Спеціальна педагогіка з методиками спеціальної освіти

Міністерство освіти і науки України

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Голова приймальної комісії

проф. Безлюдний О.І.

________________________

«___»______________2019 р.

 

 

ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ

«СПЕЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА З МЕТОДИКАМИ

СПЕЦІАЛЬНОЇ ОСВІТИ»

 

ОС магістр

на базі ОС бакалавр, магістр, ОКР спеціаліст

з нормативним терміном навчання 1 р. 4 м.

Спеціальність 016 Спеціальна освіта

(денна та заочна форми навчання)

Умань-2019

Пояснювальна записка

Основною метою вступного іспиту з спеціальної педагогіки з методиками спеціальної освіти є перевірка знань та умінь студентів.

Абітурієнт повинен знати:

– гуманістичних теорій та концепцій щодо виховання і навчання осіб з особливими освітніми потребами; здатність до інформаційно-просвітницької діяльності з питань організації надання корекційно-педагогічної допомоги дітям з особливими освітніми потребами;

– аналіз принципів, змісту, методів психолого-педагогічної, корекційно-розвиткової, навчально-реабілітаційної роботи з дітьми з особливими освітніми потребами в закладах спеціальної освіти та закладах дошкільної, загальної середньої освіти з інклюзивним та інтегрованим навчанням;

– основ спеціальних методичних знань і вмінь, необхідних для активної виробничо-професійної та суспільної діяльності майбутніх фахівців спеціальної освіти;

 • знання теоретичних засад про види психофізичних порушень та їх вплив на психічний розвиток дитини;
 • знання про особливості становлення, розвитку спеціальної педагогіи; основні поняття, предмет та завдання, напрями та принципи спеціальної педагогіки;
 • знання сучасних методів психодіагностичної, психокоректувальної, психотерапевтичної, психореабілітаційної роботи з дітьми з особливими освітніми потребами;
 • знання теоретичних та методичних засад організації навчальної, корекційно-розвиткової роботи в освітніх закладах для дітей з особливими освітніми потребами;

Абітурієнт повинен вміти:

– застосовувати сучасні педагогічні технології з урахуванням порушень психофізичного розвитку, індивідуальних та вікових особливостей дітей з особливими освітніми потребами;

– застосовувати знання про особливості психічного розвитку дитини з особливими освітніми потребами в умовах її навчання та виховання з метою забезпечення спрямованої соціалізації та інтеграції;

– оцінювати структуру дефекту, клініко-фізіологічні особливості і закономірності психофізичного розвитку дітей з мовленнєвими, сенсорними, інтелектуальними порушеннями та потенційні можливості їхнього розвитку;

– застосовувати професійні медико-біологічні знання, практичні умінння і навички для побудови змісту корекційного, навчально-реабілітаційного процесу відповідної освітньої галузі;

– виконувати корекційно-розвиткову роботу з профілактики та подолання порушень психофізичного розвитку дітей з особливими освітніми потребами у навчальному, виховному, реабілітаційному процесі закладів спеціальної освіти та закладів дошкільної, загальної середньої освіти з інклюзивним та інтегрованим навчанням.

 • підвищувати власний професійний рівень, педагогічну майстерність, продумано й виважено будувати процес корекційно-педагогічного спілкування; здатність налагоджувати продуктивну професійно-корекційну і навчально-реабілітаційну взаємодії, суб’єкт-суб’єктну комунікацію.

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ знань і вмінь вступників

 

