Психологія дитяча, педагогіка дошкільна з  методиками дошкільної освіти

Міністерство освіти і науки України

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Голова приймальної комісії

проф. Безлюдний О.І.

______________

«____» __________________2019 р.

 

 

ПРОГРАМА

ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ

 

«Психологія дитяча, педагогіка дошкільна з

 методиками дошкільної освіти»

ОС «магістр»

  (термін навчання – 1 рік 4 місяці)

 Спеціальність 012 «Дошкільна освіта»

(денна та заочна форма навчання)

Умань-2019

 

Пояснювальна записка

Основною метою вступного екзамену з педагогіки дошкільної, психології дитячої та методик дошкільної освіти є перевірка знань та вмінь абітурієнтів.

Абітурієнт повинен знати:

 • основні державні документи, правові та нормативні акти з питань розвитку, навчання і виховання дітей раннього та дошкільного віку;
 • понятійний апарат та актуальні проблеми психології дитячої, педагогіки дошкільної, методик дошкільної освіти;
 • завдання, зміст, форми та методи методик дошкільної освіти;
 • тенденції, закономірності розвитку психології дитячої, педагогіки дошкільної та методик дошкільної освіти, їх органічну єдність і специфіку, пріоритети вітчизняної педагогічної думки;
 • методи психолого-педагогічної діагностики розвитку, навчання та виховання дошкільників.

 

Абітурієнт повинен вміти:

 • створювати повноцінне розвивальне середовище в дошкільному навчальному закладі як головну умову реалізації освітньо-виховних завдань навчання і виховання дошкільників;
 • планувати, організовувати та результативно здійснювати освітньо-виховну роботу з дошкільниками;
 • застосовувати знання з психології дитячої, педагогіки дошкільної та методик дошкільної освіти в процесі організації предметно-практичної та предметно-художньої діяльності вихованців, розвитку мови і мовлення, елементарних математичних уявлень тощо;
 • здійснювати діагностику знань та умінь дошкільників з різних розділів програми розвитку, навчання і виховання дітей раннього та дошкільного віку;
 • забезпечувати набуття дітьми життєвого досвіду, знань, умінь і навичок, необхідних для їхнього подальшого навчання в школі;
 • узагальнювати досвід, впроваджувати кращий педагогічний досвід у власній педагогічній роботі з дітьми;
 • підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність;
 • здійснювати психолого-корекційний вплив на дітей, які мають певні відставання в розвитку чи знаходяться в кризовому стані та конфліктних ситуаціях;
 • сприяти взаємодії дошкільного навчального закладу та сім’ї у вирішенні завдань всебічного розвитку дошкільників.

 

 

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

знань і вмінь абітурієнтів

 

