Підрозділи студентського самоврядування

Навчальний сектор

Керівники: – Цибульска Ірина 

Організація навчальної діяльності передбачає:

– виконання поточних завдань, пов’язаних з контролем та впливом на успішність навчання студентів на факультеті;

– координацію роботи старостату, проводження роз’яснювальної роботи  про навчальну систему та складання рейтингу успішності та ін;

– участь у стипендіальній комісії факультету;

– представлення та участь студентства в предметних олімпіадах, конкурсах університетського, обласного, всеукраїнського рівнів;

– проведення професійних конкурсів, рейтингових програм, пізнавальних проєктів, інтелектуальних ігор тощо;

– моніторинг  (у кінці кожного навчального семестру) настроїв студентів стосовно організації освітнього процесу шляхом відповідних опитувань (анкетувань), надання їх результатів голові студентського самоврядування та деканату для подальшого прийняття рішень.

Цілі і завдання навчального сектору:

– забезпечення вирішення на рівні керівництва факультету навчальних питань конфліктного характеру між студентами та викладачами;

– збір інформації щодо проблем у навчальному процесі, якості проведення занять;

– допомога студентам в самостійній роботі, використання нових інформаційних технологій (зокрема платформи Moodle);

– забезпечення контролю за відвідуванням занять студентами та надання заступнику дикана з навчально-методичної роботи, завідувачам кафедр інформації щодо дотримання студентами та викладачами навчальної дисципліни;

– внесення пропозицій до керівництва факультету щодо підвищення ефективності освітнього процесу, вдосконалення розкладу занять тощо.


Спортивно-оздоровчий сектор

Крівники сектору: – Пейчева Ольга

Спортивно-оздоровчий сектор відповідає за здійснення комплексу взаємопов’язаних заходів, щодо організації фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи зі студентами. Спортивний сектор організує фізкультурно-оздоровчу та спортивну роботу зі студентами факультету.

Основними завданнями сектору є привернення уваги студентів до спорту, участі у спортивних змаганнях з різних видів спорту, вдосконалення спортивно-масової та оздоровчої роботи зі студентами та пропаганда здорового способу життя.

Цілі і завдання сектору:

– формування у молоді стійкого інтересу до регулярних занять фізичною культурою та спортом, здорового способу життя, підвищення рівня освіти у цій галузі;

– організація і проведення заходів по пропаганді та поширенню здорового способу життя;

– внесення своїх пропозицій щодо розвитку гуртків та секцій з метою залучення студентів до активного спортивного життя;

– співпраця з викладачами фізичного виховання, спортивним клубом та заступником декана з виховної роботи у створенні груп підтримки університетських спортивних команд.


Інформаційний сектор

Керівники сектору: Скотник Ольга

Основні напрямки діяльності:

  • виховання інформаційної культури студентів;
  • підготовка і розповсюдження інформації про діяльність органів студентського самоврядування, головні події факультету, країни, світу;
  • оновлення сторінки сайту факультету;
  • своєчасне оформлення оголошень щодо проведення конференцій, семінарів, тренінгів та інших заходів на факультеті;
  • організація збору аудіо, відеоматеріалів, фотодокументів, публікацій у фонд бібліотеки факультету;
  • створення системи кореспондування інформації про життя студентів факультету у Центр культури і дозвілля «Гаудеамус»;
  • рганізація і проведення виставок, конкурсів стіннівок, малюнків, графіки, листівок і т. ін.

Культурно-просвітницький сектор

Керівники сектору: – Конотопчик Ольга

Культурно-просвітницька діяльність студенів заснована на традиціях культурно-виховної та освітньої роботи факультету, є системою заходів, що сприяють підвищенню культурного рівня, розвиткові творчих здібностей та ініціативи, організації культурного дозвілля.

Організація культурно-просвітницької діяльності передбачає: виховання в студентської молоді відповідального ставлення до освітнього процесу, поваги до обраної професії, безкомпромісність у принципових питаннях моралі й честі, розвиток творчої ініціативи; збереження та примноження національних культурних надбань.

Завдання та цілі культурно-просвітницької діяльності студентів:

– внесення пропозицій та проведення заходів з метою заохочення студентів до участі у культурно-масовій та виховній роботі;

– ініціювання та проведення факультетських заходів культурно-просвітницького характеру;

– забезпечення виховання духовності та культури студентів, зростання в студентської молоді соціальної активності, підвищення рівня освіти у цій галузі;

– вивчення потреб та побажань студентів щодо тематики проведення культурно-просвітницьких заходів (творчих проєктів, концертів, вечорів, зустрічей, семінарів і т. ін.);

– участь в проведенні організаційно-виховних годин в академічних групах на факультеті;

– популяризація та пропаганда кращих зразків  мистецтва;

– співпраця з громадськими організаціями міста, з метою розробки та втілення спільних проєктів;

– співпраця з іншими громадськими молодіжними організаціями та об’єднаннями України у сфері культурно-просвітницької роботи;

– проведення аналізу і надання пропозицій керівництву факультету щодо покращення соціально-побутових умов студентів (харчування, проживання в гуртожитках, матеріальні допомоги, стан та температурний режим аудиторій, допоміжних приміщень тощо);

– проведення заходів щодо залучення студентів до господарської роботи.