Високий рівень
200,0 Абітурієнт ґрунтовно, повно та послідовно викладає навчальний матеріал зі спеціальної педагогіки та методик спеціальної освіти; володіє технологіями спеціальної та інклюзивної освіти; виявляє повне розуміння матеріалу; логічно і послідовно обґрунтовує свої думки; глибоко розкриває суть питання; застосовує теоретичні знання для аналізу, оцінювання, узагальнення навчального матеріалу; усвідомлено використовує елементи передового та власного педагогічного досвіду, проявляє творчий підхід під час виконання практичних завдань.
190,5 – 199,0 Абітурієнт ґрунтовно, повно та послідовно викладає навчальний матеріал зі спеціальної педагогіки та методик спеціальної освіти; володіє технологіями спеціальної та інклюзивної освіти; виявляє повне розуміння матеріалу; логічно і послідовно обґрунтовує свої думки; розкриває суть питання; застосовує теоретичні знання для узагальнення навчального матеріалу; використовує елементи передового педагогічного досвіду, проявляючи творчий підхід під час виконання практичних завдань.
181,0- 189,5 Абітурієнт ґрунтовно, повно та послідовно викладає навчальний матеріал зі спеціальної педагогіки та методик спеціальної освіти; володіє технологіями спеціальної та інклюзивної освіти; виявляє повне розуміння матеріалу, послідовно обґрунтовує свої думки; розкриває суть питання; застосовує теоретичні знання для узагальнення навчального матеріалу; орієнтується в передовому педагогічному досвіді; практичні завдання виконує переважно на продуктивно-репродуктивному рівні з елементами творчої діяльності, демонструючи сформованість практичних умінь та навичок.
Достатній рівень
171,5 – 180,0 Абітурієнт виявляє достатні знання і розуміння основних положень зі спеціальної педагогіки та методик спеціальної освіти, але допускає деякі помилки, які сам виправляє; у відповіді допускає поодинокі недоліки в послідовності викладу матеріалу; уміє зіставляти та узагальнювати засвоєний матеріал; робить власні висновки; демонструє типові прийоми застосування теоретичних знань при виконанні практичного завдання.
162,0 – 170,5 Абітурієнт виявляє достатні знання і розуміння основних положень зі спеціальної педагогіки та методик спеціальної освіти, але допускає деякі помилки, які сам виправляє; у відповіді допускає поодинокі недоліки в послідовності викладу матеріалу; уміє зіставляти та узагальнювати засвоєний матеріал; робить власні висновки.
152,5-161,1 Абітурієнт виявляє достатні знання і розуміння основних положень зі спеціальної педагогіки та методик спеціальної освіти, але допускає деякі помилки, які сам виправляє; у відповіді допускає поодинокі недоліки в послідовності викладу матеріалу; уміє узагальнювати засвоєний матеріал.
Середній рівень
143,0 – 151,6 Абітурієнт виявляє знання і розуміння основних положень зі спеціальної педагогіки та методик спеціальної освіти, але допускає значні помилки у викладі матеріалу, які свідчать про недостатньо глибоке засвоєння теоретичних понять; володіє матеріалом на репродуктивному рівні, демонструє початкові вміння; частково розкриває практичні питання при допомозі викладача.
133,5-142,1 Абітурієнт виявляє знання і розуміння основних положень зі спеціальної педагогіки та методик спеціальної освіти, але допускає значні помилки у викладі матеріалу, які свідчать про недостатньо глибоке засвоєння теоретичних понять; володіє матеріалом на репродуктивному рівні, демонструє початкові вміння; має труднощі щодо використання засвоєних знань на практиці.
124,0 – 132,6 Абітурієнт виявляє знання і розуміння основних положень зі спеціальної педагогіки та методик спеціальної освіти, але допускає значні помилки у викладі матеріалу, які свідчать про недостатньо глибоке засвоєння теоретичних понять; володіє матеріалом на репродуктивному рівні, демонструє початкові вміння; має загальні уявлення про педагогічну діяльність.
Низький рівень
118,0 – 123,4 Абітурієнт виявляє поверхові знання зі спеціальної педагогіки та методик спеціальної освіти; не вміє виділити теоретичний і фактичний матеріал; непослідовно і невпевнено відповідає на запитання; виявляє не сформованість практичних умінь та навичок.
112,0 – 117,4 Абітурієнт виявляє поверхові знання зі спеціальної педагогіки та методик спеціальної освіти; не вміє виділити теоретичний і фактичний матеріал; невпевнено відповідає на запитання.
106,0 – 111,4 Абітурієнт виявляє поверхові знання зі спеціальної педагогіки та методик її викладання.

 

СТРУКТУРА ОЦІНКИ

 

Питання екзаменаційного білета оцінюється за шкалою від 106 до 200 балів. Загальна оцінка за вступне випробування визначається як середнє арифметичне оцінок за кожне питання поділене на кількість питань екзаменаційного білету.

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ СПЕЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА

 

Спеціальна педагогіка як наука.

