Корисні посилання

Закони України

Закон України «Про освіту»

Закон України «Про вищу освіту»

Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність»

Етичний кодекс

Базовий компонент Дошкільної освіти (нова редакція)

 

Положення

Стратегія розвитку УДПУ на 2021-2025 рр.

Положення про кафедри

Положення про організацію роботи з охорони праці

Положення про порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників (нова редакція)

Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці

Положення про приймальну комісію

Положення про студентське наукове товариство

Положення про студентське самоврядувавння

Положення про факультет (інститут)

Зміни до положення про організацію освітнього процесу

ПРАВИЛА призначення стипендій студентам, аспірантам і докторантам 26.06.19

Положення про Європейську кредитно-трансферну систему навчання в Уманському державному педагогічному універсиетті імені Павла Тичини

Положення про академічну мобільність педагогічних і науково-педагогічних працівників

Положення про видачу диплома з відзнакою

Положення про випускні кваліфікаційні роботи

Положення про відкриті навчальні заняття

Положення про групи зі змісту та якості освіти

Положення про дистанційне навчання

Положення про курсові роботи

Положення про науково-методичну комісію факультету інституту

Положення про науково-методичну роботу на кафедрах

Положення про олімпіади

Положення про організацію вивчення навчальних дисциплін вільного вибору (спеціалізації) (втратило чинність)

Положення про організацію освітнього процесу в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини

Положення про організацію практик

Положення про освітні програми

Положення про планування та облік основних видів роботи

Положення про порядок вільного вибору навчальних дисциплін здобувачами вищої освіти

Положення про порядок замовлення, видачі та обліку документів про вищу освіту

Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення здобувачів вищої освіти

Положення про порядок перезарахування навчальних дисциплін та визначення академічної різниці

Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність здобувачів вищої освіти

Положення про порядок створення та організацію роботи Екзаменаційної комісії

Положення про робочу програму навчальної дисципліни

Положення про самостійну роботу ЗВО

Положення про сертифікацію електронних навчальних курсів, розміщених у системі дистанційного навчання

Положення про силабус навчальної дисципліни

Положення про центр дистанційного навчання

Тимчасовий порядок визнання результатів навчання, здобутих у неформальній та інформальній освіті

Концепція освіти дітей раннього та дошкільного віку від 09_07_2020

Положення про запобігання та виявлення академічного плагіату

Заходи для забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти на 2020 рік

Концепція розвитку УДПУ до 2020

Положення про забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти

Положення про Центр ЗФСУЯОД

Антикорупційна діяльність

Концепція розвитку дошкільної освіти Черкащини 2020