Психолого-педагогічні основи корекційно-виховної роботи

Міністерство освіти і науки України

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

 

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Голова приймальної комісії

проф. Безлюдний О.І.

________________________

«___»______________2019 р.

 

 

ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ

«ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСНОВИ КОРЕКЦІЙНО-ВИХОВНОЇ РОБОТИ»

 

ОС магістр

на базі ОС бакалавр, магістр, ОКР спеціаліст

термін навчання 1 р. 9 м.

(вступ за іншою спеціальністю)

Спеціальність 016 Спеціальна освіта

(денна та заочна форми навчання)

Умань-2019

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Основною метою вступного екзамену з психолого-педагогічних основ корекційно-виховної роботи є перевірка знань та вмінь абітурієнтів.

Абітурієнт повинен знати:

 • індивідуально-психологічні особливості дітей з особливими освітніми потребами та способи їх врахування у виховній роботі;
 • вікові особливості дітей з особливими освітніми потребами та способи їх врахування у виховній роботі;
 • критерії вихованості особистості та дитячого колективу;
 • рівні вихованості особистості та дитячого колективу;
 • методи виховної роботи з дітьми з особливими освітніми потребами;
 • форми організації корекційно-виховної роботи з дітьми з особливими освітніми потребами;
 • закономірності міжособистісних стосунків у розмаїтому дитячому колективі;
 • типи конфліктів у навчально-виховному процесі розмаїтого дитячого колективу;
 • способи розв’язання конфліктів в умовах інклюзивної освіти;
 • соціально-психологічні механізми виховання і самовиховання;
 • типи важковиховуваних дітей з особливими освітніми потребами;
 • прийоми корекції особистості та поведінки дітей з особливими освітніми потребами;
 • прийоми педагогічної взаємодії.

Абітурієнт повинен уміти:

 • використовувати методики корекційно-виховної роботи з дітьми з особливими освітніми потребами;
 • вміти аналізувати педагогічні ситуації;
 • складати психолого-педагогічну характеристику особистості дитини з особливими освітніми потребами;
 • планувати етапи і прогнозувати результати виховання дитини з особливими освітніми потребами;
 • складати плани виховної роботи: календарні, тижневі тематичні, поточні;
 • уміти визначати конкретні виховні цілі і формувати педагогічні завдання;
 • здійснювати психолого-педагогічний аналіз виховних заходів і приймати адекватні рішення;
 • спрямовувати виховання на корекцію психофізичних порушень та всебічний розвиток дітей з особливими освітніми потребами;
 • організовувати самовиховання дітей особливими освітніми потребами;
 • попереджати конфліктні ситуації у виховному процесі та знаходити оптимальні варіанти їх вирішення;
 • проводити корекційну роботу з окремою дитиною, групою, колективом.

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ знань і вмінь вступників

 

