Новини, події, оголошення

зустріч гарантів ОПП “спеціальна освіта” із здобувачами вищої освіти

           23 лютого відбулася зустріч здобувачів вищої освіти із гарантами освітньо-професійних програм 016 Спеціальна освіта проф. Цимбал-Слатвінською С.В., доц. Лемещук М.А.,  доц.  Бабій І.В.

           Основною метою вищої школи на сьогодні є отримання конкуретноспроможних випускників, що можливо за допомогою створення умов для застосування отриманих знань у вирішенні практичних завдань  в обраній сфері діяльності. Рівень фахової підготовки при цьому повинен визначатися вмінням студента застосувати свої знання у новостворених умовах, ситуаціях невизначеності, необхідності перенесення теоретичних знань та вмінь на практику.

           Під час зустрічі гаранти розповіли студентам про вимоги сучасних освітніх парадигм – студентоцентризм. Було обговорено особливості освітніх програм: Світлана Володимирівна Цимбал-Слатвінська  звернула особливу увагу на питання національної та міжнародної академічної кредитної мобільності та особливості обрання дисциплін вільного вибору, охарактеризувала механізм формування компетентностей і програмних результатів навчання, роль студентів у внутрішньому забезпеченні якості освіти, академічну доброчесність.

           Після виступу гарантів освітньої програми зі студентами було проведено обговорення їх змісту, зокрема щодо їх прав, обов’язків і відповідальності. Марина Анатоліївна Лемещук відповіла на запитання студентів і запросила активно залучатися до формування освітніх компонентів вільного вибору студентів за  для підвищення якості освітніх послуг.