Новини, події, оголошення

РОБОТА ЕКСПЕРТНОЇ КОМІСІЇ НАФАКУЛЬТЕТІ ДОШКІЛЬНОЇ ТА СПЕЦІАЛЬНОЇ ОСВІТИ

З 15 по 17 травня  2019 року, відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 24.04.2019 р. № 386-л «Про проведення акредитаційної експертизи в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини», на кафедрах психології та педагогіки розвитку дитини і дошкільної освіти факультету дошкільної та спеціальної освіти працювала експертна комісія у складі: Пономаренко Тетяни Олександрівни – професора кафедри дошкільної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка, доктора педагогічних наук, професора, голови експертної комісії; Кузікової Світлани Борисівни – завідувача кафедри психології Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, доктора психологічних наук, професора, члена експертної комісії; Федій Ольги Андріївни – завідувача кафедри початкової освіти, природничих і математичних дисциплін та методик їх викладання Полтавського національного педагогічного університету імені
В. Г. Короленка, доктора педагогічних наук, професора, голови експертної комісії; Довгої  Тетяни Яківни – професора кафедри педагогіки дошкільної та початкової освіти Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, кандидата педагогічних наук, професора, члена експертної комісії.

Метою роботи комісії було проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми Дошкільна освіта. Психологія та Дошкільна освіта. Початкова освіта  зі спеціальності 012 Дошкільна освіта за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти.

Експертна комісія перевірила організаційне, навчально-методичне, інформаційне, кадрове забезпечення навчально-виховного процесу; провела огляд матеріально-технічної бази та вибіркове порівняння облікових документів з реальним станом і наявністю обладнання в кабінетах, аудиторіях та лабораторіях.

Глибокий аналіз  професійної діяльності фахівців випускових кафедр психології та педагогіки розвитку дитини, а також дошкільної освіти,  дозволив експертній комісії зробити висновки, що підготовка майбутніх фахівців дошкільної освіти за першим (бакалаврським)  рівнем вищої освіти в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини відповідає встановленим вимогам до названих рівнів навчальної підготовки та забезпечує державну гарантію якості освіти.