Загальна інформація

Кафедра психології та педагогіки розвитку дитини – підрозділ факультету, що динамічно розвивається та дивиться в майбутнє з оптимізмом і надією на нові наукові і професійно-особистісні досягнення!

Кафедра відзначається великою кількістю проведених наукових заходів різного рівня, участю в організації та проведенні конференції та науково-методичних семінарів, великою кількістю друкованої продукції, результативною роботою зі студентами.

Щорічно співробітники кафедри беруть участь у наукових конференціях різного рівня, семінарах, вебінарах, тренінгах, засіданнях круглого столу, майстер-класах, міжнародних фестивалях «Арт-практик» тощо.

Колектив кафедри публікує наукові розвідки у вітчизняних фахових періодичних виданнях, міжнародних фахових виданнях, що входять до науково-метричних баз даних Web of Science, Scopus, збірниках наукових праць та збірках тез наукових доповідей.

Ефективності процесу професійної підготовки майбутніх спеціалістів дошкільної та спеціальної освіти сприяє робота над розробкою кафедральної теми: «Психолого-педагогічний супровід розвитку дитини в умовах взаємодії закладу дошкільної освіти і сім’ї», результати якої відображено у колективних і одноосібних монографіях, навчально-методичних посібниках, статтях, тезах.

На кафедрі діє наукова лабораторія «Дошкільна освіта: історія, перспективи розвитку в ХХІ столітті» створена у квітні 2002 року і є структурним підрозділом університету, що здійснює свою діяльність із метою широкого залучення професорсько-викладацького складу, докторів, аспірантів, студентів університету, працівників дошкільних установ до вирішення актуальних проблем дошкільної освіти, розробки та апробації інноваційних технологій в дошкільній освіті, психолого-педагогічного супроводу дітей дошкільного віку у сучасному соціокультурному просторі. У центрі уваги лабораторії – її величність Дитина.

Задля забезпечення якісної підготовки майбутніх фахівців для Нової української школи та реалізації наступності між двома освітянськими ланками (дошкільної та початкової), створено науково-методичного центр психологічного та дидактичного супроводу Нової української школи.

Активну участь у роботі лабораторії беруть студенти факультету дошкільної та спеціальної освіти. Результати досліджень висвітлюються у студентському збірнику доповідей «Перші спроби пошуку в науковому просторі», студентських науково-практичних конференціях різного рівня. На базі лабораторії проходять попередні та основні захисти курсових, дипломних та магістерських робіт.

 

На кафедрі здійснюють діяльність наукові студентські проблемні групи та гуртки, створені з метою активізації науково-дослідної роботи студентів і розширення їх участі в дослідницьких проектах, що здійснюються в межах факультету.

Наукові пошуки колективу кафедри спрямовані на розробку фундаментальних досліджень з проблем соціалізації, виховання і навчання особистості; удосконалення форм і методів виховання та забезпечення якісного психологічного супроводу процесу навчання та виховання дітей та молоді; розробки та апробації інноваційних технологій в дошкільній освіті, психолого-педагогічного супроводу дітей дошкільного віку у сучасному соціокультурному просторі.