Цимбал-Слатвінська Світлана Володимирівна

Посада: помічник ректора, професор кафедри спеціальної та інклюзивної освіти

Науковий ступінь: доктор педагогічних наук

Облікові записи науковця Scopus/WoS; Google Scholar

Освіта: вища

Цимбал-Слатвінська С.В. – здійснює науково-дослідну роботу у відповідності з кафедральною темою «Теоретико-методологічні засади розвитку спеціальної та інклюзивної освіти».

Дисертації: 

Захистила кандидатську дисертацію за темою; “Проблеми розумового виховання на сторінках часопису «Советская педагогика» (1937-1991)”

Докторську дисертацію за темою: “Теорія і практики професійної підготовки майбутніх логопедів в умовах інформаційно-освітнього середовища вищих навчальних закладів”

Дисципліни, які викладає::

 • Професійне мовлення логопеда
 • Формування комунікативних умінь дітей з вадами мовлення.
 • Здійснює керівництво написання випускних кваліфікаційних робіт.

Основні наукові роботи (публікації):

 1. Цимбал-Слатвінська С. В. Змістова та структурна організація інформаційно-освітнього середовища вищого навчального закладу. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія: Педагогічні науки. Луцьк, 2019. № 11(395). С. 116–122.
 2. Цимбал-Слатвінська С. В. Ієрархія понять у дослідженні проблеми підготовки майбутніх логопедів. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2019. Вип. 180. С. 132–139.
 3. Цимбал-Слатвінська С. В. Конструювання поетапного використання форм, методів, технологій професійної підготовки майбутніх логопедів. Молодь і ринок. 2019. №10 (177). С. 79–86.
 4. Цимбал-Слатвінська С. В. Тенденції професійної підготовки майбутніх логопедів в умовах інформаційно-освітнього середовища закладів вищої освіти. Інноватика у вихованні: зб. наук. пр. Рівне: РДГУ, 2019. Вип. 10. С. 258–267.
 5. Цимбал-Слатвінська С. В. Типологічні ознаки інформаційно-освітнього середовища у системі професійної підготовки майбутніх логопедів. Витоки педагогічної майстерності. Полтава: Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка, 2019. Вип. 23. С. 230–234.
 6. Цимбал-Слатвінська С. В. Проектування інформаційно-освітнього середовища закладу вищої освіти. Педагогічний часопис Волині. Луцьк: СНУ імені Лесі Українки, 2019. № 3 (14). С. 64–72.
 7. Цимбал-Слатвінська С. В. Методологічні підходи до професійної підготовки майбутніх логопедів. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. 2019. №6 (90). С. 185–199.
 8. Цимбал-Слатвінська С. В. Особливості професійної підготовки майбутніх логопедів у закладах вищої освіти в аспекті професійної діяльності. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. 2019. №7 (91). С. 26–37.
 9. Цимбал-Слатвінська С. В. Порівняльний аналіз змісту діяльності логопеда з діяльністю суміжних фахівців. Web of Scholar. 2019. №8 (38). Vol. 2. С. 6–12. (зарубіжне видання)
 10. Цимбал-Слатвінська С. В. Етапи становлення професійної підготовки майбутніх логопедів у системі спеціальної освіти. Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Педагогічні науки. Миколаїв: МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2019. № 2 (65). С. 334–340.
 11. Цимбал-Слатвінська С. Класифікація дітей з особливими освітніми потребами в аспекті професійної діяльності логопеда. Психолого-педагогічні проблеми сучасної школи. Умань: Візаві, 2019. Вип. 2. С. 163–171.
 12. Цимбал-Слатвінська С. Модель професійної підготовки майбутніх логопедів у інформаційно-освітньому середовищі закладів вищої освіти. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. 2019. № 1(85). С. 105–117.
 13. Цимбал-Слатвінська С. Причини порушення мовлення у дітей. Психолого-педагогічні проблеми сучасної школи. Умань: Візаві, 2019. Вип. 1. С. 127–137.
 14. Цимбал-Слатвінська С. В. Педагогічні умови професійної підготовки майбутніх логопедів в інформаційно-освітньому середовищі університету. Нова педагогічна думка. 2019. № 3 (99). С. 95–98.
 15. Цимбал-Слатвінська С. В. Значимість підготовки логопедів у вищому навчальному закладі. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2019. Вип. 182. С. 127–133.
