Внутрішня академічна мобільність

Академічна мобільність учасників освітнього процесу в закладах вищої освіти

Академічна мобільність – можливість учасників освітнього процесу навчатися, викладати, стажуватися чи проводити наукову діяльність в іншому закладі вищої освіти (науковій установі) на території України чи поза її межами (п.2 ч.1 ст.1 Закону України «Про вищу освіту» 

Ключовими аспектами академічної мобільності є

 • надання права на участь у програмах академічної мобільності усім учасникам освітнього процесу;
 • чітке визначення видів та форм академічної мобільності;
 • закріплення принципу перезарахування отриманих кредитів на основі Європейської кредитно-трансферної системи (ЄКТС), зокрема шляхом порівняння змісту навчальних програм, а не назв курсів;
 • збереження місця навчання та стипендії для студентів та місця роботи для працівників ЗВО, котрі беруть участь у програмах академічної мобільності.

Програма академічної мобільності – діяльність українських та іноземних закладів освіти, спрямована на забезпечення реалізації прав українських та іноземних учасників освітнього процесу, а також працівників закладу освіти (наукової установи) на академічну мобільність протягом визначеного часу на підставі угоди з іншим українським закладом освіти (науковою установою) або іноземним закладом-партнером на умовах і в порядку, визначених Порядком.

Цілями академічної мобільності є:

 • інтеграція України в Європейський простір вищої освіти та Європейський дослідницький простір;
 • обмін передовими практиками та досвідом у сферах освіти і науки;
 • модернізація системи освіти;
 • цифровізація навчання та управління;
 • підвищення якості освіти та ефективності наукових досліджень;
 • підвищення конкурентоспроможності освітньо-наукової спільноти України;
 • розвиток професійних навичок та особистісних якостей учасників академічної мобільності;
 • поглиблення співробітництва з міжнародними партнерами у сферах освіти і науки;
 • підтримка соціальних, економічних, культурних взаємовідносин та зв’язків з іншими країнами.

Завданнями учасників академічної мобільності є:

 • підвищення рівня теоретичної та практичної підготовки, професійної майстерності учасників академічної мобільності;
 • отримання міжнародного досвіду провадження викладацької, наукової, науково-технічної діяльності та доступу до європейської та світової дослідницької інфраструктури;
 • реалізація спільних наукових, науково-технічних та/або освітніх проектів;
 • підвищення рівня володіння іноземними мовами;
 • популяризація української мови, культури, поглиблення знань про культуру інших країн.

Академічна мобільність здобувачів освіти, а також науково-педагогічних працівників закладів освіти поділяється на:

1) за місцем її реалізації:

– внутрішню, що передбачає навчання, виконання програми академічної мобільності українським учасником в іншому українському закладі освіти (науковій установі), відмінному від місця постійного навчання (роботи);

– міжнародну, що передбачає навчання, виконання програми академічної мобільності українським учасником в іноземному закладі освіти або іноземного учасника – в українському закладі освіти (науковій установі);

2) за сферою діяльності – на освітню та наукову;

3) за способом реалізації:

– очну, що передбачає фізичне переміщення учасника академічної мобільності до закладу-партнера;

– дистанційну, що передбачає інтерактивну взаємодію учасника академічної мобільності, що забезпечується використанням відповідних інформаційно-комунікаційних технологій;

– змішану, що передбачає очно-дистанційну участь учасника академічної мобільності.

Освітня академічна мобільність за процедурою визнання результату програми академічної мобільності поділяється на:

1) кредитну, що передбачає навчання українського учасника в іноземному або українському (відмінному від постійного місця навчання) закладі-партнері або іноземного учасника в українському закладі-партнері з метою досягнення результатів навчання та/або відповідних компетентностей із/без здобуття кредитів Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи (далі – кредити ЄКТС), що будуть визнані в українському (для українського учасника) або іноземному (для іноземного учасника) закладі-партнері постійного місця навчання;

2) ступеневу, що передбачає навчання українського учасника в іноземному або українському закладі-партнері або іноземного учасника в українському закладі-партнері за узгодженими між такими закладами освітніми (освітньо-професійними) програмами з метою здобуття певного рівня освіти, що дає такій особі право на отримання документа про фахову передвищу або вищу освіту в установленому законодавством порядку.

Нормативна база:

Закон України «Про вищу освіту» 

Постанова Кабінету Міністрів України від 12.08.2015 р. № 579 «Про затвердження Порядку реалізації права на академічну мобільність» 

В УДПУ імені Павла Тичини питання визнання результатів навчання, отриманих в інших ЗВО, регулюється Положенням про порядок реалізації права на академічну мобільність учасниками освітнього процесу УДПУ та Положенням про порядок перезарахування результатів навчання та визначення академічної різниці.