Високий рівень
200,0 абітурієнт ґрунтовно, повно та послідовно викладає навчально-науковий матеріал, володіє методами дослідження, уміє виділити теоретичне і фактичне в матеріалі; виявляє повне розуміння матеріалу, обізнаний з теоретичними підходами і концепціями, логічно і послідовно обґрунтовує свої думки; глибоко розкриває суть питання, застосовує теоретичні знання для аналізу соціально-педагогічних явищ, наводить приклади соціально-педагогічних досліджень та з власного соціально-педагогічного досвіду.
190,5 – 199,0 абітурієнт ґрунтовно і повно викладає навчально-науковий матеріал, володіє методами дослідження, уміє виділити теоретичне і фактичне в матеріалі; виявляє повне розуміння матеріалу, обізнаний з теоретичними підходами і концепціями, логічно і послідовно обґрунтовує свої думки; глибоко розкриває суть питання, застосовує теоретичні знання для аналізу соціально-педагогічних явищ, наводить приклади соціально-педагогічних досліджень та з власного соціально-педагогічного досвіду.
181,0- 189,5 абітурієнт ґрунтовно і повно викладає навчально-науковий матеріал, володіє методами дослідження, уміє виділити теоретичне і фактичне в матеріалі; виявляє повне розуміння матеріалу, обізнаний з теоретичними підходами і концепціями, логічно і послідовно обґрунтовує свої думки; глибоко розкриває суть питання, застосовує теоретичні знання для аналізу соціально-педагогічних явищ, наводить приклади соціально-педагогічних досліджень.
Достатній рівень
171,5 – 180,0 абітурієнт виявляє достатні знання і розуміння основних положень з навчальної дисципліни, але допускає деякі помилки, які сам виправляє; у відповіді є поодинокі недоліки в послідовності викладу матеріалу і незначні порушення норм літературної мови. Абітурієнт уміє зіставляти та узагальнювати засвоєний матеріал, робить власні висновки, виявляє частково евристичний інтерес.
162,0 – 170,5 абітурієнт виявляє достатні знання і розуміння основних положень з навчальної дисципліни, але допускає деякі помилки, які сам виправляє; у відповіді є поодинокі недоліки в послідовності викладу матеріалу і незначні порушення норм літературної мови. Абітурієнт уміє зіставляти та узагальнювати засвоєний матеріал, робить власні висновки.
152,5-161,1 абітурієнт виявляє достатні знання і розуміння основних положень з навчальної дисципліни, але допускає деякі помилки, які сам виправляє; у відповіді є поодинокі недоліки в послідовності викладу матеріалу і незначні порушення норм літературної мови. Абітурієнт уміє зіставляти та узагальнювати засвоєний матеріал.
Середній рівень
143,0 – 151,6 абітурієнт  виявляє знання і розуміння основних положень з навчальної дисципліни, але допускає значні помилки у викладі матеріалу, які свідчать про недостатньо глибоке засвоєння теоретичних понять; володіє матеріалом на репродуктивному рівні, демонструє початкові вміння; допускає помилки в мовленнєвому оформленні. Абітурієнт частково розкриває питання при допомозі викладача.
133,5-142,1 абітурієнт виявляє знання і розуміння основних положень з навчальної дисципліни, але допускає значні помилки у викладі матеріалу, які свідчать про недостатньо глибоке засвоєння теоретичних понять; володіє матеріалом на репродуктивному рівні, демонструє початкові вміння; допускає помилки в мовленнєвому оформленні.
124,0 – 132,6 абітурієнт  виявляє знання і розуміння основних положень з навчальної дисципліни, але допускає значні помилки у викладі матеріалу, які свідчать про недостатньо глибоке засвоєння теоретичних понять; володіє матеріалом на репродуктивному рівні, демонструє початкові вміння; допускає значні помилки в мовленнєвому оформленні.
Низький рівень
118,0 – 123,4 абітурієнт виявляє поверхові знання навчальної програми; не вміє виділити теоретичний і фактичний матеріал; непослідовно і невпевнено відповідає на запитання; допускає порушення норми літературної мови.
112,0 – 117,4 абітурієнт виявляє поверхові знання навчальної програми; не вміє виділити теоретичний і фактичний матеріал; непослідовно і невпевнено відповідає на запитання; допускає  грубі порушення норми літературної мови.
106,0 – 111,4 абітурієнт виявляє поверхові знання навчальної програми; не вміє виділити теоретичний і фактичний матеріал; неправильно відповідає на запитання; допускає грубі порушення норми літературної мови.

 

СТРУКТУРА ОЦІНКИ

Питання екзаменаційного білета оцінюється за шкалою від 106 до 200 балів. Загальна оцінка за вступне випробування визначається як середнє арифметичне оцінок за кожне питання поділене на кількість питань екзаменаційного білету.

 

 

ЗМІСТ ІСПИТУ

ДОШКІЛЬНА ПЕДАГОГІКА

 

 1. Предмет і методи дошкільної педагогіки

Дошкільна педагогіка як галузь педагогічних знань, її об’єкт та предмет вивчення. Основні педагогічні поняття та терміни. Структура педагогічної науки.

 

 1. Виховання і розвиток особистості дошкільника.

Поняття розвитку та фактори впливу на формування особистості. Сучасні дослідження про вплив різних факторів на розвиток особистості. Роль діяльності спілкування та активності у розвитку. Вікова періодизація дитинства. Ідея різностороннього розвитку в класичній і сучасній педагогіці.