Особливості становлення спеціальної педагогіки в системі наукового знання. Значення спеціальної педагогіки як науки. Види порушень психофізичного розвитку. Інтеграція у сучасній освіті.

Основні поняття та завдання спеціальної педагогіки.

Мета, предмет та завдання спеціальної педагогіки. Основні напрями та принципи спеціальної педагогіки. Основні категорії спеціальної педагогіки. Функції спеціальної педагогіки. Структура спеціальної педагогіки.

Спеціальна педагогіка в системі наукового знання.

Місце спеціальної педагогіки у системі наукового знання. Спеціальна педагогіка та інші розділи педагогіки. Міждисциплінарні зв’язки спеціальної педагогіки.

Методи дослідження у спеціальній педагогіці.

Теоретичні та емпіричні методи дослідження. Діагностика в спеціальній педагогіці та психології. Класифікація порушень у спеціальній педагогіці.

Становлення і розвиток наукових основ спеціальної педагогіки.

Соціокультурні основи спеціальної педагогіки. Економічні основи спеціальної педагогіки. Правові основи спеціальної освіти. Клінічні основи спеціальної педагогіки. Лінгвістичні і психолінгвістичні основи спеціальної педагогіки.

Історія становлення і розвитку національних систем спеціальної освіти.

Періоди становлення систем спеціальної освіти. Перший період еволюції: від агресії і нетерпимості до усвідомлення необхідності піклування інвалідами. Другий період еволюції: від усвідомлення необхідності піклування інвалідами до усвідомлення можливості навчання глухих і сліпих дітей. Третій період еволюції: від усвідомлення можливості навчання дітей з сенсорними порушеннями до визнання права аномальних дітей на освіту. Четвертий період еволюції: від усвідомлення необхідності спеціальної освіти для окремих категорій дітей з відхиленнями в розвитку до розуміння необхідності спеціальної освіти для всіх, хто її потребує. Розвиток і диференціація системи спеціальної освіти. П’ятий період еволюції: від рівних прав до рівних можливостей.

Основний зміст дидактики спеціальної педагогіки.

Принципи спеціальної освіти. Технології і методи спеціальної освіти. Форми організації спеціальної освіти. Засоби забезпечення корекційно-освітнього процесу в системі спеціальної освіти. Професійна діяльність й особистість педагога системи спеціальної освіти.

Освіта осіб з порушеннями розумового розвитку.

Предмет и завдання олігофренопедагогіки. Спеціальна освіта дітей із затримкою психічного розвитку. Освіта осіб з порушенням розумового розвитку (розумовою відсталістю).

Освіта осіб з порушеннями мовлення.

Предмет логопедії, її становлення як інтеграційної галузі знань. Анатомо-фізіологічні механізми мови й основні закономірності її розвитку у дітей. Причини мовленнєвих порушень. Основні види мовленнєвих порушень. Система спеціальних закладів для дітей з порушеннями мовлення.

Освіта осіб з порушеннями слуху.

Предмет і завдання сурдопедагогіки. Причини порушень слуху, їх діагностика і медична реабілітація.  Педагогічна класифікація осіб з недоліками слуху. Історія сурдопедагогіки. Педагогічні системи спеціальної освіти осіб з порушеннями слуху. Спеціальні технічні засоби для осіб з порушенням слуху. Професійна освіта і соціальна адаптація осіб з порушенням слуху.

Освіта осіб з порушеннями зору.

Предмет і завдання тифлопедагогіки. Історія тифлопедагогіки. Причини і наслідки порушення зору і способи його компенсації. Дошкільна освіта дітей з порушеннями зору. Навчання дітей з недоліками зору у школі. Профорієнтація, професійна освіта і трудова діяльність осіб з порушеннями зору.

Освіта осіб аутистичного спектру.

Поняття про синдром раннього дитячого аутизму й аутистичні риси особистості. Причини аутизму. Клініко-психолого-педагогічна характеристика. Можливості розвитку, освіти й соціалізації дітей з аутизмом. Корекційно-педагогічна допомога при аутизмі.

Освіта осіб з порушеннями опорно-рухового апарату.

Види порушень опорно-рухового апарату. Загальна характеристика порушення опорно-рухового апарату. Структура рухового дефекту. Порушення психіки при дитячому церебральному паралічі. Мовленнєві порушення при дитячому церебральному паралічі. Корекційна робота при порушеннях опорно-рухового апарату. Система спеціалізованої допомоги дітям із порушеннями опорно-рухового апарату.