Високий рівень
200,0 Абітурієнт ґрунтовно, повно та послідовно викладає навчальний матеріал із психолого-педагогічних основ корекційно-виховної роботи; володіє технологіями виховання спеціальної та інклюзивної освіти; виявляє повне розуміння матеріалу; логічно і послідовно обґрунтовує свої думки; глибоко розкриває суть питання; застосовує теоретичні знання для аналізу, оцінювання, узагальнення навчального матеріалу; усвідомлено використовує елементи передового та власного педагогічного досвіду, проявляє творчий підхід під час виконання практичних завдань.
190,5 – 199,0 Абітурієнт ґрунтовно, повно та послідовно викладає навчальний матеріал із психолого-педагогічних основ корекційно-виховної роботи; володіє технологіями виховання спеціальної та інклюзивної освіти; виявляє повне розуміння матеріалу; логічно і послідовно обґрунтовує свої думки; розкриває суть питання; застосовує теоретичні знання для узагальнення навчального матеріалу; використовує елементи передового педагогічного досвіду, проявляючи творчий підхід під час виконання практичних завдань.
181,0- 189,5 Абітурієнт ґрунтовно, повно та послідовно викладає навчальний матеріал із психолого-педагогічних основ корекційно-виховної роботи; володіє технологіями виховання спеціальної та інклюзивної освіти; виявляє повне розуміння матеріалу, послідовно обґрунтовує свої думки; розкриває суть питання; застосовує теоретичні знання для узагальнення навчального матеріалу; орієнтується в передовому педагогічному досвіді; практичні завдання виконує переважно на продуктивно-репродуктивному рівні з елементами творчої діяльності, демонструючи сформованість практичних умінь та навичок.
Достатній рівень
171,5 – 180,0 Абітурієнт виявляє достатні знання і розуміння основних положень із психолого-педагогічних основ корекційно-виховної роботи, але допускає деякі помилки, які сам виправляє; у відповіді допускає поодинокі недоліки в послідовності викладу матеріалу; уміє зіставляти та узагальнювати засвоєний матеріал; робить власні висновки; демонструє типові прийоми застосування теоретичних знань при виконанні практичного завдання.
162,0 – 170,5 Абітурієнт виявляє достатні знання і розуміння основних положень із психолого-педагогічних основ корекційно-виховної роботи, але допускає деякі помилки, які сам виправляє; у відповіді допускає поодинокі недоліки в послідовності викладу матеріалу; уміє зіставляти та узагальнювати засвоєний матеріал; робить власні висновки.
152,5-161,1 Абітурієнт виявляє достатні знання і розуміння основних положень із психолого-педагогічних основ корекційно-виховної роботи, але допускає деякі помилки, які сам виправляє; у відповіді допускає поодинокі недоліки в послідовності викладу матеріалу; уміє узагальнювати засвоєний матеріал.
Середній рівень
143,0 – 151,6 Абітурієнт виявляє знання і розуміння основних положень із психолого-педагогічних основ корекційно-виховної роботи, але допускає значні помилки у викладі матеріалу, які свідчать про недостатньо глибоке засвоєння теоретичних понять; володіє матеріалом на репродуктивному рівні, демонструє початкові вміння; частково розкриває практичні питання при допомозі викладача.
133,5-142,1 Абітурієнт виявляє знання і розуміння основних положень із психолого-педагогічних основ корекційно-виховної роботи, але допускає значні помилки у викладі матеріалу, які свідчать про недостатньо глибоке засвоєння теоретичних понять; володіє матеріалом на репродуктивному рівні, демонструє початкові вміння; має труднощі щодо використання засвоєних знань на практиці.
124,0 – 132,6 Абітурієнт виявляє знання і розуміння основних положень із психолого-педагогічних основ корекційно-виховної роботи, але допускає значні помилки у викладі матеріалу, які свідчать про недостатньо глибоке засвоєння теоретичних понять; володіє матеріалом на репродуктивному рівні, демонструє початкові вміння; має загальні уявлення про педагогічну діяльність.
Низький рівень
118,0 – 123,4 Абітурієнт виявляє поверхові знання із психолого-педагогічних основ корекційно-виховної роботи; не вміє виділити теоретичний і фактичний матеріал; непослідовно і невпевнено відповідає на запитання; виявляє не сформованість практичних умінь та навичок.
112,0 – 117,4 Абітурієнт виявляє поверхові знання із психолого-педагогічних основ корекційно-виховної роботи; не вміє виділити теоретичний і фактичний матеріал; невпевнено відповідає на запитання.
106,0 – 111,4 Абітурієнт виявляє поверхові знання із психолого-педагогічних основ корекційно-виховної роботи.

 

 СТРУКТУРА ОЦІНКИ

Питання екзаменаційного білета оцінюється за шкалою від 106 до 200 балів. Загальна оцінка за вступне випробування визначається як середнє арифметичне оцінок за кожне питання поділене на кількість питань екзаменаційного білету.

ЗМІСТ ПРОГРАМИ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСНОВИ КОРЕКЦІЙНО-ВИХОВНОЇ РОБОТИ

 

Психолого-педагогічні умови корекційно-виховної роботи.

Сутність та специфіка корекційно-виховної роботи. Історія становлення корекційно-виховної роботи в школі. Напрямки та психолого-педагогічні умови корекційно-виховної роботи.

 

Суть, мета і завдання превентивного виховання. Використання гри у підготовці дитини до шкільного навчання.

Зміст, форми, методи і значення превентивного виховання в роботі з дітьми з особливими освітніми потребами. Використання гри у підготовці дитини до шкільного навчання

 

Корекційно-виховна роботи з школярами з труднощами у поведінці.

Сутність девіантної поведінки та причини її виникнення у дітей з особливими освітніми потребами. Особливості проявів девіантної поведінки. Значення сім’ї і проблема дітей з труднощами у поведінці. Особливості формування позитивної поведінки у дітей молодшого шкільного віку з особливими освітніми потребами.

