Загальна інформація

СТУДЕНТСЬКЕ НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО

Студентське наукове товариство (СНТ) – це добровільне студентське об’єднання, що організовується в вищих навчальних закладах із метою залучення студентів до науково-дослідної роботи, поширення й узагальнення досвіду цієї роботи, підвищення якості підготовки та виховання майбутніх фахівців.

СНТ сприяє формуванню творчих характеристик особистості, яка готова ефективно вирішувати теоретичні та прикладні проблеми, що виникають в процесі дослідницької роботи.

Залучення широких кіл молодих фахівців до науки здійснюється завдяки активній діяльності підрозділів інститутів, відповідальним за вказаний напрям роботи, міжкафедральним науковим центрам та гуртками кафедр, органами студентського самоврядування, з яких провідна роль в цьому процесі належить студентському науковому товариству. Основними цілями товариства є створення і розвиток сприятливих умов для формування кваліфікованих фахівців шляхом інтенсифікації науково-дослідної роботи, участі їх у фундаментальних та прикладних дослідженнях, що проводяться в інституті, а також забезпечення можливості для кожного студента реалізувати своє право на творчий розвиток особистості згідно з його здібностями і потребами.

Студентське наукове товариство факультету дошкільної та спеціальної освіти діє з метою координації, організаційного та науково-методичного забезпечення роботи з обдарованою молоддю, створення сприятливих умов для розвитку і реалізації творчих здібностей студентів факультету, залучення їх до активної науково-дослідної, пошукової діяльності у процесі навчання в університеті, участі у вирішенні актуальних науково-педагогічних, гуманітарних та науково-технічних проблем..

Членами СНТ можуть бути студенти та магістранти денної і заочної форми навчання університету, які активно займаються пошуковою, гуртковою та науково-дослідною роботою.

Метою роботи СНТ – є створення умов для розкриття наукового та творчого потенціалу осіб, які навчаються в університеті, розвиток в них наукового мислення і навичок дослідницької роботи, популяризація різних галузей науки, розвиток інноваційної діяльності, організаційна допомога керівництву університету в оптимізації наукової та навчальної роботи.

ЗАВДАННЯ

 • заохочення та формування умов для розкриття наукового та творчого потенціалу студентів університету;
 • допомога у забезпеченні глибокого вивчення і освоєння дисциплін навчального плану;
 • популяризація наукової діяльності серед студентів університету;
 • організація роботи студентів, заохочення та залучення їх до участі у науковому житті університету;
 • пошук та підтримка талановитих дослідників серед студентів університету;
 • сприяння підвищенню якості фахової підготовки та кваліфікаційного рівня майбутніх вчителів;
 • організація співробітництва із студентами інших вищих навчальних закладів, а також молодіжними організаціями;
 • сприяння обміну науковою інформацією між членами СНТ та координація їх дій;
 • активізація різних видів пошукової, навчально-дослідної діяльності студентства з метою забезпечення глибокого і повного оволодіння обраною спеціальністю;
 • формування навичок самостійного проведення наукових досліджень і творчого підходу до вирішення актуальних науково-практичних та теоретичних проблем;
 • координація науково-дослідної роботи студентів університету;
 • надання організаційної, методичної та практичної допомоги студентам у реалізації творчих ідей, пропозицій тощо;
 • популяризація серед студентів досягнень науки і техніки, посилення наукового аспекту в підготовці спеціалістів та магістрів;
 • відбір та представлення кращих студентських робіт на конкурс Міністерства освіти і науки України;
 • заохочення студентів, які досягли значних успіхів у науково-дослідній роботі;
 • підготовка та випуск студентських наукових видань, в тому числі електронних;
 • розширення міжнародних науково-дослідницьких зв’язків студентів університету.

ФУНКЦІЇ

 • здійснення організаційного і методичного забезпечення заходів щодо пошуку, відбору і навчання талановитої молоді для організації її активної участі у науково-дослідній роботі;
 • участь у проведенні студентських олімпіад та різноманітних творчих змагань;
 • підготовка та проведення круглих столів, семінарів, конференцій;
 • внесення пропозицій щодо вдосконалення науково-методичної роботи з обдарованою молоддю, активізація її участі у наукових дослідженнях;
 • сприяння створенню творчих студентських колективів і організація їх ефективної діяльності;
 • вивчення, узагальнення і розповсюдження передового досвіду інших вищих навчальних закладів та академічних закладів із питань організації науково-дослідної роботи студентів;
 • допомога студентам, що беруть участь у конкурсах, стажуванні, навчанні за кордоном, отриманні стипендій;
 • розміщення інформації на інтернет-сторінці СНТ, що висвітлює інформацію про засідання секцій СНТ, звітну конференцію СНТ, засідання Ради СНТ;