Загальна інформація

Факультет дошкільної та спеціальної освіти є структурним підрозділом Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

Науково-педагогічні працівники факультету беруть участь у наукових дослідженнях, інноваційних проектах, організовують наукові конференції, видають монографії, посібники, публікують результати своєї діяльності у наукових виданнях України та інших країн.

Професорсько-викладацький склад факультету забезпечує підготовку здобувачів вищої освіти за освітніми ступенями «молодший бакалавр», «бакалавр» та «магістр» зі спеціальностей 012 Дошкільна освіта та 016 Спеціальна освіта.

Головною метою діяльності факультету є створення умов для якісної підготовки конкурентоспроможних фахівців відповідно до досягнень вітчизняної і світової науки та освіти, загальнодержавних, міжнародних стандартів вищої освіти. Розробка фундаментальних досліджень з проблем соціалізації, виховання і навчання особистості; удосконалення форм і методів виховання та забезпечення якісного психологічного супроводу процесу навчання та виховання дітей та молоді з/без особливих освітніх потреб; розробки та апробації інноваційних технологій в дошкільній та спеціальній освіті, психолого-педагогічного супроводу дітей з/без особливих освітніх потреб у сучасному соціокультурному просторі.

Ефективності процесу професійної підготовки майбутніх фахівців сприяє робота над розробкою кафедральних тем:

 • «Психолого-педагогічний супровід розвитку дитини в умовах взаємодії закладу дошкільної освіти і сім’ї» (реєстраційний номер 0118U000068);
 • «Удосконалення змісту, форм та методів професійно-педагогічної підготовки дошкільних фахівців у закладах вищої освіти на засадах компетентнісного підходу» (реєстраційний номер 0111U007533);
 • «Теоретико-методичні засади розвитку спеціальної та інклюзивної освіти» (0116U000114).

На факультеті діють науково-дослідні лабораторії та центри, на базі яких проводяться наукові дослідження, результати яких впроваджуються в освітній процес:

 • Науково-дослідна лабораторія «Василь Сухомлинський і школа ХХІ століття» (науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор, Кушнір В. М.);
 • Науково-дослідна лабораторія «Дошкільна освіта: сутність, перспективи розвитку в ХХІ столітті» (науковий керівник: кандидат педагогічних наук, доцент Карнаух Л. П.);
 • Науково-дослідна лабораторія «Інклюзивна педагогіка» (науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор Малишевська І.А.);
 • Центр розвитку дитини «Дивосвіт» (керівник: методист Вознюк Н.Д.);
 • Науково-методичний центр психологічного і дидактичного супроводу Нової української школи (науковий керівник: кандидат педагогічних наук, старший викладач Рябошапка О.В.);
 • Центр цифрової педагогіки у дошкільній та спеціальній освіті (науковий керівник: кандидат педагогічних наук, доцент Залізняк А. М.);
 • Освітньо-науковий Центр сімейно-центрованих практик (науковий керівник: доктор філософії Черніченко Л. А.);
 • Академія обдарованої дитини «Вундеркінд» (науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор, Гаврилюк С. М.)

У науково-дослідних лабораторіях студенти мають можливість займатися власними науковими пошуками під час написання курсових та випускних кваліфікаційних робіт. За результатами їхніх досліджень видається збірник студентських наукових праць «Перші спроби пошуку в науковому просторі».

Сучасний стан розвитку факультету дошкільної та спеціальної освіти віддзеркалює вирішення важливих трансформаційних процесів, які відбуваються в освітянській сфері України.