Наукова діяльність кафедри дошкільної освіти

Інформація про наукову діяльність кафедри

Головною метою діяльності кафедри дошкільної освіти є створення умов для якісної підготовки конкурентоспроможних фахівців освіти відповідно до досягнень вітчизняної та світової науки і освіти, загальнодержавних, міжнародних критеріїв і стандартів вищої освіти. Освітній процес забезпечує досвідчений науково-педагогічний колектив, серед яких: доктори педагогічних наук, кандидати наук, молоді викладачі  , які спрямовують свою навчальну та дослідницьку діяльність на виконання таких пріоритетних напрямів:

 • участь у науково-методичних і науково-теоретичних конференціях;
 • видання книг, підручників, навчальних посібників, публікацій, статей;
 • робота над докторськими і кандидатськими дисертаціями;
 • підтримка постійного контакту з місцевою пресою для надання їй рекламної інформації за науковими здобутками кафедри;
 • формування наукових шкіл кафедри за рахунок проведення комплексних наукових досліджень, видання монографій;
 • проведення наукових робочих семінарів на кафедрі, де розглядаються питання участі кожного викладача кафедри у науковій діяльності;
 • робота над розробкою комплексної теми кафедри.

Досягнення якісних результатів у підготовці кваліфікованих фахівців відбувається в рамках кафедральної теми: «Удосконалення змісту, форм та методів професійно-педагогічної підготовки дошкільних фахівців у закладах вищої освіти на засадах компетентнісного підходу» (реєстраційний номер 0111U007533).

Пріоритетні напрями дослідження:

 1. Історико-педагогічний аналіз підготовки педагогічних кадрів для дошкільних освітніх закладів.
 2. Обґрунтувати теоретико-методичні засади, місце та значення формування професійної компетентності дошкільного фахівця у вищих навчальних закладах.
 3. Обґрунтувати організаційно-педагогічні умови професійної підготовки майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів на засадах компетентнісного підходу.
 4. Забезпечити методичний супровід професійної підготовки майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів до педагогічної творчості.
 5. Дослідити теоретичні і методичні засади підготовки майбутнього вихователя до формування творчої індивідуальності старших дошкільників.

З метою забезпечення сприятливих умов для навчання здобувачів вищої освіти та професійної діяльності співробітників на факультеті створено й постійно удосконалюється  сучасне освітнє середовище на базі таких кабінетів:

 1. Лабораторія «В.О. Сухомлинський і школа ХХІ століття».
 2.  Центр цифрової педагогіки у дошкільній та спеціальній освіті.
 3. Академія обдарованих дітей «Вундеркінд».

Викладачі факультету активно публікують наукові дослідження у фахових виданнях України та наукових журналах, що входять до міжнародних баз даних Scopus, Web of Science, Index Copernicus та ін. Організовують і проводять наукові та науково-практичні конференції, семінари, майстер-класи, круглі столи, тренінги як для науковців, так і для працівників освітніх закладів.

Загальний стиль навчання – проблемно-дослідницький. Лекційні курси поєднуються із семінарськими та лабораторними заняттями, робочими зустрічами. Переважно навчання відбувається в  групах, з дискусіями та презентаціями.


 

Звіти про наукову діяльність Плани роботи наукових гуртків