 

 1. Програма виховання в дошкільному закладі

Створення й удосконалення програми виховання і навчання в дитячому садку. Характеристика сучасних варіантних програм дошкільного виховання.

 

 1. Суспільне дошкільне виховання в системі освіти України

Поняття системи освіти, її обумовленість, основні ланки в світлі закону України “Про освіту”. Основні тенденції розвитку освіти в Україні на сучасному етапі. Короткий нарис розвитку дошкільного виховання за кордоном: Я.А.Коменський, Г.Песталоцці, Р.Оуен, Ф.Фребель, М.Монтессорі.  Розвиток суспільного дошкільного виховання в Росії. Розвиток суспільного дошкільного виховання в Україні. Закон України “Про дошкільну освіту”. Базовий компонент дошкільної освіти (1998). С.Ф.Русова про національний дошкільний заклад в Україні. Наукові дослідження в галузі розвитку і виховання дітей раннього віку. Дошкільне виховання за кордоном на сучасному етапі.

 

 1. Виховання і навчання дітей раннього віку.

Особливості періоду раннього дитинства і його значення. Провідна роль сім’ї у вихованні дітей раннього віку. Основні педагогічні вимоги до виховання дитини у ранньому віці. Організація перших днів перебування дитини у дошкільному закладі та робота з батьками в цей період. Розвиток і виховання дітей першого року життя. Провідні лінії розвитку, завдання виховання, організація життя на кожному етапі першого року життя. Розвиток і виховання дітей другого року життя. Провідні лінії розвитку, завдання виховання, організація життя дітей другого року життя. Зміст і методика проведення режимних процесів, різних видів діяльності, ігор-занять. Розвиток і виховання дітей третього року життя. Характеристика дітей третього року життя, завдання виховання та зміст роботи з ними.  Своєрідність організації та методики проведення режимних процесів, ігор, ігор-занять, самостійної діяльності 2-го року життя.

 1. Фізичне виховання дітей дошкільного віку.

Значення, завдання й умови фізичного виховання дітей дошкільного віку. Сучасні дослідження про можливості фізичного розвитку дітей, підвищення рухової активності (Е.С.Вільчковський, Ю.Д.Змановський). Поняття про культурно-гігієнічні навички, їх значення, умови та методика формування у дітей різного віку. Поняття режиму дня та його значення у вихованні. Роль дорослих в організації режиму дня дошкільника. Гнучкість режиму дня. Організація та зміст виховної роботи в години ранкового прийому дітей. Організація харчування дітей, його значення, освітньо-виховна робота в процесі приймання страв в різних вікових групах. Цільові прогулянки, їх значення, організація  і  методика  проведення вечірньої прогулянки в цілодобових групах. Організація сну дітей, його значення підготовка дітей, методика організації в різних вікових та цілодобових групах. Організація, зміст, види діяльності і методика проведення другої половини дня в дитячому садку. Сучасні дослідження про можливості розумового розвитку дітей дошкільного віку.

 

 1. Розумове і сенсорне виховання дітей дошкільного віку

Необхідність, завдання та засоби розумового виховання. Поняття сенсорного виховання та розвитку. Зміст та методика сенсорного виховання. Системи сенсорного виховання М.Монтессорі, Ф.Фребеля, О.Декролі. Запитання дітей, їх значення для розумового розвитку. Вимоги до відповідей на дитячі запитання. Роль сім’ї в здійсненні завдань розумового виховання.

 

 1. Загальні основи дошкільної дидактики

Суть процесу навчання, його своєрідність у дошкільному віці. Формування основ навчальної діяльності в процесі навчання (О.Усова, А.Богуш). Гуманізація процесу навчання. Народна дидактика. Основні дидактичні принципи. Зміст навчання дітей дошкільного віку, вимоги до відбору знань, формування системи знань. Використання досвіду Ш.О.Амонашвілі у навчанні дошкільників. Гігієнічні та дидактичні вимоги до організації занять. Види занять. Підготовка необхідного матеріалу, посібників та обладнання.  Особливості організації та методика проведення занять у різних вікових групах. Використання дітьми знань, умінь і навичок, одержаних на заняттях в ігровій, трудовій діяльності.

