Педагогіка дошкільна

Міністерство освіти і науки України

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

 

 

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Голова приймальної комісії

проф. Безлюдний О.І.

______________

«____» _______________2017 р.

 

 

ПРОГРАМА

ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ

«Педагогіка дошкільна»

 

ОС «бакалавр»

(денна та заочна форма навчання)

(на основі ОКР «молодший спеціаліст» (за іншим напрямом)

(термін навчання – 2 роки)

Спеціальність 012 «Дошкільна освіта»

 

 

 

 

Умань – 2017


Пояснювальна записка

Основною метою вступного екзамену з педагогіки дошкільної є перевірка знань та вмінь абітурієнтів.

Абітурієнт повинен знати:

 • мету, завдання, зміст, методи виховання дітей дошкільного віку;
 • сучасні наукові теорії розвитку дітей дошкільного віку;
 • основні державні документи, правові та нормативні акти з питань розвитку, навчання і виховання дітей раннього та дошкільного віку;
 • понятійний апарат та актуальні проблеми педагогіки дошкільної;
 • завдання, зміст та методи педагогіки дошкільної;
 • пріоритети вітчизняної психолого-педагогічної думки;
 • нові технології навчання і виховання дошкільників;
 • методи педагогічної діагностики розвитку, навчання та виховання дошкільників;
 • провідні лінії розвитку діяльності протягом перших 5-6 років;
 • можливості розвитку особистості у ранньому та дошкільному дитинстві.

Абітурієнт повинен вміти:

 • проектувати та реалізовувати педагогічний процес з дітьми дошкільного віку в дошкільному навчальному закладі на засадах особистісно орієнтованої моделі навчання, виховання і розвитку дітей;
 • використовувати інноваційні технології навчання дітей раннього та дошкільного віку;
 • використовувати різні форми роботи з педагогічної просвіти батьків;
 • забезпечувати наступність в роботі дошкільного навчального закладу та загальноосвітньої школи;
 • сприяти взаємодії дошкільного навчального закладу та сім’ї у вирішенні завдань всебічного розвитку дошкільників;
 • планувати, організовувати та результативно здійснювати освітньо-виховну роботу з дошкільниками;
 • узагальнювати досвід, впроваджувати кращий педагогічний досвід у власній педагогічній роботі з дітьми;
 • підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність.
 • аналізувати та оцінювати педагогічні ситуації, вікові та індивідуально-психологічні особливості дітей дошкільного віку;
 • ефективно впроваджувати особистісно орієнтовану модель виховання;
 • «проектувати» розвиток особистості вихованців, цілеспрямовано знаходити раціональні способи досягнення педагогічної мети;
 • працювати над собою, формуванням професійних якостей особистості, необхідних для роботи з дітьми.

 

 

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

знань і вмінь абітурієнтів

 

Високий рівень

194,0 – 200,0

абітурієнт ґрунтовно, повно та послідовно викладає навчально-науковий матеріал, володіє методами дослідження, уміє виділити теоретичне і фактичне в матеріалі; виявляє повне розуміння матеріалу, обізнаний з теоретичними підходами і концепціями, логічно і послідовно обґрунтовує свої думки; глибоко розкриває суть питання, застосовує теоретичні знання для аналізу соціально-педагогічних явищ, наводить приклади соціально-педагогічних досліджень та з власного соціально-педагогічного досвіду.

187,0- 193,0

абітурієнт ґрунтовно і повно викладає навчально-науковий матеріал, володіє методами дослідження, уміє виділити теоретичне і фактичне в матеріалі; виявляє повне розуміння матеріалу, обізнаний з теоретичними підходами і концепціями, логічно і послідовно обґрунтовує свої думки; глибоко розкриває суть питання, застосовує теоретичні знання для аналізу соціально-педагогічних явищ, наводить приклади соціально-педагогічних досліджень та з власного соціально-педагогічного досвіду.

