Новини, події, оголошення

ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ ПЕДАГОГА – НАГАЛЬНА ПОТРЕБА СЬОГОДЕННЯ

Практично-лабораторне заняття із курсу «Основи образотворчого мистецтва з методикою керівництва» на тему «Декоративне малювання»

Викладач-стажист Ольга Вікторівна Воєдило

Науковий керівник доц.. Олена Василівна Поліщук

Професорсько-викладацький колектив кафедри дошкільної освіти ефективно реалізує особистісно-орієнтовану модель тьюторства з метою адаптації молодих викладачів до нового виду педагогічної діяльності та розширення багатовекторного спектру їхніх професійних компетенцій .

Організаційно-методичне та матеріально-педагогічне забезпечення заняття здійснено на належному рівні.

Освітньо-виховний процес спрямовується на апробацію інноваційної педагогічної технології багатоканальної поліфункціональної діяльності студентів з метою формування у них професійних компетеностей з питань розвитку художньо-творчих здібностей дітей дошкільного віку засобами декоративно-прикладного мистецтва.

Особлива увага зверталася на задіювання у різних видах образотворчої діяльності дітей комплексу аналізаторів: зору, слуху, дотику, нюху, смаку тощо.

Самостійна робота студентів реалізувалася через метод творчих спроб та проектів за допомогою прийомів співтворчості педагога і студентів та спрямовувалася на формування творчої особистості майбутнього фахівця.