НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ


ЗАКОНИ УКРАЇНИ

Закон України «Про освіту»

Закон України «Про вищу освіту»

Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність»

Етичний кодекс науково‑педагогічних та педагогічних працівників Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Базовий компонент Дошкільної освіти (нова редакція)

Про дошкільну освіту: Закон України від 11.07.2001 № 2628-III

Кодекс законів про працю України: Кодекс України; Закон, Кодекс від 10.12.1971 № 322-VIII

Концепція інтернаціоналізації Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини на 2020-2025

Концепція освіти дітей раннього та дошкільного віку від 09_07_2020


ЗАТВЕРДЖЕНІ СТАНДАРТИ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

Стандарт  вищої освіти за спеціальністю 016 «Спеціальна освіта» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Стандарт  вищої освіти за спеціальністю 016 «Спеціальна освіта» для другого (магістерського) рівня вищої освіти

Стандарт  вищої освіти за спеціальністю 012 «Дошкільна  освіта» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Стандарт  вищої освіти за спеціальністю 012 «Дошкільна  освіта» для другого (магістерського) рівня вищої освіти


НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ

Кодекс  академічної доброчесності

Положення про порядок проведення конкурсного відбору

Положення про факультет/навчально-науковий інститут

Стратегія розвитку УДПУ на 2021-2025 рр.

Концепція розвитку УДПУ до 2020

Положення про кафедри

Положення про організацію роботи з охорони праці

Положення про порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників (нова редакція)

Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці

Положення про приймальну комісію

Положення про студентське наукове товариство

Положення про студентське самоврядування (нова редакція)

Положення про факультет, навчально-науковий інститут (Нова редакція)

Положення про організацію освітнього процесу 2022 

Правила призначення стипендій студентам, аспірантам і докторантам 26.06.19

Положення про випускні кваліфікаційні роботи в УДПУ (Нова редакція)

Положення про Європейську кредитно-трансферну систему навчання в Уманському державному педагогічному універсиетті імені Павла Тичини

Положення про академічну мобільність педагогічних і науково-педагогічних працівників

Положення про видачу диплома з відзнакою

Положення про випускні кваліфікаційні роботи в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини (Нова редакція)

Положення про відкриті навчальні заняття

Положення про групи зі змісту та якості освіти

Положення про дистанційне навчання

Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти в УДПУ

Положення про курсові роботи в Уманському державному педагогічному університеті імені Павлв Тичини (Нова редакція)

Положення про Всеукраїнські  олімпіади  

Положення про науково-методичну комісію факультету інституту

Положення про науково-методичну роботу на кафедрах

Положення про Всеукраїнські олімпіади УДПУ імені Павла Тичини для професійної орієнтації  вступників на основі повної загальної середньої освіти

Положення про організацію освітнього процесу в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини

Положення про організацію практик

Положення про освітні програми (Нова редакція)

Положення про планування та облік основних видів роботи НПП

Положення про запобiгання та виявлення академiчного плагiату

Положення про систему рейтингової оцінки діяльності НПП 2023

Положення про порядок вільного вибору навчальних дисциплін здобувачами вищої освіти

Положення про порядок замовлення, видачі та обліку документів про вищу освіту

Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення здобувачів вищої освіти

Положення про порядок перезарахування навчальних дисциплін та визначення академічної різниці (Нова редакція)

Положення про порядок створення та організацію роботи Екзаменаційної комісії 

Положення про робочу програму навчальної дисципліни

Положення про самостійну роботу ЗВО

Положення про сертифікацію електронних навчальних курсів, розміщених у системі дистанційного навчання

Положення про силабус навчальної дисципліни

Положення про центр дистанційного навчання

Порядок визнання результатів навчання, здобутих шляхом неформальної та/або інформальної освіти

Положення про запобігання та виявлення академічного плагіату

Положення про сертифікацію електронних навчальних курсів, розміщених у системі дистанційного навчання (платформа MOODLE)

