СТУДЕНТСЬКА РАДА ФАКУЛЬТЕТУ

Студентська рада факультету функціонує з метою забезпечення виконання студентами своїх обов’язків та захисту їх прав і сприяє гармонійному розвитку особистості студента, формує у нього навички майбутнього педагога, організатора освіти, керівника. Діяльність студентської ради спрямована на удосконалення навчально-виховного процесу, якісне навчання, виховання духовності і культури студентів.

СКЛАД СТУДЕНТСЬКОЇ РАДИ

Голова студентської ради факультету – Майданюк Світлана Олександрівна

(студентка 211 групи)

Заступник голови студентського самоврядування – Пономаренко Світлана Миколаївна

(студентка 213 групи)

Секретар – Федорчук Аліна Олександрівна

(студентка 211 групи)

 

Голова студентської ради організовує роботу органів самоврядування. При Раді створено сектори за напрямами роботи: навчально-наукова, культурно-просвітницька, спортивно-оздоровча, соціально-побутова, міжнародних зв’язків, прес-центр та ін. Засідання Ради студентського самоврядування проводиться один раз на тиждень і вважається правомірним, якщо на ньому присутні не менше 2/3 обраних до його складу членів. Виконавчий орган приймає рішення більшістю голосів її членів. Він вирішує питання життєдіяльності студентів також у робочому порядку. Кожне засідання виконавчого органу фіксується протоколом, який підписується головою або його заступником, секретарем. Рішення виконавчого органу студентського самоврядування і загальних зборів є обов’язковим для виконання.

 

Мета і завдання органів студентського самоврядування

Студентське самоврядування дає можливість максимально виявляти і реалізувати творчі здібності студентів, формувати моральні якості, підвищувати ініціативу й відповідальність кожного за результати своєї праці.

Основними завданнями органів студентського самоврядування є:
 забезпечення і захист прав та інтересів студентів;

 забезпечення виконання студентами своїх обов’язків;

 сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів;

 сприяння у створенні необхідних умов для проживання і відпочинку студентів;

 створення різноманітних студентських гуртків, проблемних груп, товариств, об’єднань, клубів за інтересами;

 організація співробітництва із студентами інших вищих навчальних закладів освіти і молодіжними організаціями;

 сприяння працевлаштуванню випускників;

 участь у вирішенні питань міжнародного обміну студентами;

 безпосередня участь студентів у реалізації молодіжної політики;

 забезпечення інформаційно-молодіжної, правової, психологічної, фінансової допомоги студентам (спільно з відповідними службами);

 репрезентація у керівництві ВНЗ;

 залучення студентів до трудової діяльності у вільний від навчання час (спільно з керівництвом факультету);

 координація спільної діяльності старостату, кураторів академічних груп, студентського профкому;

 контроль за навчальною і трудовою дисципліною студентів, оперативне реагування на їх порушення;

 участь у розподілі стипендіального фонду;

 залучення студентів до художньої самодіяльності;

 проведення вечорів відпочинку, конкурсів, КВК, Посвяти у студенти, випускних вечорів, Днів факультету тощо;

 разом з деканатами, господарською службою університету, директором студмістечка організовують належний побут, відпочинок і дозвілля студентів у гуртожитках, беруть участь у поселенні студентів до гуртожитків і їх виселенні;

 беруть активну участь в організації ремонту кімнат, забезпеченні зберігання і підтримки у необхідному стані приміщень, обладнання та іншого майна навчального закладу;

 організовують чергування студентів і сприяють налагодженню пропускного режиму в гуртожитках;

 беруть активну участь у роботі по організації змагання за зразкові кімнати, поверхи, гуртожитки, економії електроенергії та ін.;

 пропагують здоровий спосіб життя, запобігають вчиненню студентами правопорушень, вживанню ними алкоголю, наркотиків, паління та інше.