Про Центр

Факультет дошкільної та спеціальної освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини долучився до реалізації основних напрямів Нової української школи (НУШ). Одним із пріоритетів роботи закладу вищої освітиє забезпечення якісної підготовки та перепідготовки вчителів НУШ.

НУШ – реформа шкільництва Міністерства освіти і науки, яка передбачає створення школи, де діти будуть навчатися через діяльність, «у якій буде приємно навчатись і яка даватиме учням не тільки знання, …, а й вміння застосовувати їх у житті» (Вікіпедія).

Задля забезпечення якісної підготовки і перепідготовки фахівців дошкільної та початкової освіти в УДПУ було створено Науково-методичний центр психологічного і дидактичного супроводу Нової української школи.

Центр оформлено відповідно до вимог Концепції «Нова українська школа». Навчально-тренінговий простір побудовано за осередками: художньо-творчий осередок, осередок відпочинку, їдальня, природничо-дослідницький осередок, спортивний осередок, ігровий осередок.

Робочі місця студентів легко трансформуються для групової, парної та індивідуальної роботи. Центр оснащений сучасним інформаційним забезпеченням: інтерактивна панель, мультимедійний проектор, комп’ютери, мультимедійні програми, е-підручники, інструментарій та дидактичні матеріали, які сприяють ефективному розвитку розумового та емоційного інтелекту старших дошкільників та молодших школярів. Серед іншого й килимок-конструктор, дитячий ігровий диван, стіл для малювання сіллю та піском.

 У контексті діяльності Науково-методичного центру психологічного і дидактичного супроводу НУШ ректор Уманського педагогічного університету імені Павла Тичини професор Олександр Безлюдний підписав угоди про спільну діяльність і партнерство з Інститутом педагогіки НАПН України (відділ початкової освіти)  та з видавництвом «Ранок» про взаємну допомогу та співпрацю в галузі освіти.

За сприяння відділу початкової освіти Інституту педагогіки НАПН України, видавництва «Ранок», з якими уклали угоду про спільну діяльність та партнерство при Центрі започаткували бібліотеку, яка постійно оновлюється та поповнюється.

Все це дозволить майбутнім педагогам проводити заняття та уроки із застосуванням інтерактивних ігрових методів, що є потужним мотиватором у навчанні сучасних дітей.

Науково-методичний центр психологічного та дидактичного супроводу Нової української школи є черговим кроком забезпечення високого рівня підготовки фахівців в галузях ― дошкільної, початкової та інклюзивної освіти.

У період з 2019 н.р. до 2024 н.р. передбачається реалізація таких завдань:

 1. Продовження оформлення приміщення науково-методичного центру, зокрема – оновлення стендів та матеріально-технічної бази.
 2. Організація наукових досліджень спільно з іншими закладами вищої освіти, науково-дослідними установами України та країн ближнього і дальнього зарубіжжя.
 3. Підготовка та підписання угод про співпрацю з науково-дослідними установами, закладами освіти різних рівнів України, країн ближнього та дальнього зарубіжжя.
 4. Вивчення та аналіз зарубіжного і вітчизняного досвіду в галузях дошкільної і початкової освіти та підготовки майбутніх вихователів ЗДО, вчителів початкової школи і та ін. у контексті дослідження психологічного і дидактичного супроводу Нової української школи.
 5. Удосконалення науково-методичної бази щодо тематики діяльності центру.
 6. Проведення міжнародних, всеукраїнських та регіональних науково-практичних конференцій, семінарів, тренінгів, вебінарів, дискусій, круглих столів.
 7. Проведення наукових стажувань членів центру з метою розвитку їхньої професійної компетентності та навиків організації науково-дослідної роботи.
 8. Організація та діяльність наукового-студентського гуртка «Технології психологічного і дидактичного супроводу Нової української школи».
 9. Здійснення інших форм творчого співробітництва в залежності від виникнення нових реалій.

10.Визначення та затвердження тем наукових досліджень студентів, магістрантів, аспірантів, пошукувачів у галузях дошкільної і початкової освіти та підготовки майбутніх вихователів ЗДО та вчителів початкової школи у контексті дослідження психологічного і дидактичного супроводу Нової української школи тощо.

11.Надання методичної допомоги, наукових консультацій та керівництво студентськими науковими роботами, кандидатськими і докторськими дисертаціями.

12.Видання збірника наукових праць, у якому будуть представлені результати досліджень у галузях дошкільної і початкової освіти та підготовки майбутніх вихователів ЗДО та вчителів початкової школи тощо.

13.Виконання узагальнювальної праці членів центру – проекту «Нова українська школа: психологічний і дидактичний супровід».

14.Підготовка монографій, науково-методичних посібників, методичних рекомендацій у галузях дошкільної і початкової освіти та підготовки майбутніх вихователів ЗДО та вчителів початкової школи тощо.

15.Висвітлення результатів роботи центру у засобах масової інформації.

Керівництво роботою Науково-методичного центру психологічного і дидактичного супроводу Нової української школи здійснює доктор педагогічних наук, професор Демченко Ірина Іванівна.

Науково-методичний центр дозволить сформувати у педагогів здатність працювати творчо, креативно, відповідно до вимог Концепції «Нова українська школа».

Метою створення та діяльності Науково-методичного центру психологічного і дидактичного супроводу Нової української школи на факультеті дошкільної та спеціальної освіти є :

– проведення ґрунтовних досліджень у галузях дошкільної і початкової освіти та підготовки майбутніх вихователів ЗДО і вчителів початкової школи;

– сприяння забезпеченню працівників освіти сучасною науковою інформацією та дидактичними матеріалами;

– організація науково-практичних конференцій, семінарів, круглих столів, тренінгів для обміну досвідом педагогів закладів усіх рівнів освіти;

– координація наукової праці студентів, здобувачів, аспірантів, докторантів.

У рамках центру планується об’єднати наукові інтереси фахівців закладів освіти різних рівнів і наукових установ, спрямовуючи їхню дослідницьку діяльність на створення повноцінних психолого-дидактичних досліджень для реалізації Концепції «Нова українська школа».

Очікувані результати діяльності Науково-методичного центру психологічного і дидактичного супроводу Нової української школи такі:

 • розроблення сучасних психологічних та дидактичних джерел супроводу Нової української школи;
 • формування науково-методичної бази щодо тематики діяльності центру;
 • підготовка монографій, науково-методичних посібників, методичних рекомендацій у сферах дошкільної і початкової освіти та підготовки майбутніх вихователів ЗДО та вчителів початкової школи;
 • виконання та захист студентських наукових робіт, кандидатських і докторських дисертацій;
 • забезпечення підвищення якості підготовки фахівців для ЗДО і початкової школи та вдосконалення наукової кваліфікації професорсько-викладацького складу університету;
 • проведення щорічних науково-практичних конференцій, семінарів, тренінгів, вебінарів міжнародного та всеукраїнського рівня;
 • видання збірника наукових праць, у якому будуть представлені результати досліджень у сферах дошкільної і початкової освіти, підготовки майбутніх вихователів ЗДО та вчителів початкової школи, до професійної діяльності в сучасних освітніх умовах;
 • виконання узагальнювальної праці членів центру – проекту «Нова українська школа: психологічний та дидактичний супровід»;
 • здійснення інших форм роботи у залежності від виникнення нових реалій.

Діяльність Науково-методичного центру психологічного і дидактичного супроводу Нової української школи контролюватиметься відділом початкової освіти Інститутом педагогіки НАПН України та науковим відділом Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини (від факультету дошкільної та спеціальної освіти). Керівник та наукові співробітники центру щорічно звітуватимуть про його діяльність.