Положення про курси підвищення кваліфікації (нова редакція) від 27.06.2023

Положення про забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти

Положення про Центр ЗФСУЯОД

ПОЛОЖЕННЯ про порядок реалізації права на академічну мобільність учасниками освітнього процесу Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Антикорупційна діяльність

Концепція розвитку дошкільної освіти Черкащини 2020

Перелік угод з міжнародними партнерами

Програми розвитку дітей


НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ, ЯКИМИ КЕРУЄТЬСЯ ЗДО

Професійний стандарт вихователя

Базовий компонент дошкільної освіти (Державний стандарт дошкільної освіти) нова редакція від 12.01.2021 №33

Конвенція про права дитини. Редакція зі змінами, схваленими резолюцією 50/155 Генеральної Асамблеї ООН від 21 грудня 1995 року, Конвенцію ратифіковано Постановою ВР № 789-XII від 27.02.91)

Конституція України (зі змінами) № 11-р/2019 від 02.12.2019.

Закон України від 10.92№ 2694-XII «Про охорону праці»

Закон України «Про охорону дитинства» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, № 30, ст.142)

Закон України від12.2022 № 2834-IX  «Про дошкільну освіту»

Закон України від 05.09.2017 № 2145-VIII «Про освіту» 

Закон України «Про захист персональних даних (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, № 34, ст. 481)

Указ Президента України від 18.05.2019 № 286/2019 «Про Стратегію національно-патріотичного виховання» 

Концепція національно-патріотичного виховання дітей та молоді (затверджено наказом МОН Українивід 16.06.2015 № 641)

Положення про дошкільний навчальний заклад (затверджено постановою КабінетуМіністрів України від12.03.2003 № 305) 

Закон України від01.07.2022. № 2352 «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану»

Типове положення про атестацію педагогічних працівників (Наказ МОН від 10.2010 № 930)

Постанова КМУ від 26.09.2023 №1022 «Про внесеннязмін до Положення про заклад дошкільної освіти»

Лист МОН України від 09.12.2019 №1/9-750 «Щодо освітніх програм у закладах дошкільної освіти»

Лист МОН від 31.08.2023 1/13094-23 «Про організацію освітнього процесу дітей з особливими освітніми потребами у 2023/2024 навчальному році 

Лист МОНвід 24.03.2016 № 234 «Санітарний регламент для дошкільних навчальних закладів (затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України.

Лист МОН від 20.06.2023 1/8820-23 «Про організацію безпечного освітнього простору в закладах дошкільної освіти та обладнання укриттів»

Лист МОН від 08.03.2023 1/3343-23«Про застосування Положення про атестацію  педагогічних працівників»

Лист МОН України від 20.04.2015 № 446 «Гранично допустиме навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форм власності»

Лист МОН від 21.10.2022 1/12392-22«Про атестацію та підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів дошкільної освіти у період воєнного стану в Україні»

Лист МОН від 06.10.2022 1/11743-22«Про забезпечення якості освітнього процесу в закладах дошкільної освіти за результатами дослідження ECERS-3» 

Лист МОН від 27.11.2023 1/18669-23 «Про освітній ступінь педагогічних працівників» 

Лист МОН від 27.10.2023 1/16742-23 «Про застосування державної мови у сфері освіти»

Лист МОН від 26.07.2023 4/2645-23 «Щодо роботи з дітьми з ООП в інклюзивній та спеціальній групах»

Лист МОН від 15.08.2023 1/12132-23 «Щодо надання роз’яснень про комплектування спеціальних груп у закладах дошкільної освіти»

 Лист МОН від 27.11.2023 1/18669-23 «Про освітній ступінь педагогічних працівників»

Наказ Державної служби якості освіти України від 30 листопада 2020 р. № 01-11/71 «Методичні рекомендації з питань формування внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закладах дошкільної освіти»

Наказ № 755-21 від 19 жовтня 2021 р. Професійний стандарт «Вихователь закладу дошкільної освіти»