 

 1. Моральне виховання дітей дошкільного віку.

Необхідність морального виховання з раннього віку. В.О.Сухомлинський про моральне виховання дітей дошкільного віку. Сучасні дослідження про можливості морального розвитку дитини (Л.В.Артемова, З.Н.Борисова, Т.І. Поніманська). Завдання та зміст морального виховання дітей дошкільного віку. Гуманно-особистісний, народознавчий підхід до дітей – головні принципи морального виховання. Робота по ознайомленню дітей із засадами Конвенції про права дитини (1989 p.). Методи морального виховання дітей дошкільного віку, їх поєднання, своєрідність застосування в кожній віковій групі. Виховання любові до матері, рідних і близьких. Цілі, зміст і методи роботи щодо виховання у дітей почуття любові до Батьківщини, виховання поваги до традицій і культури українського народу, інтернаціональне виховання у дитячому садку. Виховання почуття колективізму у дітей дошкільного віку. Культура поведінки як ознака моральної спрямованості особистості. Методика виховання дисциплінованості та культури поведінки. Формування вольових рис у дітей.  Виховання доброти, чуйності, милосердя, гуманізму. Роль сім’ї в моральному вихованні дітей.

 

 1. Трудове виховання дітей дошкільного віку

Необхідність трудового виховання дітей дошкільного віку. Сучасні дослідження з проблем морально-трудового виховання в дитячому садку (З.Н.Борисова, В.Г.Нечаєва, Р.С.Буре, В.О.Павленчик). Завдання трудового виховання в дитячому садку. Види і зміст дитячої праці. Методи виховання поваги до праці дорослих. Основні форми організації дитячої праці. Використання результатів праці дітей у грі та на заняттях. Роль сім’ї в трудовому виховані дітей.

 

 1. Естетичне виховання дітей дошкільного віку

Поняття естетичного і художнього виховання. Сенсорний розвиток – передумова естетичного виховання. Основні засоби естетичного виховання. Естетична підготовка вихователя – умова успішного виховання дітей. Роль сім’ї в естетичному вихованні дітей. Художня творчість дітей і педагогічне керівництво різними видами діяльності (Є.О.Фльоріна, Г.О.Комарова, Т.Г.Казакова). Значення свят та розваг для всебічного розвитку дітей. Види свят та їх зміст. Святковий ранок у дитячому садку. Вимоги до змісту, організації й оформлення свят. Розваги, їх значення, види, місце в режимі дитячого садка. Свята та розваги в сім’ї.

 

 1. Теорія гри

Гра – основний вид діяльності дошкільників. Соціальний характер гри. Сучасні дослідження про роль гри в формуванні особистості дитини. Роль гри в організації дитячого життя. Взаємозв’язок гри, праці та навчання. Місце гри в педагогічному процесі дитячого садка. Класифікація ігор. Народні ігри, їх педагогічна цінність. Своєрідність організації ігрової діяльності та керівництво нею в різних вікових групах. Планування керівництва іграми дітей. Створення умов для всіх видів ігор у кожній віковій групі.

 

 1. Творчі ігри

Сюжетно-рольові творчі ігри, їх своєрідність, особливості, значення у вихованні. Програмні вимоги, завдання та прийоми керівництва сюжетно-рольовими іграми. Планування керівництва та створення умов для розвитку сюжетно-рольових ігор.

 1. Театралізовані ігри.

Ігри-драматизації як різновидність творчих ігор, їх види, своєрідність та виховна цінність. Прийоми керівництва.

 

 1. Будівельно-конструктивні ігри

Будівельні ігри, їх своєрідність, виховна цінність. Умови, необхідні для їх розвитку. Програмні вимоги для розвитку будівельних ігор. Взаємозв’язок будівельних ігор з сюжетно-рольовими. Ігри з піском, снігом та іншими природними матеріалами. Своєрідність керівництва будівельними іграми дітей різного віку.

 

 1. Дидактичні ігри

Дидактичні ігри, їх своєрідність, значення. Керівництво ними в різних вікових групах.

