Скрипник Неля Іванівна

Скрипник Неля Іванівна

Кафедра дошкільної освіти

Науковий ступінь, вчене звання
Кандидат педагогічних наук, доцент

Обов’язки/Дисципліни, що викладає

 • Психолого-педагогічна діагностика
 • Психокорекція з практикумом
 • Методична робота в дошкільній освіті
 • Основи образотворчого мистецтва з методикою керівництва

Нині виконує обов’язки заступника декана з міжнародної діяльності факультету дошкільної та спеціальної освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини та відповідального з наукової діяльності кафедри дошкільної освіти.

 

Освіта

 • 1981 – 1983 рр. навчалась в Уманському педагогічному училище ім. Т.Г. Шевченка (дошкільне відділення).
 • 1984 – 1989 рр. навчалась у Київському педагогічному інституті імені М.Горького на дошкільному відділенні за спеціальністю «Дошкільне виховання» та здобула кваліфікацію: викладач дошкільної педагогіки і психології. Методиста з дошкільного виховання (Диплом ТВ № 893849).
 • На даний час навчається у магістратурі Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини зі спеціальності 053 Психологія

Професійний і науковий інтерес

 • 2007-2011 рр. навчалась в аспірантурі (заочної форми навчання) Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини за спеціальністю 13.00.07 – теорія та методика виховання. Науковий керівник – член-кореспондент НАПН України, доктор педагогічних наук, професор Побірченко Н.С.
 • 06.2011 р. захистила дисертацію з теми: «Виховання толерантних взаємостосунків дітей старшого дошкільного віку» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.07 теорія і методика виховання (ДК № 001063).
 • 31 травня 2013 року присвоєно вчене звання доцента кафедри дошкільної педагогіки і психології (12ДЦ № 035456).
 • Автор біля 70 публікацій, з них: монографії – 1 одноосібна та 3 у співавторстві (одна з них зарубіжна), 1 стаття в журналі проіндексованому у міжнародних наукометричних базах даних Web of Science, 7 навчально-методичних посібників, 36 статей у наукових фахових виданнях та ін.
 • Є членом науково-дослідної лабораторії «В.О. Сухомлинський і школа XXI століття»
 • Керівник студентського наукового гуртка з проблеми: «Гуманізація дошкільної освіти»
 • Була офіційним опонентом дисертації Лазаренко Г.А. на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.07 – теорія і методика виховання з теми: «Формування художньо-естетичного смаку у дітей старшого дошкільного віку засобами музичного мистецтва» (м. Харків, 2015 р.).
 • У 2020 рокі була офіційним опонентом дисертаційного дослідження Поліщук О. П. з теми «Формування морально-ціннісних орієнтацій молодших школярів у процесі позакласної виховної роботи», поданої на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 01 Освіта/Педагогіка за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки (м. Рівне, 2020 р.)
 • Брала участь в міжнародному проекті «Освітні перспективи – 3», який відбувався у Відні та Будапешті з 06.05.2013 по 09.05.2013 року.

 

Контактна інформація

Службова адреса: м. Умань, вул. Садова, 28, УДПУ імені Павла Тичини, каб. 318
Email: n.i.skrypnyk@udpu.edu.ua
Телефон: (04744) 3-45-33