Освіта осіб зі складними порушеннями розвитку.

Поняття про складні порушення розвитку. Основні групи дітей зі складними порушеннями. Завдання психолого-педагогічного супроводу розвитку дитини із складним дефектом. Психолого-педагогічні основи розвитку й освіти осіб зі складними дефектами. Особливості організації спеціальної освіти для осіб зі складними порушеннями в розвитку.

Сучасна система спеціальних освітніх послуг.

Профілактика, рання діагностика і рання комплексна допомога дітям з особливими освітніми потребами. Дошкільна освіта дітей з особливими освітніми потребами. Шкільна система спеціальної освіти. Професійна орієнтація, система професійної освіти осіб з обмеженими можливостями. Спеціальна освіта за кордоном та в Україні. Перспективи розвитку спеціальної освіти в Україні.

 

ЛОГОПЕДІЯ

 

Предмет, завдання і методи логопедії.

Предмет і завдання логопедії. Характеристика зовнішнього мовлення в логопедії. Характеристика внутрішньої форми мовлення в логопедії. Лінгвістичні основи в логопедії. Методи логопедії.

 

 

Причини мовленнєвих порушень.

Основні причини патології дитячого мовлення. Вікові норми розвитку дитини. Основні форми і види мовленнєвих порушень у дітей.

 

Дислалія.

Визначення дислалії. Класифікація дислалій. Причини виникнення дислалії. Прийоми корекції дислалії удітей дошкільного та шкільного віку.

 

Фонетико-фонематичне недорозвинення мовлення.

Визначення фонетико-фонематичного недорозвинення мовлення у дітей. Вплив порушення фонематичного слуху на розвиток усного мовлення дитини. Психолого-педагогічна характеристика дітей з фонетико-фонематичним  недорозвиненням мовлення. Організація корекційно-розвиткової роботи з дітьми з фонетико-фонематичним недорозвиненням мовленням.

 

Загальне недорозвинення мовлення.

Визначення загального недорозвинення мовлення у дітей. Класифікація загального недорозвинення мовлення у дітей. Причини виникнення загального недорозвинення мовлення у дітей. Корекція загального недорозвинення мовлення.

 

Дизартрія.

Характеристика дизартрії. Причини виникнення дизартрії. Особливості обстеження дітей з дизартричними порушеннями. Класифікація дизартрії. Профілактика та лікування дітей з дизартрією.

 

Ринолалія.

Визначення ринолалії. Класифікація ринолалії. Основні форми ринолалії. Особливості розвитку дітей з ринолалією. Схема обстеження дітей з ринолалією. Логопедична робота з подолання ринолалії.

 

 

Порушення темпо-ритмічної сторони мовлення.

Класифікація темпо-ритмічної сторони мовлення у дітей. Визначення брадилалії. Класифікація брадилалії. Корекційна робота при брадилалії. Визначення тахілалії. Класифікація тахілалії. Корекційна робота при тахїілалії у дітей.

 

Заїкання.

Характеристика заїкання у дітей. Причини виникнення заїкання. Класифікація заїкання у дітей. Клінічне і психолого-педагогічне обстеження заїкуватих дітей. Профілактика заїкання у дітей.

 

Афазія.

Характеристика афазії у дітей. Причини виникнення важких порушень афазії у дітей. Класифікація афазії. Здійснення лікувальної та корекційної роботи при афазії.

 

Алалія.

Характеристика алалії у дітей. Причини виникнення алалії у дітей. Класифікація алалії. Здійснення лікувальної та корекційної роботи при алалії.

 

Порушення писемного мовлення.

Характеристика дисграфії у дітей. Причини виникнення дисграфії. Класифікація дисграфій. Здійснення лікувальної та корекційної роботи при дисграфії.

 

 

ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИКА ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ З ВАДАМИ МОВЛЕННЯ

 

Тема 1. Теоретичні основи методики виховання дітей з вадами мовлення.

Принципи і методи дослідження особистості дитини з вадами мовлення. Психофізіологічний і лінгвістичний аспекти проблеми розвитку мовлення дитини. Залежність психічного розвитку дитини від розвитку мови. Загальні положення методики розвитку мовлення дитини. Характеристика дітей з вадами мовлення.

