Новини, події, оголошення

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ КАФЕДРИ ПСИХОЛОГІЇ ТА ПЕДАГОГІКИ РОЗВИТКУ ДИТИНИ

Наукові пошуки колективу кафедри спрямовані на розробку фундаментальних досліджень з проблем соціалізації, виховання і навчання особистості; удосконалення форм і методів виховання та забезпечення якісного психологічного супроводу процесу навчання та виховання дітей та молоді; розробки та апробації інноваційних технологій в дошкільній освіті, психолого-педагогічного супроводу дітей дошкільного віку у сучасному соціокультурному просторі.

Щорічно співробітники кафедри беруть участь у наукових конференціях різного рівня, семінарах, вебінарах, тренінгах, засіданнях круглого столу, майстер-класах, міжнародних фестивалях «Арт-практик» тощо.

Колектив кафедри публікує наукові розвідки у вітчизняних фахових періодичних виданнях, міжнародних фахових виданнях, що входять до науково-метричних баз даних Web of Science, Scopus, збірниках наукових праць та збірках тез наукових доповідей.

Ефективності процесу професійної підготовки майбутніх спеціалістів дошкільної та спеціальної освіти сприяє робота над розробкою кафедральної теми: «Психолого-педагогічний супровід розвитку дитини в умовах взаємодії закладу дошкільної освіти і сім’ї», результати якої відображено у колективних і одноосібних монографіях, навчально-методичних посібниках, статтях, тезах.

Результатом наукової діяльності за 2019-2020 навчальний рік є організація і проведення Всеукраїнських науково-практичних конференцій:  «Психолого-педагогічний супровід розвитку особистості дитини в умовах закладу дошкільної освіти і сім’ї», «Особливості організації життєдіяльності дитини у сучасному дошкіллі» та ін., регіональних науково-практичних семінарів: «Профілактика та подолання професійного та емоційного вигорання фахівців дошкільної та спеціальної освіти», «Формування пізнавальної активності дітей раннього віку у процесі організації їх життєдіяльності в освітньому просторі ЗДО», «Емоційний розвиток дітей дошкільного віку: сутність, специфіка, супровід», «Проектування розвитку освітнього простору в системі і закладах дошкільної освіти».

Науково-дослідна робота зі студентами.

Студенти спеціальності «Дошкільна освіта» активно долучаються до науково-дослідницької роботи, особливо під час підготовки та проведення університетських Днів науки, підготовки наукових робіт для участі в конкурсах студентських наукових робіт та участі у всеукраїнських олімпіадах зі спеціальності «Дошкільна освіта». Студенти і магістранти беруть активну участь в конференціях, методичних семінарах, форумах, майстер-класах, вебінарах і т. д.

На кафедрі здійснюють діяльність наукові студентські проблемні групи та гуртки, створені з метою активізації науково-дослідної роботи студентів і розширення їх участі в дослідницьких проектах, що здійснюються в межах факультету.

Всі студенти мають можливість опублікувати результати своєї науково-дослідницької діяльності у збірнику «Особливості організації життєдіяльності дитини у сучасному дошкіллі».

Кафедра психології та педагогіки розвитку дитини – підрозділ факультету, що динамічно розвивається та дивиться в майбутнє з оптимізмом і надією на нові наукові і професійно-особистісні досягнення!