандидат педагогічних наук, доцент Рябошапка Ольга Володимирівна.

З 2019 році на кафедрі організовано проведення курсів підвищення кваліфікації дошкільних працівників. Координує діяльність курсів старший викладач Рябошапка Ольга Володимирівна.

Склад кафедри:

 1. Карнаух Леся Петрівна – в. о. завідувача кафедри, кандидат педагогічних наук, доцент.
 2. Андрющенко Тетяна Костянтинівна – доктор педагогічних наук, професор.
 3. Авраменко Оксана Олександрівна – кандидат педагогічних наук, доцент.
 4. Дука Тетяна Миколаївна – кандидат педагогічних наук, доцент.
 5. Підлипняк Ірина Юріївна – кандидат педагогічних наук, доцент.
 6. Бутенко Ольга Григорівна – кандидат педагогічних наук, доцент.
 7. Трофаїла Наталія Дмитрівна – кандидат педагогічних наук, доцент.
 8. Кравчук Неля Павлівна – кандидат педагогічних наук, доцент.
 9. Рябошапка Ольга Володимирівна – кандидат педагогічних наук, доцент.
 10. Журавко Тетяна Валеріївна – викладач.

Кафедра психології та педагогіки розвитку дитини забезпечує викладання 51 навчальної дисципліни:

 1. Альтернативні освітні технології.
 2. Гендерна педагогіка і психологія.
 3. Диференційна психологія.
 4. Дошкільна лінгводидактика.
 5. Етнопсихологія.
 6. Здоров’язбережувальні технології в закладах освіти.
 7. Інноваційні технології дошкільної освіти.
 8. Історія гендерних досліджень.
 9. Історія психології.
 10. Кризова психологія.
 11. Література для дошкільників з практикумом виразного читання.
 12. Методика навчання дітей іноземної мови. (Методика навчання іноземної мови у початковій школі).
 13. Методика навчання освітньої галузі «Математика». (Теорія і технологія галузі «Математика»).
 14. Методика навчання письма.
 15. Методика навчання української мови та літературного читання. (Методика навчання української мови, літературного читання та письма). (Теорія і технологія галузі «Мова і література»)
 16. Методика роботи практичного психолога.
 17. Моніторинг якості дошкільної освіти.
 18. Навчання і виховання в різновікових групах.
 19. Наступність та перспективність у роботі з дошкільниками та молодшими школярами.
 20. Ознайомлення дітей з природним довкіллям. (Формування природничо-екологічної компетентності дитини).
 21. Ознайомлення дітей з суспільним довкіллям.
 22. Організація ігрової діяльності дітей в закладах дошкільної освіти.
 23. Основи гендерного виховання. (Основи теорії гендерного виховання).    (Основи теорії гендерного виховання дітей).
 24. Основи профілактики професійної деформації та емоційного вигорання педагога.
 25. Основи соціалізації особистості.
 26. Педагогіка загальна.
 27. Педагогічні технології дошкільної освіти. (Педагогічні технології дошкільної освіти для дітей з/без особливих освітніх потреб)
 28. Порівняльна психологія.
 29. Превентивна педагогіка. (Превентивна педагогічна робота в закладах освіти).
 30. Психолінгвістика.
 31. Психологічна служба в закладах освіти.
 32. Психологія загальна.
 33. Психологія конфлікту.
 34. Психологія особистості.
 35. Психолого-дидактичний супровід НУШ.
 36. Психолого-педагогічні засади гендерної соціалізації особистості.
 37. Психолого-педагогічні засади раннього дитинства.
 38. Розвиток емоційної сфери дітей.
 39. Соціальна педагогіка.
 40. Соціальна психологія.
 41. Соціально-педагогічний супровід сім’ї.
 42. Соціально-психологічна безпека дітей.
 43. Спеціальна дошкільна педагогіка.
 44. Теорія і методика адаптивного фізичного виховання. (Теорія та методика адаптивного фізичного виховання).
 45. Теорія і методика виховання дітей.
 46. Теорія і методика музичного виховання. (Теорія та методика музичного виховання). (Основи педагогічної творчості та музичного виховання).
 47. Теорія і методика роботи з обдарованими дітьми.
 48. Теорія і методика формування елементарних математичних уявлень. (Теорія та методика формування елементарних математичних уявлень у дітей дошкільного віку). (Теорія та методика формування елементарних математичних уявлень).
 49. Технології майнд-фітнесу в дошкіллі. (Технології майнд-фітнесу).
 50. Технології фахових методик початкової освіти.
 51. Формування готовності дітей з особливими освітніми потребами до навчання у школі.