 

Тема 2. Загальна характеристика проблем виховання.

Стратегічна мета виховання. Проблема міжособистісних стосунків: вихователь-вихованець. Проблема розвитку духовності особистості вихованця. Проблема виховання гуманної особистості. Характеристика основних суб’єктів виховного мікросередовища та їх вплив на дитину. Розвиток теоретичних уявлень про сутність виховання.

 

Тема 3. Вимоги до особистості педагога як вихователя.

Специфічні особливості педагогічної праці вихователя. Структура педагогічної праці вихователя. Педагогічні здібності вихователя. Вимоги до особистості педагога як вихователя. Типи педагогічної поведінки вихователя.

 

Тема 4. Культура педагогічного спілкування.

Сутність поняття «культура спілкування». Головні вади педагогічного спілкування. «Педагогіка покарань». Манера спілкування вихователя. Технології педагогічного спілкування. Педагогічні конфлікти та основні засоби їх врегулювання.

 

Тема 5. Методи формування свідомості дітей з вадами мовлення

Роль методів формування свідомості як засобу впливу на вихованця з метою корекції мови. Сутність методу переконання вихованця у необхідності корекції і розвитку мовлення. Роль логічності у процесі переконання. Характеристика прийомів переконання вихованця у ході індивідуальних бесід про необхідність корекції і розвитку мовлення. Прийоми педагогічного навіювання. Технічні прийоми переконання  і навіювання у контексті корекції і розвитку мовлення дитини. Методи стимулювання доцільної активності вихованців з вадами мовлення. Методи позитивного підсилення. Методи негативного підсилення. Організація змагання вихованців.

 

Тема 6. Методи організації самовиховання дітей з вадами мовлення

Сутність самовиховання у формуванні особистості дитини  з вадами мовлення. Зміст форми і методи організації самовиховання дітей з вадами мовлення. Корекція самопізнання дітей з вадами мовлення. Прийоми самонавіювання, які доречно рекомендувати дітям з вадами мовлення. Використання елементів психотренінгу й аутотренінгу.

 

Тема 7. Методика реалізації індивідуального підходу у виховному процесі.

Методика проведення колективних творчих справ. Врахування типового та індивідуального у виховному процесі. Вікові особливості дітей дошкільного та молодшого шкільного віку. Індивідуальний підхід та корекція мовних відхилень в залежності від характеру дитини. Колективні творчі справи – один з універсальних способів організації діяльності дитячого колективу, його значення у корекції вад мовлення. Види діяльності класного колективу: комунікативна, пізнавальна, суспільно-корисна, художньо-творча.

 

Тема 8. Виховні заходи впливу педагога на вихованців

Організація і проведення виховних годин, екскурсій, гурткової роботи. Особливості прведення сюжетно-рольових, дидактичних, рухливих ігор з дітьми з вадами мовлення.

 

СПЕЦМЕТОДИКА ПОЧАТКОВОГО НАВЧАННЯ МОВИ

Тема 1. Предмет, мета та завдання спеціальної методики початкового навчання мови.

Предмет і завдання спеціальної методики рідної мови. Визначення предмета методики рідної мови в школі для дітей із тяжкими порушеннями мовлення. Теоретичні та практичні завдання спеціальної методики рідної мови.

Зв’язки спеціальної методики рідної мови з логопедією, методикою викладання мови в загальноосвітній школі, дидактикою, загальною та спеціальною психологією, лінгвістикою. Методи наукових досліджень, які використовуються в процесі розвитку спеціальної методики рідної мови. Загальна характеристика системи навчання рідної мови дітей із порушеннями мовлення. Науково-методологічні основи побудови системи навчання рідної мови у спеціальній школі для дітей із тяжкими порушеннями мовлення. Загальна характеристика системи навчання рідної мови дітей із тяжкими порушеннями мовлення.

 

Тема 2. Мета та завдання роботи з формування мовлення в початкових класах для дітей з тяжкими порушеннями мовлення.