 

Уманським державним педагогічним університетом імені Павла Тичини підписано договір про Консорціум   з сімома ЗВО України:

 • Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради;
 • Рівненський державний гуманітарний університет;
 • Державний вищий навчальний заклад «Донбаський державний педагогічний університет»;
 • Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені Костянтина Дмитровича Ушинського»;
 • Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка;
 • Сумський державний педагогічний університет імені Антона Семеновича Макаренка.

Предметом договору є консолідація зусиль університетів спрямована на оптимальне використання науково-педагогічного потенціалу викладачів та наявних інформаційно-технічних засобів для участі у програмах внутрішньої академічної мобільності студентів аспірантів, докторантів, співробітників.

Створення Консорціуму між ЗВО сприятиме налагодженню і координації міжінституційної співпраці у всіх сферах освіти, науки і культури, підвищенню конкурентоспроможності на національному та міжнародному рівнях.

Також Уманським державним педагогічним університетом імені Павла Тичини підписано Додаткову Угоду № 1 до Договору про співпрацю між Кам’янець-Подільським національним університетом імені Івана Огієнка та Уманським державним педагогічним університетом імені Павла Тичини


Процедура оформлення документів для участі у програмах внутрішньої академічної мобільності на І семестр 2023-2024 н.р.:

 

1 етап

1. Звернутися у деканат за переліком документів для оформлення (заява на ім’я ректора) (зразок додається)

2. Витяг з протоколу засідання кафедри, на якому розглядалося питання направлення на участь в академічній мобільності (зразок додається),

3. Договір про участь у програмі академічної мобільності (зразок додається)

4. Копія договору Консорціуму або договір про співпрацю з іншим ЗВО)

 

2 етап

підготовка деканатом проєкту листа-звернення до закладу вищої освіти про направлення здобувача на програму внутрішньої академічної мобільності

 

3 етап оформлений пакет документів подається до
Навчально-методичного відділу університету
4 етап

оформлення індивідуального навчального плану на термін навчання за програмою академічної мобільності, затвердженого в установленому порядку (участь у програмах академічної мобільності можлива за умови їх відповідності освітній програмі та за погодження гаранта освітньої програми)

 

5 етап

формування Наказу на направлення здобувача вищої освіти для реалізації академічної мобільності за підписом ректора та візою юрисконсульта

 

6 етап

По завершенню академічної мобільності здобувач вищої освіти має у 10-ти денний термін подати такі документи:

до навчально-методичного відділу: програму та документ на підтвердження участі в академічній мобільності (академічна довідка); матеріали, що підтверджують фактичну дистанційну участь в академічній мобільності (фото заходу, посилання на сайт організатора, запис проведення академічної мобільності тощо).

до деканату: документ з переліком навчальних дисциплін та результатами їх вивчення, кількістю кредитів та інформацією про систему оцінювання навчальних здобутків, завірені в установленому порядку у закладі-партнері, для подальшого перезарахування результатів навчання

 

7 етап

визнання та перезарахування результатів навчання: університет визнає еквівалентними та перезараховує результати навчання студента у закладі вищої освіти – партнері;

визнання результатів навчання в рамках академічного співробітництва з закладами-партнерами вищої освіти здійснюється з використанням європейської системи трансферу та накопичення кредитів ЕСТS;

порівняння обсягу навчального навантаження під час здобуття вищої освіти в межах програми академічної мобільності повинно ґрунтуватися на зіставленні результатів навчання, яких було досягнуто здобувачем вищої освіти у закладі вищої освіти – партнері, та результатів навчання, запланованих освітньою програмою Університету.

Цю роботу координує  заступник декана з навчальної роботи та комісії, створені на кафедрах, які відповідають за реалізацію освітньої програми; перезарахування вивчених навчальних дисциплін здійснюється на підставі наданого здобувачем документа з переліком та результатами вивчення навчальних дисциплін, кількістю кредитів та інформацією про систему оцінювання навчальних здобутків здобувачів, завіреного в установленому порядку у закладі вищої освіти–партнері.

 

8 етап

підготовка звіту, який розглядається на засіданні кафедри про результати участі у програмі внутрішньої академічної мобільності. Затверджений звіт подається до навчально-методичного відділу

 Переваги академічної мобільності для учасників освітнього процесу в закладах вищої освіти