181,0 – 186,0

абітурієнт ґрунтовно і повно викладає навчально-науковий матеріал, володіє методами дослідження, уміє виділити теоретичне і фактичне в матеріалі; виявляє повне розуміння матеріалу, обізнаний з теоретичними підходами і концепціями, логічно і послідовно обґрунтовує свої думки; глибоко розкриває суть питання, застосовує теоретичні знання для аналізу соціально-педагогічних явищ, наводить приклади соціально-педагогічних досліджень.

Достатній рівень

171,0 – 180,0

абітурієнт виявляє достатні знання і розуміння основних положень з навчальної дисципліни, але допускає деякі помилки, які сам виправляє; у відповіді є поодинокі недоліки в послідовності викладу матеріалу і незначні порушення норм літературної мови. Абітурієнт уміє зіставляти та узагальнювати засвоєний матеріал, робить власні висновки, виявляє частково евристичний інтерес.

162,0 – 170,0

абітурієнт виявляє достатні знання і розуміння основних положень з навчальної дисципліни, але допускає деякі помилки, які сам виправляє; у відповіді є поодинокі недоліки в послідовності викладу матеріалу і незначні порушення норм літературної мови. Абітурієнт уміє зіставляти та узагальнювати засвоєний матеріал, робить власні висновки.

152,5 – 161,0

абітурієнт виявляє достатні знання і розуміння основних положень з навчальної дисципліни, але допускає деякі помилки, які сам виправляє; у відповіді є поодинокі недоліки в послідовності викладу матеріалу і незначні порушення норм літературної мови. Абітурієнт уміє зіставляти та узагальнювати засвоєний матеріал.

Середній рівень

143,0 – 151,6

абітурієнт  виявляє знання і розуміння основних положень з навчальної дисципліни, але допускає значні помилки у викладі матеріалу, які свідчать про недостатньо глибоке засвоєння теоретичних понять; володіє матеріалом на репродуктивному рівні, демонструє початкові вміння; допускає помилки в мовленнєвому оформленні. Абітурієнт частково розкриває питання при допомозі викладача.

134,0 – 142,0

абітурієнт виявляє знання і розуміння основних положень з навчальної дисципліни, але допускає значні помилки у викладі матеріалу, які свідчать про недостатньо глибоке засвоєння теоретичних понять; володіє матеріалом на репродуктивному рівні, демонструє початкові вміння; допускає помилки в мовленнєвому оформленні.

124,0 – 133,0

абітурієнт  виявляє знання і розуміння основних положень з навчальної дисципліни, але допускає значні помилки у викладі матеріалу, які свідчать про недостатньо глибоке засвоєння теоретичних понять; володіє матеріалом на репродуктивному рівні, демонструє початкові вміння; допускає значні помилки в мовленнєвому оформленні.

Низький рівень

116,0 – 123,4

абітурієнт виявляє поверхові знання навчальної програми; не вміє виділити теоретичний і фактичний матеріал; непослідовно і невпевнено відповідає на запитання; допускає порушення норми літературної мови.

111,0 – 115,0

абітурієнт виявляє поверхові знання навчальної програми; не вміє виділити теоретичний і фактичний матеріал; непослідовно і невпевнено відповідає на запитання; допускає  грубі порушення норми літературної мови.

106,0 – 110,0

абітурієнт виявляє поверхові знання навчальної програми; не вміє виділити теоретичний і фактичний матеріал; неправильно відповідає на запитання; допускає грубі порушення норми літературної мови.

 

 

ЗМІСТ ІСПИТУ

 

ПЕДАГОГІКА ДОШКІЛЬНА

 

 1. Предмет і методи дошкільної педагогіки

Дошкільна педагогіка як галузь педагогічних знань, її об’єкт та предмет вивчення. Основні педагогічні поняття та терміни. Структура педагогічної науки.

 1. Виховання і розвиток особистості дошкільника.

Поняття розвитку та фактори впливу на формування особистості. Сучасні дослідження про вплив різних факторів на розвиток особистості. Роль діяльності спілкування та активності у розвитку. Вікова періодизація дитинства. Ідея різностороннього розвитку в класичній і сучасній педагогіці.