Мета і завдання навчання дітей із ТПМ рідної мови. Зв’язок завдань навчання мови із загально-шкільними навчально-виховними завданнями. Навчання мови як засобу спілкування та знаряддя пізнавальної діяльності (формування та корекція мовлення) та вивчення рідної мови як предмету шкільного навчання. Особливості мовленнєвого та психофізичного розвитку дітей з тяжкими порушеннями мовлення.

 

Тема 3. Зміст та структура навчання мови в спеціальному закладі для дітей з порушеннями мовлення.

Зміст та складові частини навчання дітей з тяжкими порушеннями мовлення рідної мови. Програма з рідної мови для підготовчого-4 класів для дітей із тяжкими порушеннями мовлення, принципи її побудови, огляд програмових вимог.

 

Тема 4. Організація навчально-виховного та корекційного процесу в школі для дітей з тяжкими порушеннями мовлення.

Класифікація та характеристика методів, прийомів та засобів формування мовлення у дітей із тяжкими порушеннями мовлення. Особливості їх застосування у спеціальній школі для дітей з тяжкими порушеннями мовлення. Форми навчальної та корекційно-розвивальної роботи у спеціальній школі.

 

Тема 5. Методика формування вимови у дітей з тяжкими порушеннями мовлення.

Оволодіння звуковою системою мови, формування вимовної сторони мовлення – необхідна умова засвоєння мови як засобу спілкування та знаряддя мислення. Поняття про вимову як сукупність компонентів, які приймають участь у сприйманні та фонетичному оформленні усного мовлення (фонематичний слух та фонематичне сприймання, голос, звуки та їх сполучення, складовий ритм, словесний та логічний наголос, інтонація, мовленнєве дихання, темп мовлення, орфоепія). Характеристика вимовної сторони мовлення учнів з тяжкими порушеннями мовлення підготовчого класу спеціальної школи. Значення та місце роботи по формуванню вимовних навичок в системі спеціального навчання рідної мови. Організація та планування роботи по формуванню вимови.

 

Тема 6. Методика формування словника у дітей з тяжкими порушеннями мовлення.

Лексичний склад мови та словниковий запас носія мови. Оволодіння словником як одна зі сторін розвитку мовлення та мислення. Закономірності засвоєння словника в нормі. Характеристика словникового запасу учнів, які поступають у підготовчий клас школи для дітей з тяжкими порушеннями мовлення. Динаміка оволодіння словником у процесі навчання рідної мови. Поняття про словникову роботу в спеціальній школі як систему занять по формуванню лексичного складу мовлення учнів. Джерела накопичення словника, шляхи формування лексичного запасу учнів з тяжкими порушеннями мовлення. Формування лексичного запасу на уроках розвитку мовлення як основа словникової роботи в спеціальній школі.

 

Тема 7. Методика формування граматичної будови мовлення молодших школярів з тяжкими порушеннями мовлення.

Граматична будова мови та закономірності оволодіння нею в нормі. Практичне засвоєння граматичних закономірностей, оволодіння системою граматичних понять як важливіший фактор розвитку та функціонування самостійного мовлення. Характеристика граматичної будови мовлення учнів, які поступають у підготовчий клас спеціальної школи для дітей з тяжкими порушеннями мовлення. Динаміка оволодіння граматичною будовою мови в процесі спеціального навчання.

Сутність процесу практичного оволодіння граматичною будовою мови в умовах спеціального навчання. Поняття про систему роботи по формуванню граматичної будови мовлення. Спеціальна робота по формуванню в учнів граматичних узагальнень як засіб прискорення та підвищення ефективності практичного оволодіння мовою.

 

Тема 8. Особливості процесу навчання грамоти учнів початкових класів з тяжкими порушеннями мовлення.

Поняття про грамоту. Завдання, зміст та специфіка роботи з навчання учнів із порушеннями мовлення грамоти. Необхідні передумови до оволодіння грамотою (поняття про готовність до навчання читання та письма). Сутність проблеми навчання елементарних навичок читання та письма дітей з тяжкими порушеннями мовлення. Місце та значення занять з навчання читання та письма в системі спеціального навчання рідної мови. Послідовність вивчення звуків та букв, типів складів та слів за їх складовою будовою. Навчання грамоти як засіб розумового та мовленнєвого розвитку дітей з тяжкими порушеннями мовлення.

 

Тема 9. Методика навчання грамоти учнів початкових класів з тяжкими порушеннями мовлення.

