Новини, події, оголошення

НАУКОВА ЛАБОРАТОРІЯ «ДОШКІЛЬНА ОСВІТА: ІСТОРІЯ, ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ В ХХІ СТОЛІТТІ»

Наукова лабораторія «Дошкільна освіта: історія, перспективи розвитку в ХХІ столітті» (керівник – доктор педагогічних наук, професор Іщенко Людмила Валентинівна) створена у квітні 2002 року і є структурним підрозділом університету, що здійснює свою діяльність із метою широкого залучення професорсько-викладацького складу, докторів, аспірантів, студентів університету, працівників закладів дошкільної освіти до вирішення актуальних проблем дошкільної освіти, розробки та апробації психолого-педагогічного супроводу дітей дошкільного віку у сучасному освітньому просторі.

Склад членів лабораторії налічує 5 докторів педагогічних наук, професорів; 15 кандидатів педагогічних наук, доцентів.

Основні напрями лабораторії стосуються проблем соціального, морального, фізичного, мовленнєвого, логіко-математичного, розвитку дошкільників, гендерного виховання дітей, наступності у роботі дошкільної та початкової ланок освіти, підготовки дошкільників до навчання в новій українській школі та інші.

Основні напрямки діяльності лабораторії:

  1. Наукове та інформаційно-методичне забезпечення навчального процесу студентів.
  2. Пошук ефективних педагогічних інформаційних технологій, що забезпечують якісну підготовку майбутніх фахівців; встановлення стійких зв’язків змісту навчання з науковими дослідженнями.
  3. Підготовка майбутніх вихователів до практичної діяльності в закладах дошкільної освіти та навчально-виховних комплексах.

На базі лабораторії захищено більше 10 дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук, 5 дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук.

Члени лабораторії щорічно висвітлюють свої результати діяльності у Віснику наукової лабораторії «Дошкільна освіта: історія, сучасність, перспективи розвитку у ХХІ ст.».

Роботу лабораторії вирізняють різноманітні форми проведення науково-практичних семінарів, семінарів-тренінгів, круглих столів для науковців та практиків.

Викладачами факультету впроваджується в практику дошкільної освіти науково-педагогічний проект «Інтелект України». Сутність якого полягає у формуванні в дошкільників необхідних навичок роботи з інформацією, здійснення аналізу, розвитку гнучкого творчого мислення, самоконтролю та самооцінки, швидких реакцій, раціональної організації навчальної праці; розвитку пізнавальних процесів – сприйняття, пам’яті, мислення, уяви й уваги; розвитку якостей особистості школяра – цілеспрямованості, працелюбності, організованості, охайності, наполегливості.

Так, завідувачем кафедри професійного розвитку педагогів КНЗ «Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної ради», доктором педагогічних наук, доцентом Тетяною Константинівною Андрющенко було презентовано програму курсу «Розвиток мовлення, пізнавальних процесів дошкільників із елементами навчання грамоти та використання математичного матеріалу» для підготовки дітей дошкільного віку до навчання за освітньою програмою науково-педагогічного проекту «Інтелект України».

Відбулася зустріч із автором розробником інноваційної програми «Дошкільнятам – освіту для сталого розвитку» доктором педагогічних наук, професором Н. В. Гавриш. Мета науково-методичного семінару-представити особливості впровадження освіти у практику роботи дошкільних навчальних закладів.

Пріоритетними напрямами наукової діяльності є співпраця членів лабораторії з провідними вченими галузі дошкільної освіти, з працівниками дошкільних установ та навчально-виховних комплексів.

Активну участь у роботі лабораторії беруть студенти факультету дошкільної освіти. Результати досліджень висвітлюються у студентському збірнику доповідей «Перші спроби пошуку в науковому просторі», студентських науково-практичних конференціях різного рівня. На базі лабораторії проходять попередні та основні захисти курсових, бакалаврських, дипломних та магістерських робіт.

Перспективи діяльності лабораторії вбачаємо у проведенні ґрунтовних досліджень та створенні сучасної моделі дошкільної освіти, ширшому залученню студентів до наукового пошуку, виявленні і підготовці обдарованої молоді до інноваційної діяльності, розширенні форм міжнародного співробітництва. У зміцненні існуючих та налагодженні нових зв’язків з національними науковими установами, закладами близького та далекого зарубіжжя; створенні Банку даних інноваційних технологій дошкільної освіти, її психологічного забезпечення; ініціюванні новітніх освітніх систем і механізмів їх всебічної підтримки; інтеграції перспективних нововведень у чинні пошукові та експериментальні освітні системи; створенні соціокультурних умов для впровадження і дії різноманітних нововведень.