Про факультет

Факультет дошкільної та спеціальної освіти

Факультет дошкільної та спеціальної Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини є регіональним центром підготовки педагогічних кадрів для національної системи України.

З ініціативи тодішнього ректора інституту доктора педагогічних наук, професора, академіка Кузя Володимира Григоровича, талановитого організатора та визнаного науковця, 1 вересня 1992 року розпочали навчання студенти спеціальності «Педагогіка та психологія (дошкільна)», –випускники  педагогічних училищ та загальноосвітніх шкіл. У 2005 запроваджено підготовку фахівців спеціальності «Дефектологія (логопедія)».

Діяльність і підготовка педагогічних кадрів, наукова робота факультету, кадровий склад і матеріальна база розвивались і зміцнювались у відповідності до завдань суспільства.

Основною метою діяльності факультету є підготовка висококваліфікованих і конкурентоспроможних фахівців для освітніх установ, утвердження національних, культурних загальнолюдських цінностей.

Місія факультету – зберігаючи та примножуючи традиції, запроваджуючи інноваційні моделі і технології навчання, забезпечити конкурентні переваги факультету і університету у науковому та освітньому просторі України на основі якісної підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації професіоналів у галузі дошкільної та спеціальної освіти, орієнтованих на компетентнісне розв’язання завдань педагогічної науки і освіти в умовах сучасного суспільства.

Факультет орієнтований на підготовку висококваліфікованих кадрів для системи освіти Черкаської та інших областей України (Кіровоградської, Вінницької, Одеської, Миколаївської тощо).

Сьогодні на факультеті реалізується рівнева система підготовки педагогічних кадрів, яка включає навчання за 2 освітніми програмами молодшого бакалаврату (012 «Дошкільна освіта» і 016 Спеціальна освіта); 4 програмами бакалаврату («Дошкільна освіта. Спеціальна освіта (логопедія)», «Дошкільна освіта. Початкова освіта», «Дошкільна освіта. Психологія», «Спеціальна освіта (логопедія), 4 програмами магістратури («Дошкільна освіта. Початкова освіта», «Дошкільна освіта. Психологія», «Дошкільна освіта», «Спеціальна освіта (логопедія). Випускники фахової магістратури освітньої програми «Дошкільна освіта» отримують кваліфікацію зі спеціалізації «Спеціальна освіта (логопедія)», а випускники бакалаврату освітньої програми «Спеціальна освіта (логопедія)» зі спеціалізації «Спеціальна психологія» та «Психолого-педагогічна реабілітація».

Одним із найважливіших ресурсів розвитку факультету, що дозволяє успішно здійснювати науково-дослідницьку і освітню діяльність, є педагогічний колектив. На даному етапі активна освітню і наукову діяльність на факультеті проводять 7 докторів педагогічних наук, 25 кандидатів педагогічних наук, 6 викладачів, які складають кадровий потенціал трьох кафедр факультету – дошкільної освіти (завідувач кафедри доктор педагогічних наук, професор Кушнір В.М.), психології та педагогіки розвитку дитини  (завідувач кафедри доктор педагогічних наук, професор Іщенко Л.В.), кафедри спеціальної та інклюзивної освіти (завідувач кафедри кандидат педагогічних наук, доцент Лемещук М.А). Їх професіоналізм, відповідальність і прагнення до творчої самореалізації дозволяють досягати високих показників конкурентоспроможності факультету.

Серед викладачів кафедр переважну більшість складають випускники факультету, також випускники працюють головними спеціалістами відділів освіти, очолюють заклади дошкільної та спеціальної освіти, навчально-виховні комплекси, психологічні служби, інклюзивно-ресурсні центри тощо.

Сьогодні на факультеті навчається  понад 1400 здобувачів вищої освіти. Інтелектуальна і творча діяльність здобувачів факультету, їх прагнення до саморозвитку виявляється у результативній участі у Всеукраїнських олімпіадах з дошкільної та спеціальної освіти, конкурсах творчих робіт, публікаціях результатів науково-дослідницької роботи.

Значним потенціалом володіють діючі на факультеті науково-дослідні лабораторії, на базі яких проводяться наукові дослідження, результати яких впроваджуються в освітній процес:

  • «Василь Сухомлинський і школа ХХІ століття» (науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор, Кушнір В. М.),
  • «Дошкільна освіта: сутність, перспективи розвитку в ХХІ столітті» (науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор Іщенко Л. В.),
  • Інклюзивна педагогіка (науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор Малишевська І.А.),
  • Центр розвитку дитини «Дивосвіт» (керівник: методист Вознюк Н.Д.),
  • Науково-методичний центр психологічного і дидактичного супроводу Нової української школи (науковий керівник: кандидат педагогічних наук, старший викладач Рябошапка О.В.),
  • Центр цифрової педагогіки у дошкільній та спеціальній освіті (науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор Семчук С.І.).

У науково-дослідних лабораторіях студенти мають можливість займатися власними науковими пошуками під час написання курсових та випускних кваліфікаційних робіт. За результатами їхніх досліджень видається збірник студентських наукових праць «Перші спроби пошуку в науковому просторі».

Сьогодні для студентів створені гарні умови для навчання й відпочинку. Факультет має міцну сучасну матеріально-навчальну базу, спеціалізовані аудиторії і кабінети. До послуг студентів – бібліотека, читальні зали, комп’ютерні класи, спортивний комплекс, гуртожитки.

Таким чином, факультет постійно змінюється якісно, оновлюючи зміст і структуру освіти, створюючи передумови для збереження провідних позицій у педагогічній науці і освіті, підготовці конкурентоспроможних педагогічних кадрів.

Сучасний стан розвитку факультету віддзеркалює складні трансформаційні процеси, що відбуваються в освітянській сфері України. Домінантами усталеного розвитку факультету у нових умовах стають якість підготовки фахівців та вимоги інноваційної системи функціонування суспільства, яке сприймає людину з властивостями духовності, творчості, креативності та патріотизму. Принципово важливим є усвідомлення кожним викладачем і співробітником факультету своєї причетності та значущості у створенні нової інноваційної моделі освітнього процесу та у досягненні головної стратегічної мети – розвитку факультету.