 16. Цимбал-Слатвінська С. В. Оптимізація професійної підготовки майбутніх логопедів засобами інформаційно-комунікаційних технологій. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: педагогічні науки. Хмельницький, 2019. № 2(17). С. 371–387.
 17. Цимбал-Слатвінська С. В. Підготовка майбутнього логопеда до роботи з дітьми з обмеженими освітніми можливостями. Науковий часопис НПУ ім. Драгоманова. Серія Теорія і практика навчання та виховання. Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2019. Вип. 30. С. 184–191.
 18. Цимбал-Слатвінська С. В., Бабій І. В., Дичок Т. П. Естетотерапія як педагогічна технологія у вихованні підростаючого покоління. World Science. 2018. №2
 19. Developing pedagogical mastery of future physical education teachers in higher education institutions Journal of Physical Education and Sport (JPES), 18 (2), Art 119, pp. 810-815, 2018. Iryna Maksymchuk, Borys Maksymchuk, Valentina Frytsiuk, Tetiana Matviichuk, Iryna Demchenko. Svitlana Tsymbal-Slatvinska, Inna Babii, Alona Nikitenko, Valentyna Bilan, Andrii Sitovskyi, Ihor Savchuk
 20. Цимбал-Слатвінська С. В. Деятельностно-технологический критерий готовности будущих логопедов к профессиональной деятельности. Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology. 2019. Vol. VII (82). Issue 202. P. 60–63. (Зарубіжне видання)
 21. Psycho-Pedagogical Conditions for Preparing Future Teachers for Their Interaction with Students’ Parents in Inclusive Practice in Primary Schools. BRAIN. Broad Research in Artificial Intelligence and Neuroscience, 11(2), 2020 160-177. Bezliudnyi, O., Bevzyuk, M., Demchenko, I., Tsymbal-Slatvinska, S., Babii, I., Kozii, O., Bezliudna, V., Butenko, O., Dudnyk, N., Nikitenko, A., Riaboshapka, O., & Kolesnik, L.
 22. Serhii Kubitskyi, Kateryna Pavelkiv, Iryna Yatsyk, Olexandr Kryvonos, Svitlana Tsymbal-Slatvinska (2023) Development of Students’ Professional Skills during the Pandemic. SCIEDU Sciedu Press. Journal of Curriculum and Teaching, 12 (2), https://www.sciedupress.com/journal/index.php/jct/article/view/23454/14603
 23. Цимбал-Слатвінська С.В. Практичний аспект формування комунікативної стратегії засобами альтернативної та додаткової комунікації. Наукові інновації та передові технології. Науковий журнал. Київ. Видавнича група «Наукові перспективи». Серія «Педагогіка» 2023. Вип.3 (17). С. 429-439.
 24. Цимбал-Слатвінська С. В. Професійна підготовка майбутніх логопедів в інформаційно-освітньому середовищі закладів вищої освіти: теорія, методика, практика: монографія. Умань: Видавець «Сочінський М. М.», 2019. 500 с.
 25. Методика формування комунікативних умінь дітей дошкільного віку засобами вербальної та невербальної комунікації: навч. посіб. / уклад. Цимбал-Слатвінська С.В. – Умань: ВПЦ «Візаві», 2022. 191 с.
 26. Методичні рекомендації з вивчення дисципліни «Професійне мовлення логопеда» Умань. Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2022. – 20 с.
 27. Методичні рекомендації з вивчення дисципліни «Альтернативні технології спілкування» Умань. Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2022. – 20 с.
 28. Методичні рекомендації з вивчення дисципліни «Сімейно-центровані практики в роботі логопеда» Умань. Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2022. – 20 с
 29.  Професійне мовлення логопеда: навч. посіб. / уклад. С.В. Цимбал-Слатвінська. – Умань : Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2017. – 152 с.
 30. Формування комунікативних умінь дітей з вадами мовлення: навч. посіб. / уклад. Цимбал-Слатвінська С.В. – Умань : Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2017. – 120 с.
 31. Робичий зошит для вивчення дисципліни «Історія педагогіки» / уклад. С.В. Цимбал-Слатвінська. – Умань : Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2015. – 100 с.
 32. Проблеми розумового виховання на сторінках часопису «Советская педагогика» (1937-1991) [монографія] / С.В. Цимбал-Слатвінська.- Умань : ВПЦ «Візаві», 2014 .- 198 с.

Членство:

З 2021 року член Української академії дитячої інвалідності (ГО «УАДІ»).

З 2023 року член Української асоціації корекційних педагогів.

Стажування:

У 2017 р. пройшла наукове стажування на базі Інституту Академічної та Наукової Співпраці (м. Тбілісі, Грузія).