 1. Програма виховання в дошкільному закладі

Створення й удосконалення програми виховання і навчання в дитячому садку. Характеристика сучасних варіантних програм дошкільного виховання.

 1. Суспільне дошкільне виховання в системі освіти України

Поняття системи освіти, її обумовленість, основні ланки в світлі закону України “Про освіту”. Основні тенденції розвитку освіти в Україні на сучасному етапі. Короткий нарис розвитку дошкільного виховання за кордоном: Я.А.Коменський, Г.Песталоцці, Р.Оуен, Ф.Фребель, М.Монтессорі.  Розвиток суспільного дошкільного виховання в Росії. Розвиток суспільного дошкільного виховання в Україні. Закон України “Про дошкільну освіту”. Базовий компонент дошкільної освіти (1998). С.Ф.Русова про національний дошкільний заклад в Україні. Наукові дослідження в галузі розвитку і виховання дітей раннього віку. Дошкільне виховання за кордоном на сучасному етапі.

 1. Виховання і навчання дітей раннього віку.

Особливості періоду раннього дитинства і його значення. Провідна роль сім’ї у вихованні дітей раннього віку. Основні педагогічні вимоги до виховання дитини у ранньому віці. Організація перших днів перебування дитини у дошкільному закладі та робота з батьками в цей період. Розвиток і виховання дітей першого року життя. Провідні лінії розвитку, завдання виховання, організація життя на кожному етапі першого року життя. Розвиток і виховання дітей другого року життя. Провідні лінії розвитку, завдання виховання, організація життя дітей другого року життя. Зміст і методика проведення режимних процесів, різних видів діяльності, ігор-занять. Розвиток і виховання дітей третього року життя. Характеристика дітей третього року життя, завдання виховання та зміст роботи з ними.  Своєрідність організації та методики проведення режимних процесів, ігор, ігор-занять, самостійної діяльності 2-го року життя.

 1. Фізичне виховання дітей дошкільного віку.

Значення, завдання й умови фізичного виховання дітей дошкільного віку. Сучасні дослідження про можливості фізичного розвитку дітей, підвищення рухової активності (Е.С.Вільчковський, Ю.Д.Змановський). Поняття про культурно-гігієнічні навички, їх значення, умови та методика формування у дітей різного віку. Поняття режиму дня та його значення у вихованні. Роль дорослих в організації режиму дня дошкільника. Гнучкість режиму дня. Організація та зміст виховної роботи в години ранкового прийому дітей. Організація харчування дітей, його значення, освітньо-виховна робота в процесі приймання страв в різних вікових групах. Цільові прогулянки, їх значення, організація  і  методика  проведення вечірньої прогулянки в цілодобових групах. Організація сну дітей, його значення підготовка дітей, методика організації в різних вікових та цілодобових групах. Організація, зміст, види діяльності і методика проведення другої половини дня в дитячому садку. Сучасні дослідження про можливості розумового розвитку дітей дошкільного віку.

 1. Розумове і сенсорне виховання дітей дошкільного віку

Необхідність, завдання та засоби розумового виховання. Поняття сенсорного виховання та розвитку. Зміст та методика сенсорного виховання. Системи сенсорного виховання М.Монтессорі, Ф.Фребеля, О.Декролі. Запитання дітей, їх значення для розумового розвитку. Вимоги до відповідей на дитячі запитання. Роль сім’ї в здійсненні завдань розумового виховання.

 1. Загальні основи дошкільної дидактики

Суть процесу навчання, його своєрідність у дошкільному віці. Формування основ навчальної діяльності в процесі навчання (О.Усова, А.Богуш). Гуманізація процесу навчання. Народна дидактика. Основні дидактичні принципи. Зміст навчання дітей дошкільного віку, вимоги до відбору знань, формування системи знань. Використання досвіду Ш.О.Амонашвілі у навчанні дошкільників. Гігієнічні та дидактичні вимоги до організації занять. Види занять. Підготовка необхідного матеріалу, посібників та обладнання.  Особливості організації та методика проведення занять у різних вікових групах. Використання дітьми знань, умінь і навичок, одержаних на заняттях в ігровій, трудовій діяльності.

