Керівництво факультету

Попиченко Світлана Сергіївна

Попиченко Світлана Сергіївна
Декан факультету дошкільної та спеціальної освіти

Кафедра дошкільної освіти

Науковий ступінь, вчене звання
Кандидат педагогічних наук, доцент

Обов’язки / дисципліни, що викладає

 • Психологія дитяча
 • Психологія педагогічна
 • Дитяча практична психологія
 • Психологічні засади організації дошкільної освіти

Освіта

 • 1974–1977 рр. – Уманське державне педагогічне училище ім. Т. Г. Шевченка; спеціальність «Дошкільне виховання»; кваліфікація «Вихователь дитячого садка» (Диплом Э-І № 064807).
 • 1978–1983 рр. – Київський педагогічний університет ім. О. М. Горького; спеціальність «Педагогіка і психологія (дошкільна»; кваліфікація «Викладач дошкільної педагогіки і психології, методист по дошкільному вихованню» (Диплом ЖВ-І № 123871).
 • 1994–1998 рр. – аспірантура Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини; спеціальність 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки (ДК № 002886).
 • 2002 р. – присвоєно вчене звання доцента (Диплом ДЦ №004135).

Професійний і науковий інтерес

 • сфера наукових інтересів охоплює спектр проблем з психолого-педагогічного супроводу психічного та особистісного розвитку дітей дошкільного віку, професійної підготовки здобувачів вищої освіти до психологічної діяльності у закладі дошкільної освіти;
 • тема дисертації на здобуття ступеня кандидата педагогічних наук «Розвиток теорії і практики дошкільного виховання в Україні (кінець ХІХ – початок ХХ ст.)», 13.00.01 – теорія та історія педагогіки;
 • автор понад 100 публікацій, з них: 1 монографія одноосібна, 5 – колективних, 1 з яких зарубіжна, 1 стаття проіндексована у міжнародні й наукометричній базі даних Scopus, 7 навчально-методичних посібників;
 • офіційний опонент дисертацій на здобуття звання кандидата педагогічних наук: Головань Т. М. «Суспільне дошкільне виховання в Криму (друга половина ХІХ – початок ХХ століття) (м. Одеса, 2008 р.)», Хало З. П. «Інтелектуальний розвиток дитини у системі дошкільного виховання Німеччини» (м. Дрогобич, 2009 р.), Озірної Н. М. «Виховна спрямованість літератури для дітей в історії розвитку дошкільного виховання (друга половина ХІХ – середина ХХ століття)» (м. Кіровоград, 2015);
 • робота у складі експертних комісій з чергової акредитаційної експертизи підготовки фахівців (у Маріупольському державному університеті, Наказ МОН України № 1617л від 26.06.2015р.; у державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка, Наказ МОН України № 837-А від 01.06.2017р.; в Центральноукраїнському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка, Наказ МОН України № 1255-А від 18.06.2018р.; голова комісії – у Балаклійській філії комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради, Наказ МОН України № 1362-А від 13.12.2017р.).
 • керівник науково-дослідного студентського гуртка «Освітній простір як чинник психічного розвитку і формування особистості дитини дошкільного віку»
 • член науково-дослідних лабораторій «Василь Сухомлинський і школа ХХІ століття», «Дошкільна освіта: сутність і перспективи розвитку в ХХІ століття».

Контактна інформація 

Службова адреса: вул. Садова, 28, УДПУ імені Павла Тичини, каб. 318.
E-mail: s.s.popychenko@udpu.edu.ua
Телефон: (04744) 3-45-33