 

Корекційно-виховна робота з школярами з порушеннями зору.

Особливості корекційно-виховної роботи спрямованої на особистісний розвиток школярів з порушеннями зору. Методи корекційно-виховної роботи педагога з дітьми з порушенням зору.

 

Корекційно-виховна робота з школярами з порушеннями слуху.

Особливості корекційно-виховної роботи спрямованої на особистісний розвиток школярів з порушеннями слуху.

Методи організації корекційно-виховної роботи у навчанні дітей з порушеннями слуху. Доцільність пропедевтичної (підготовчої) роботи у навчанні з дітьми із порушеннями слуху. Вправи, які можна використати у корекційно-розвитковій роботі з дітьми молодшого шкільного віку з порушеннями слуху.

 

Корекційно-виховна робота з школярами із затримкою психічного розвитку.

Особливості корекційно-виховної роботи спрямованої на особистісний розвиток школярів із затримкою психічного розвитку. Методи організації діяльності вихованців з порушеннями інтелекту. Формування особистісних стосунків дитини із затримкою психічного розвитку з найближчими людьми. Спеціальне корекційне виховання дітей із затримкою психічного розвитку з ознаками гіпердинамічного синдрому. Корекційно-виховна робота з дітьми із виявленням психічного інфантилізму. Корекційно-виховна робота з дітьми із виявленням гармонійного інфантилізму. Корекційно-виховна робота з дітьми із затримкою психічного розвитку, що виникла внаслідок тривалого захворювання дитини на хронічні недуги. Загальні рекомендації виховання дітей із затримкою психічного розвитку.

 

Корекційно-виховна робота з школярами з розумовою відсталістю.

Особливості корекційно-виховної роботи спрямованої на особистісний розвиток школярів з розумовою відсталістю. Методи особистісного розвитку розумово відсталих молодших школярів. Спеціальне корекційне виховання дітей з розумовою відсталістю. Корекційно-виховна робота спрямована на психічний розвиток дітей з розумовою відсталістю.

 

Корекційно-виховна робота з школярами з мовленнєвими порушеннями.

Особливості корекційно-виховної роботи спрямованої на особистісний розвиток школярів з мовленнєвими порушеннями. Методи особистісного розвитку школярів з мовленнєвими порушеннями. Спеціальне корекційне виховання дітей з мовленнєвими порушеннями.

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 1. Кириленко В. Г. Основи корекційної педагогіки в кредитно-модульній системі навчання: навч. посіб. – К.: Освіта України, 2010. – 286 с.
 2. Колупаєва А. А. Діти з особливими освітніми потребами та організація їх навчання: наук.-метод. посіб. / А.А. Колупаєва, Л. О. Савчук. ‒ К. : Наук. світ, 2010. ‒ 196 с.
 3. Колупаєва А.А. Інклюзивна освіта: реалії та перспективи: Монографія. ‒ К. : «Самміт-книга», 2009. ‒ 272 с.
 4. Методика навчання учнів 1-4 класів спеціальної школи: навч. посіб. / за ред. О. В.Гаврилова. – Кам’янець-Подільський : Друк- Сервіс, 2011. – 312 с.
 5. Миронова С. П. Основи корекційної педагогіки : навчально-методичний посібник / С. П. Миронова, О. В. Гаврилов, М. П. Матвєєва; [за заг. ред. С. П. Миронової]. – Камянець-Подільський : Камянець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2010. – 264 с.
 6. Синьов В.М. Психокорекційна педагогіка. Олігофренопедагогіка: підручник. – Частина І. Загальні основи корекційної психопедагогіки (олігофренопедагогіки). – Вид. 2-е / В. М. Синьов. – К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015. – 238 с.
 7. СиньовВ. М. Психокорекційна педагогіка. Олігофренопедагогіка: підручник. – Частина 2. Навчання і виховання дітей. Вид. 2-е / В. М. Синьов. – К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015. – 222 с.
 8. Спеціальна педагогіка: Понятійно-термінологічний словник / за ред. В. І. Бондаря. – Луганськ : Альма-матер, 2003 – 436 с.
 9. Чепка О. В. Спеціальна педагогіка з історією логопедії : навчально-методичний посібник / укладач О. В. Чепка. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2015. – 104 с.

 

Затверджено на засіданні кафедри спеціальної освіти

(Протокол № 8 від 28 лютого 2019 р.)

Голова фахової атестаційної комісії                                       І. А. Малишевська.