 1. Моральне виховання дітей дошкільного віку.

Необхідність морального виховання з раннього віку. В.О.Сухомлинський про моральне виховання дітей дошкільного віку. Сучасні дослідження про можливості морального розвитку дитини (Л.В.Артемова, З.Н.Борисова, Т.І.Поніманська). Завдання та зміст морального виховання дітей дошкільного віку. Гуманно-особистісний, народознавчий підхід до дітей – головні принципи морального виховання. Робота по ознайомленню дітей із засадами Конвенції про права дитини (1989 p.). Методи морального виховання дітей дошкільного віку, їх поєднання, своєрідність застосування в кожній віковій групі. Виховання любові до матері, рідних і близьких. Цілі, зміст і методи роботи щодо виховання у дітей почуття любові до Батьківщини, виховання поваги до традицій і культури українського народу, інтернаціональне виховання у дитячому садку. Виховання почуття колективізму у дітей дошкільного віку. Культура поведінки як ознака моральної спрямованості особистості. Методика виховання дисциплінованості та культури поведінки. Формування вольових рис у дітей.  Виховання доброти, чуйності, милосердя, гуманізму. Роль сім’ї в моральному вихованні дітей.

 1. Трудове виховання дітей дошкільного віку

Необхідність трудового виховання дітей дошкільного віку. Сучасні дослідження з проблем морально-трудового виховання в дитячому садку (З.Н.Борисова, В.Г.Нечаєва, Р.С.Буре, В.О.Павленчик). Завдання трудового виховання в дитячому садку. Види і зміст дитячої праці. Методи виховання поваги до праці дорослих. Основні форми організації дитячої праці. Використання результатів праці дітей у грі та на заняттях. Роль сім’ї в трудовому виховані дітей.

 1. Естетичне виховання дітей дошкільного віку

Поняття естетичного і художнього виховання. Сенсорний розвиток – передумова естетичного виховання. Основні засоби естетичного виховання. Естетична підготовка вихователя – умова успішного виховання дітей. Роль сім’ї в естетичному вихованні дітей. Художня творчість дітей і педагогічне керівництво різними видами діяльності (Є.О.Фльоріна, Г.О.Комарова, Т.Г.Казакова). Значення свят та розваг для всебічного розвитку дітей. Види свят та їх зміст. Святковий ранок у дитячому садку. Вимоги до змісту, організації й оформлення свят. Розваги, їх значення, види, місце в режимі дитячого садка. Свята та розваги в сім’ї.

 1. Теорія гри

Гра – основний вид діяльності дошкільників. Соціальний характер гри. Сучасні дослідження про роль гри в формуванні особистості дитини. Роль гри в організації дитячого життя. Взаємозв’язок гри, праці та навчання. Місце гри в педагогічному процесі дитячого садка. Класифікація ігор. Народні ігри, їх педагогічна цінність. Своєрідність організації ігрової діяльності та керівництво нею в різних вікових групах. Планування керівництва іграми дітей. Створення умов для всіх видів ігор у кожній віковій групі.

 1. Творчі ігри

Сюжетно-рольові творчі ігри, їх своєрідність, особливості, значення у вихованні. Програмні вимоги, завдання та прийоми керівництва сюжетно-рольовими іграми. Планування керівництва та створення умов для розвитку сюжетно-рольових ігор.

 1. Театралізовані ігри.

Ігри-драматизації як різновидність творчих ігор, їх види, своєрідність та виховна цінність. Прийоми керівництва.

 1. Будівельно-конструктивні ігри

Будівельні ігри, їх своєрідність, виховна цінність. Умови, необхідні для їх розвитку. Програмні вимоги для розвитку будівельних ігор. Взаємозв’язок будівельних ігор з сюжетно-рольовими. Ігри з піском, снігом та іншими природними матеріалами. Своєрідність керівництва будівельними іграми дітей різного віку.

