Новини, події, оголошення

РОЗРАХУНОК КОНКУРСНОГО БАЛА ВСТУПНИКІВ

Відповідно до розділу VIІ Правил прийому на навчання до Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини в 2018 році конкурсний відбір проводиться на основі конкурсного бала.

   Конкурсний бал – це комплексна оцінка досягнень вступника, до якої входять результати вступних випробувань та інші показники.

   Вступ на перший курс бакалавра на основі повної загальної середньої освіти

Для конкурсного відбору такої категорії осіб зараховуються бали сертифіката(ів) ЗНО (результати вступних іспитів, творчих конкурсів) з української мови та літератури (перший предмет), математики, історії України або біології за вибором університету (другий предмет), загальноосвітнього предмету, з якого проводиться ЗНО (на вибір з двох предметів), або творчого конкурсу (третій предмет).

Конкурсний бал розраховується за формулою:

Конкурсний бал (КБ) = К1*П1 + К2*П2 + К3*П3 + К4*А + К5*ОУ

Де П1, П2 – оцінки зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів з першого та другого предметів;

   П3 – оцінка зовнішнього незалежного оцінювання, вступного іспиту з третього предмета або творчого конкурсу;

   А – середній бал документа про повну загальну середню освіту, переведений в шкалу від 100 до 200 балів відповідно до таблиці переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100-200 (додаток 8.3 Правил прийому до УДПУ).

   ОУ – бал за успішне закінчення підготовчих курсів закладу вищої освіти для вступу до нього за шкалою від 100 до 200 балів при вступі на спеціальності (спеціалізації), зазначені в Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка (Додаток 7).

Невід’ємні вагові коефіцієнти К1, К2, К3, К4, К5 встановлюються університетом з точністю до 0,01: К1, К2, К3 встановлюються на рівні не менше 0,2 кожний; у разі проведення творчого конкурсу К3 не повинен перевищувати 0,25 (0,5 – для спеціальностей галузі знань 02 «Культура і мистецтво»); К4 не може перевищувати 0,1; К5 не може перевищувати 0,05. Сума коефіцієнтів К1, К2, К3, К4, К5 для кожної конкурсної пропозиції має дорівнювати 1.

Остаточно конкурсний бал балансується на регіональний (РК), галузевий (ГК), сільський (СК) та першочерговий (ПЧК) коефіцієнти шляхом його множення на їх добуток, причому:

   РК дорівнює 1,00 для конкурсних пропозицій вищих навчальних закладів у місті Києві, 1,04 – Донецької, Житомирської, Кіровоградської, Луганської, Миколаївської, Сумської, Херсонської, Хмельницької, Чернігівської областей, переміщених закладів вищої освіти, 1,02 – в інших випадках;

   ГК дорівнює 1,02 для поданих заяв з пріоритетністю 1 та 2 на спеціальності (предметні спеціальності, спеціалізації), які передбачені в Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка, та 1,00 – в інших випадках;

   СК дорівнює 1,02 для осіб, зареєстрованих у селах не менше двох років до дня завершення подачі заяв про вступ та які здобули повну загальну середню освіту у закладах освіти, що знаходяться на території сіл, у рік вступу (1,05 – для спеціальностей галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство»), та 1,00 – в інших випадках;

   ПЧК дорівнює 1,05 для осіб, які мають право на першочергове зарахування до вищих медичних і педагогічних закладів освіти, відповідно до абзацу шостого статті 44 Закону України «Про вищу освіту», та 1,00 – в інших випадках.

Якщо після домноження на коефіцієнти конкурсний бал перевищує 200, то він встановлюється таким, що дорівнює 200.

   Інші категорії вступників

Для конкурсного відбору осіб, які вступають для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, конкурсний бал обчислюється як сума балів за фахове випробування та середнього бала документа про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень.

Для конкурсного відбору осіб, які вступають на навчання для здобуття ступеня бакалавра (зі скороченим або нормативним терміном навчання) на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю, використовуються результати вступного випробування за фахом, додаткового комплексного фахового вступного випробування з урахуванням середнього бала додатка до диплома молодшого спеціаліста.

Для конкурсного відбору осіб, які не менше одного року здобувають ступінь бакалавра, виконують у повному обсязі навчальний план та які вступають для здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю, конкурсний бал обчислюється як сума балів фахових вступних випробувань (коефіцієнт = 0,45; 0,45) та середнього бала додатка до документа про попередньо здобуту освіту (коефіцієнт = 0,1).