Науковий колектив викладачів кафедри є членами науково-дослідних лабораторій: «Дошкільна освіта: історія, перспективи розвитку в XXI столітті», «В. О. Сухомлинський і школа ХХІ століття», Науково-методичного центру психологічного та дидактичного супроводу НУШ, Регіонального центру розвитку дитини «Дивосвіт», Академії обдарованих дітей «Вундеркінд», на базі яких розробляються актуальні проблеми дошкільної, початкової ланок освіти.

Основні напрями дослідження стосуються проблем соціального, морального, фізичного, мовленнєвого, логіко-математичного розвитку дошкільників, формування у дітей понять про здоровий спосіб життя, організації образотворчої діяльності, підготовки здобувачів до роботи з батьками тощо.

Важливими напрямами роботи лабораторії та центру є :

 • наукове та інформаційно-методичне забезпечення навчального процесу здобувачів;
 • пошук ефективних педагогічних інформаційних технологій, що забезпечують якісну підготовку майбутніх фахівців;
 • встановлення стійких зв’язків змісту навчання з науковими дослідженнями;
 • підготовка здобувачів до практичної діяльності в умовах закладу дошкільної освіти та сім’ї.

Викладачі кафедри психології та педагогіки розвитку дитини надають важливу роль залученню здобувачів до участі в організованій і систематичній науково-дослідній роботі.

На кафедрі психології та педагогіки розвитку дитини діє 8 гуртків, що сприяють оволодінню здобувачами науковими методами пізнання, дослідження, написанню наукових доповідей та повідомлень про виконану наукову роботу, участі у різноманітних виставках, олімпіадах, конкурсах наукових студентських робіт, обговоренню наукових питань, виступам із результатами досліджень на студентських наукових конференціях.

 • До складу гуртка «Психологічні підходи до проблеми гендерної соціалізації особистості» входить 10 студентів. Керівник гуртка – кандидат педагогічних наук, доц. Карнаух Л.П.
 • До складу гуртка «Особливості освітнього процесу в сучасному ЗДО» входить 10 студентів. Керівник гуртка – кандидат педагогічних наук, доц. Авраменко О.О.
 • До складу гуртка «Гендерне виховання дошкільників» входить 10 студентів. Керівник гуртка – кандидат педагогічних наук, доц. Бутенко О. Г.
 • До складу гуртка «Формування освітніх компетенцій дошкільників у різновіковій групі ЗДО» входить 10 студентів. Керівник – кандидат педагогічних наук, доц. Підлипняк  І. Ю.
 • До складу гуртка «Специфіка використання інноваційних технологій в умовах сучасного ЗДО» входить 10 студентів. Керівник гуртка – кандидат педагогічних наук, доц. Дука Т.М.
 • До складу гуртка «Формування здоров’язбережувальної компетентності у майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти» входить 10 студентів. Керівник гуртка – кандидат педагогічних наук, доц. Кравчук Н. П.
 • До складу гуртка «Формування емоційної культури у майбутніх вихователів ЗДО» входить 10 студентів. Керівник гуртка – кандидат педагогічних наук, доц. Трофаїла Н. Д.
 • До складу гуртка «Психологічний та дидактичний супровід Нової української школи» входить 10 студентів. Керівник гуртка – кандидат педагогічних наук, доц. Рябошапка О. В.

Кафедра творчо співпрацює із дошкільними установами м. Умані, Уманського району Черкаської обл., смт. Новоархангельська Кіровоградської обл.; Уманським міським та Уманським районним відділами освіти; Обласним управлінням освіти, а також з обласним інститутом післядипломної освіти педагогічних працівників. Викладачі кафедри виступають з доповідями на методичних об’єднаннях завідувачів, методистів та вихователів закладів дошкільної освіти, організовують і проводять науково-методичні семінари на базі закладів дошкільної освіти м. Умані та Уманського району.

З метою розширення взаємних зв’язків у галузі педагогіки, практичної психології, дошкільної, спеціальної та початкової освіти, обміну передового педагогічного досвіду та передовими прогресивними технологіями викладачі кафедри підписали угоду про співпрацю з дошкільним навчальним закладом «Нікштукас» м. Паланга (Литва).

За час свого існування кафедри викладачі кафедри брали участь у розробці держбюджетних тем:

«Комплекс «Школа – дошкільний навчальний заклад» – одна з перспективних моделей освітніх установ метою якої було оновлення змісту і методів навчально-виховної роботи в умовах комплексу.

«Психолого-педагогічний супровід формування соціальної компетентності у дітей дошкільного та шкільного віку». За результатами розробки було видруковано 2 монографії та проведено міжнародну конференцію.

Працюємо над розробкою кафедральної теми: «Психолого-педагогічний супровід розвитку дитини в умовах взаємодії закладу дошкільної освіти та сім’ї».