 1. Дидактичні ігри

Дидактичні ігри, їх своєрідність, значення. Керівництво ними в різних вікових групах.

 1. Рухливі ігри

Рухливі ігри, їх своєрідність, цінність, місце в педагогічному процесі. Ігри-забави, їх виховна цінність, зміст і методика проведення.

 1. Іграшка

Історія виникнення і створення іграшки, її освітньо-виховне значення. Види іграшок та їх характеристика. Українська народна іграшка, її педагогічна та художня цінність. Вимоги до іграшки. Підбір іграшок для кожної вікової групи. Роль сім’ї в організації ігрової діяльності дітей.

 1. Педагогічний процес у дошкільному закладі

Форми і зміст роботи дошкільного закладу з сім’єю. Педагогічна пропаганда серед населення. Планування та облік навчально-виховної роботи. Значення та вимоги до планування роботи вихователя. Педагогічні основи планування в дошкільній установі. Зміст і форми планування навчально-виховної роботи в дошкільному закладі. Умови та методика планування роботи в дошкільному закладі.

 1. Підготовка дитини до навчання в школі.

Показники готовності дитини до навчання в школі. Знайомство дітей старшого дошкільного віку зі школою, виховання інтересу до школи та навчання. Особливості організації життя й освітньо-виховна робота із дітьми шестирічного віку в дошкільному закладі та в школах. Робота з сім’єю щодо підготовки дітей до школи.

 1. Наступність у роботі дошкільного навчального закладу і початкової школи

Поняття та необхідність наступності в роботі дитячого садка і школи. Форми зв’язку дошкільного закладу та школи. Навчально-виховна робота в першому класі школи. Загальна характеристика програми початкової школи. Зміст, орієнтація та методи навчально-виховної роботи в першому класі школи.

Основні функції дошкільного закладу. Гуманізація завдань і принципів роботи з дітьми.

 1. Організація роботи дошкільного закладу

Основні документи, що визначають організацію роботи дошкільного закладу. Порядок відкриття дошкільного закладу. Педагогічний колектив, його склад. Шляхи підвищення кваліфікації педагогічних кадрів. Завідуючий – організатор і керівник дошкільного навчального закладу. Вимоги до завідуючого, зміст його роботи. Організація дошкільних закладів у сільській місцевості. Система керівництва дошкільною освітою в країні. Зміст роботи інспектора з дошкільної освіти.

  

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Основна:

 1. Поніманська Т. І. Дошкільна педагогіка : навч. посібник [для студ. вищих навчальних закладів]. – К. : «Академвидав», 2015. – 448с.

 

Додаткова:

 1. Базова програма розвитку дитини дошкільного віку „Я у Світі” / наук. ред. та упоряд. О. Л. Кононко. – 2-е вид. випр. – К. : Світич, 2008. – 430 с.
 2. Базовий компонент дошкільної освіти // Дошкільне виховання. – 1999. – № 1. – С. 6–9.
 3. Дитина в дошкільні роки : комплексна додаткова освітня програма / автор. Колектив ; наук. керівник К. Л. Крутій. – Запоріжжя : ТОВ „ЛІПС” ЛТД, 2011. – 188 с. – (Програма).
 4. Дитина : програма виховання і навчання дітей від двох до семи років / наук. кер. проекту: О. В. Огнев’юк, К. І. Волинець; наук. кер. програмою: О. В. Проскура, Л. П. Кочина, В. У. Кузьменко, Н. В. Кудикіна; авт. кол.: Г. В. Бєлєнька, Е. В. Бєлкіна, О. Л. Богініч, Н. І. Богданець-Білоскаленко, С. А. Васильєва, М. С. Вашуленко [та ін.] / Мін. осв. і наук., мол. та спорту України, Головн. упр. осв. і наук. викон. орг. Київміськради (КМДА), Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2012. – 492 с. – (Програма).

 

 

Затверджено на засіданні кафедри дошкільної освіти протокол №6 від 24.01.2017р.

 

 

 

Голова фахової атестаційної комісії                                                                    Карнаух Л.П.