Методи навчання грамоти. Сучасний звуковий аналітико-синтетичний метод на­вчання грамоти. Методика формування навичок звукового та складового аналізу та синтезу у дітей з тяжкими порушеннями мовлення: основні види фонематичного аналізу та поетапність його формування; характеристика морфологічного аналізу; характеристика видів та рівнів звукового аналізу та послідовність їх формування; методика формування аналізу складу; методика формування звукового та складового синтезу. Прийоми навчання звукового аналізу та синтезу слів. Види занять з навчання читання та письма. Види завдань та вправ усного і писемного мовлення з навчання грамоти.

 

Тема 10. Структура процесу навчання грамоти в спеціальній школі для дітей з тяжкими порушеннями мовлення.

Характеристика добукварного періоду навчання грамоти. Формування готовності до оволодіння грамотою в підготовчий період (перше півріччя підготовчого класу).

Букварний період навчання грамоти. Методичні принципи побудови роботи з розділу «Навчання грамоти». Залежність роботи з навчання грамоти від занять по формуванню правильної вимови (навчання читання та письма на основі раніш засвоєного звукового матеріалу). Побудова уроків читання і письма на семантично підготовленому (на уроках розвитку мовлення) мовленнєвому матеріалі. Повільний (порівняно з масовою школою) темп засвоєння навичок читання і письма. Навчання грамоти у взаємозв’язку з корекцією та розвитком фонематичного сприймання, формуванням та вдосконаленням навичок вимови, звукового та складового аналізу та синтезу. Створення на уроках навчання грамоти умов для збагачення практики мовленнєвого спілкування (активізація словника, розвиток граматичних навичок, формування практичних мовних узагальнень).

 

Тема 11. Методика початкового навчання письма дітей з тяжкими порушеннями мовлення.

Загальна характеристика процесу письма та основні зав­дання уроків письма у спеціальній школі для дітей з тяжкими порушеннями мовлення.

Характеристика графомоторної діяльності. Методика ознайомлення з новою буквою на уроці письма.

Періодизація навчання каліграфії: характеристика підготовчого етапу навчання письма; основний етап навчання каліграфії. Схеми уроків письма нової букви.

 

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Основна:

 1. Кириленко В. Г. Основи корекційної педагогіки в кредитно-модульній системі навчання: навч. посіб. – К.: Освіта України, 2010. – 286 с.
 2. Колупаєва А.А. Діти з особливими освітніми потребами та організація їх навчання: наук.-метод. посіб. / А. А. Колупаєва, Л. О. Савчук. ‒ К. : Наук. світ, 2010. ‒ 196 с.
 3. Колупаєва А.А. Інклюзивна освіта: реалії та перспективи: Монографія. ‒ К. : «Самміт-книга», 2009. ‒ 272 с.
 4. Логопедия: [учебник] / Под ред. Л.С. Волковой, С. Н. Шаховской. – М. : Владос, 2006. – 485 с.
 5. Логопедія: [підручник] / За ред. М.К. Шеремет. – К. : Видавничий Дім «Слово», 2010. – 375 с.
 6. Малярчук А.Я. Обстеження мовлення дітей: [дидактичний матеріал] / Антоніна Яківна Малярчук. – К. : Літера ЛТД, 2003. – 104 с.
 7. Малярчук А.Я. Дидактичний матеріал для виправлення мовленнєвих недоліків: [навчальний посібник] / Антоніна Яківна Малярчук. – К. : Літера ЛТД, 2005. – Ч. I. – 272 с.
 8. Малярчук А.Я. Дидактичний матеріал для виправлення мовленнєвих недоліків: [навчальний посібник] / Антоніна Яківна Малярчук. – К. : Літера ЛТД, 2005. – Ч. II. – 184 с.
 9. Манько Н.В. Діагностика та корекція мовленнєвого розвитку дітей раннього віку: [науково-методичний посібник] / Наталія Володимирівна Манько. – К. : КНТ, 2008. – 256 с.
 10. Мартинчук О.В. Основи корекційної педагогіки: [навч.-метод. посіб. Для студентів напряму підготовки «Дошкільна освіта»] / Олена Валеріївна Мартинчук. – К.: Київськ. ун-т імені Бориса Грінченка, 2010. – 288 с.
 11. Марченко I. С. Спеціальна методика початкового навчання української мови. Навчально-методичний посібник / І.С. Марченко. – К. : ВД «Слово», 201 – 288 с.
 12. Методика навчання учнів 1–4 класів спеціальної школи: навчальний посібник / за ред. О.В. Гаврилова. – Кам’янець-Подільський : ТОВ «Друк-Сервіс», 2011. – 312 с.
 13. Миронова С.П. Основи корекційної педагогіки: навчально-методичний посібник / С.П. Миронова, О. В. Гаврилов, М. П. Матвєєва. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2010. – 264 с.
 14. Савченко М.А. Методика виправлення вад вимови фонем у дітей / Марія Аврамівна Савченко. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2007. – 160 с.
 15. Спеціальна педагогіка: [понятійно-термінологічний словник] / За ред. акад. В.І. Бондаря. – Луганськ : Альма-матер, 2003. – 436 с.
 16. Хрестоматія з логопедії: Історичні аспекти. Дислалія. Дизартрія. Ринолалія: [навчальний посібник] / За заг. ред. М.К. Шеремет, І. В. Мартиненко. – К. : КНТ, 2008. – 380 с.
 17. Чередніченко Н. В. Початковий курс навчання української мови молодших школярів із тяжкими порушеннями мовленн : навч.-метод.посіб / Н. В. Чередніченко. – К. : Видавничий дім Слово – 2012. – 208 с.
 18. Чепка О. В. Сучасні системи спеціальної педагогіки та психології : навчально-методичний посібник / укладач О. В. Чепка. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2015. – 108 с.