Для конкурсного відбору осіб, які вступають на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальностями галузей знань 03 «Гуманітарні науки» (крім спеціальності 035 «Філологія»), 05 «Соціальні та поведінкові науки», 24 «Сфера обслуговування» конкурсний бал обчислюється за формулою:

Конкурсний бал (КБ) = П1 + П2 + П3,

де П1 – оцінка єдиного фахового вступного іспиту з іноземної мови,

П2 – оцінка фахового вступного випробування (за шкалою від 100 до 200 балів),

П3 – оцінка за інші показники конкурсного відбору (середній бал документа про здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ) (за шкалою від 0 до 20 балів).

Для конкурсного відбору осіб, які вступають на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальностями галузей знань 03 «Гуманітарні науки» (крім спеціальності 035 «Філологія»), 05 «Соціальні та поведінкові науки», 24 «Сфера обслуговування» на основі диплома за іншою спеціальністю конкурсний бал обчислюється за формулою:

Конкурсний бал (КБ) = П1 + П2 + П3 + П4,

де П1 – оцінка єдиного фахового вступного іспиту з іноземної мови,

П2 – оцінка фахового вступного випробування (за шкалою від 100 до 200 балів),

П3 – середній бал документа про здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ) (за шкалою від 0 до 20 балів),

П4 – оцінка додаткового фахового вступного випробування (за шкалою від 0 до 20 балів).

Для конкурсного відбору осіб, які вступають для здобуття ступеня магістра, конкурсний бал обчислюється як сума балів фахового випробування, вступного екзамену з іноземної мови та середнього бала документа про базову або повну вищу освіту (додатка до документа про освіту).

Для конкурсного відбору осіб, які вступають для здобуття освітнього ступеня магістра на основі ступеня бакалавра та освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки), конкурсний бал обчислюється як сума балів фахового випробування, вступного екзамену з іноземної мови, додаткового фахового вступного випробування та середнього бала документа про вищу освіту (додатка до документа).

Для конкурсного відбору осіб, які не менше одного року здобувають ступінь магістра та виконують у повному обсязі навчальний план, які вступають для здобуття ступеня магістра за іншою спеціальністю, конкурсний бал обчислюється як сума балів фахового вступного випробування, додаткового фахового вступного випробування та іспиту з іноземної мови (коефіцієнт = 0,3; 0,3; 0,3) та середнього бала додатка до документа про попередньо здобуту освіту (коефіцієнт = 0,1).

   Інші умови

Результати вступних іспитів та творчих конкурсів для вступників на основі повної загальної середньої освіти оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів. Оцінка за творчий конкурс обчислюється як середнє арифметичне отриманих балів за кожну сесію конкурсу, яких не може бути більше трьох. Вступники, які отримали оцінку нижче мінімально встановленого приймальною комісією бала на одній з них, не допускаються до участі у наступній сесії творчого конкурсу та конкурсному відборі на навчання.

Оцінки з документа про повну загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: «3» відповідає «6», «4» відповідає «9», «5» відповідає «12». У разі відсутності з об’єктивних причин додатка до документа про повну загальну середню освіту його середній бал в 12-бальній шкалі вважається таким, що дорівнює 2.

У разі відсутності з об’єктивних причин додатка до документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень його середній бал в 200-бальній шкалі вважається таким, що відповідає мінімальному можливому значенню.

Особам, які є членами збірних команд України, які брали участь у міжнародних олімпіадах (відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України), чемпіонам і призерам Олімпійських, Паралімпійських і Дефлімпійських ігор (за поданням Мінмолодьспорт України) зараховуються оцінки по 200 балів з двох вступних випробувань за вибором вступника. Призерам (особам, нагородженим дипломами І-ІІІ ступенів) IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад 2018 року з базових предметів, призерам III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України 2018 року останній доданок встановлюється рівним 10, а якщо конкурсний бал вступника при цьому перевищує 200, то він встановлюється таким, що дорівнює 200. Інформацію про них приймальні комісії отримують з Єдиної бази. Учасникам Всеукраїнської олімпіади закладу вищої освіти для професійної орієнтації вступників на основі повної загальної середньої освіти зі спеціальностей, визначених Переліком спеціальностей, яким надається особлива підтримка, можуть нараховуватись додаткові бали до оцінки сертифіката ЗНО з одного відповідного предмета при розрахунку конкурсного бала в цьому закладі освіти в обсязі від 1 до 20 балів, але не вище 200 балів за предмет.