Наукова діяльність кафедри дошкільної освіти

Інформація про наукову діяльність кафедри

Головною метою діяльності кафедри дошкільної освіти є створення умов для якісної підготовки конкурентоспроможних фахівців освіти відповідно до досягнень вітчизняної та світової науки і освіти, загальнодержавних, міжнародних критеріїв і стандартів вищої освіти. Освітній процес забезпечує досвідчений науково-педагогічний колектив, серед яких: доктори педагогічних наук, кандидати наук, молоді викладачі  , які спрямовують свою навчальну та дослідницьку діяльність на виконання таких пріоритетних напрямів:

 • участь у науково-методичних і науково-теоретичних конференціях;
 • видання книг, підручників, навчальних посібників, публікацій, статей;
 • робота над докторськими і кандидатськими дисертаціями;
 • підтримка постійного контакту з місцевою пресою для надання їй рекламної інформації за науковими здобутками кафедри;
 • формування наукових шкіл кафедри за рахунок проведення комплексних наукових досліджень, видання монографій;
 • проведення наукових робочих семінарів на кафедрі, де розглядаються питання участі кожного викладача кафедри у науковій діяльності;
 • робота над розробкою комплексної теми кафедри.

Досягнення якісних результатів у підготовці кваліфікованих фахівців відбувається в рамках кафедральної теми: «Удосконалення змісту, форм та методів професійно-педагогічної підготовки дошкільних фахівців у закладах вищої освіти на засадах компетентнісного підходу» (реєстраційний номер 0111U007533).

Пріоритетні напрями дослідження:

 1. Історико-педагогічний аналіз підготовки педагогічних кадрів для дошкільних освітніх закладів.
 2. Обґрунтувати теоретико-методичні засади, місце та значення формування професійної компетентності дошкільного фахівця у вищих навчальних закладах.
 3. Обґрунтувати організаційно-педагогічні умови професійної підготовки майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів на засадах компетентнісного підходу.
 4. Забезпечити методичний супровід професійної підготовки майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів до педагогічної творчості.
 5. Дослідити теоретичні і методичні засади підготовки майбутнього вихователя до формування творчої індивідуальності старших дошкільників.

З метою забезпечення сприятливих умов для навчання здобувачів вищої освіти та професійної діяльності співробітників на факультеті створено й постійно удосконалюється  сучасне освітнє середовище на базі таких кабінетів:

 1. Лабораторія «В.О. Сухомлинський і школа ХХІ століття».
 2. Науково-методичний центр психологічного та дидактичного супроводу НУШ.
 3. Центр цифрової педагогіки у дошкільній та спеціальній освіті.
 4. Лабораторія «Дошкільна освіта в XXI ст.».
 5. Лабораторія інклюзивної педагогіки.
 6. Кабінет методик дошкільної та спеціальної освіти.
 7. Кабінет індивідуальної логопедичної корекції.
 8. Кабінет логопедії та дефектології.
 9. Центр розвитку дитини.
 10. Кабінет лікувального масажу.

Викладачі факультету активно публікують наукові дослідження у фахових виданнях України та наукових журналах, що входять до міжнародних баз даних Scopus, Web of Science, Index Copernicus та ін. Організовують і проводять наукові та науково-практичні конференції, семінари, майстер-класи, круглі столи, тренінги як для науковців, так і для працівників освітніх закладів.

Загальний стиль навчання – проблемно-дослідницький. Лекційні курси поєднуються із семінарськими та лабораторними заняттями, робочими зустрічами. Переважно навчання відбувається в  групах, з дискусіями та презентаціями.


 

Звіти про наукову діяльність Видавнича діяльність План наукових заходів