 

Додаткова:

 1. Богуш А. М. Мовленнєвий розвиток дітей від народження до 7 років. Монографія. – К. : Видавничий дім «Слово», 2004. – 374 с.
 2. Богуш А. М. Теорія і методика розвитку мовлення дітей раннього віку. – К. : Видавничий дім «Слово», 2004. – 344 с.
 3. Вавіна Л. С. Розвиваємо у дитини вміння бачити: Від народження до 6 років: [поради батькам] / Л. С. Вавіна, В. М. Ремаржевська. – К. : Літера ЛТД, 2008. – 128 с.
 4. Выготский Л. С. Собр. соч. в 6-ти т. / Л. С. Выготский. – М.: Изд-во Акад. пед. наук, 1983. – Т. 5. Основы дефектологии / Под ред. Т.А. Власовой. – 1983.– 369 с.
 5. Выготский Л. С. Собрание сочинений в 6-ти т.- Т.4: Детская психология // Под ред. Эльконина Д. Б.– М. : Педагогика, 1984. – 432 с.
 6. Гриншпун Б. М. Классификация нарушений речи //Логопедия / под ред. Л. С. Волковой. – 5 -е изд., перераб. и доп. – М. : Гуманитар. Издат. Центр Владос, 2004. С. 57 – 73.
 7. Журавльова А.Є. Домашня логопедія без проблем: [книга для батьків, які хочуть самі навчити дитину правильно вимовляти звуки] / А. Є. Журавльова, В. В. Федієнко. –Харків : Видавничий дім «Школа», 2006. – 112 с.
 8. Конопляста С. Ю. Формування просторового мислення у дітей із системними мовленнєвими вадами, обумовленими затримкою психічного розвитку //Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія № 19. Корекційна педагогіка та психологія: Зб. Наукових праць. – К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2005. – № 4. – С. 105 – 112.
 9. Савіна Л.П. Пальчикова гімнастика для розвитку мовлення: [посібник для батьків і педагогів] / Л. П. Савіна. – К.: Вид-во «Школа», 2002. – 48с.
 10. Сак Т.В. Особлива дитина: Від народження до 6 років: [поради батькам] / Тамара Василівна Сак. – К.: Літера ЛТД, 208. – 144 с.
 11. Сєдих Н.О. Вчимося писати й говорити правильно: поради логопеда / Неля Олексіївна Сєдих. – Харків: Видавнича група «Основа», 2007. – 176 с.

 

Затверджено на засіданні кафедри спеціальної освіти

(Протокол № 8 від 28 лютого 2019 р.)

 

Голова фахової атестаційної комісії                                       І. А. Малишевська.