 

 1. Рухливі ігри

Рухливі ігри, їх своєрідність, цінність, місце в педагогічному процесі. Ігри-забави, їх виховна цінність, зміст і методика проведення.

 

 1. Іграшка.

Історія виникнення і створення іграшки, її освітньо-виховне значення. Види іграшок та їх характеристика. Українська народна іграшка, її педагогічна та художня цінність. Вимоги до іграшки. Підбір іграшок для кожної вікової групи. Роль сім’ї в організації ігрової діяльності дітей.

 

 1. Педагогічний процес у дошкільному закладі

Форми і зміст роботи дошкільного закладу з сім’єю. Педагогічна пропаганда серед населення. Планування та облік навчально-виховної роботи. Значення та вимоги до планування роботи вихователя. Педагогічні основи планування в дошкільній установі. Зміст і форми планування навчально-виховної роботи в дошкільному закладі. Умови та методика планування роботи в дошкільному закладі.

 

 1. Підготовка дитини до навчання в школі.

Показники готовності дитини до навчання в школі. Знайомство дітей старшого дошкільного віку зі школою, виховання інтересу до школи та навчання. Особливості організації життя й освітньо-виховна робота із дітьми шестирічного віку в дошкільному закладі та в школах. Робота з сім’єю щодо підготовки дітей до школи.

 

 1. Наступність у роботі дошкільного навчального закладу і початкової школи

Поняття та необхідність наступності в роботі дитячого садка і школи. Форми зв’язку дошкільного закладу та школи. Навчально-виховна робота в першому класі школи. Загальна характеристика програми початкової школи. Зміст, орієнтація та методи навчально-виховної роботи в першому класі школи.

Основні функції дошкільного закладу. Гуманізація завдань і принципів роботи з дітьми.

 

 1. Організація роботи дошкільного закладу

Основні документи, що визначають організацію роботи дошкільного закладу. Порядок відкриття дошкільного закладу. Педагогічний колектив, його склад. Шляхи підвищення кваліфікації педагогічних кадрів. Завідуючий – організатор і керівник дошкільного навчального закладу. Вимоги до завідуючого, зміст його роботи. Організація дошкільних закладів у сільській місцевості. Система керівництва дошкільною освітою в країні. Зміст роботи інспектора з дошкільної освіти.

 

 

ДИТЯЧА ПСИХОЛОГІЯ

 

 1. Предмет, завдання і методи дитячої психології.

Дитяча психологія як наука про психічний розвиток дитини. Завдання дитячої психології та її зв’язок з іншими науками.  Психологічні основи педагогічної діяльності вихователя. Методи дитячої психології.

 

 1. Основні закономірності психічного розвитку дитини.

Поняття про психічний розвиток дитини та його особливості. Середовище як умова і джерело психічного розвитку дитини. Роль активності і власної діяльності у психічному розвитку дитини. Провідна роль навчання і виховання. Рушійні сили розвитку. Критерії вікової періодизації. Поняття про вікові та індивідуальні особливості.

 

 1. Психічний розвиток дитини у фазі новонародженості.

Внутрішньоутробний розвиток. Загальна характеристика анатомо-фізіологічних особливостей новонародженого. Типи безумовних рефлексів та їх значення. Виникнення і розвиток умовних рефлексів. Психологічна характеристика новонароджених (протиріччя, соціальна ситуація розвитку, відчуття, емоції).Виникнення сприймання і впізнання. Комплекс пожвавлення, індивідуальні відмінності новонароджених.

 

 1. Особливості психічного розвитку немовляти.

“Комплекс пожвавлення” – перша соціальна потреба немовляти в емоційному спілкуванні з дорослими, початок індивідуального життя. Хапання, маніпулювання, наслідування, їх значення у психічному розвитку.

Сенсорний розвиток та розвиток моторики.  Виникнення мислення.

Передумови засвоєння мови і виникнення мовлення. Новоутворення дитини першого року життя. Криза першого року життя

 

5.Характеристика психічного розвитку дітей раннього віку.

Соціальна ситуація розвитку дитини: прояви перших елементів самостійності. Прямоходіння – важливе досягнення раннього віку. Розвиток предметної діяльності як провідної. Зародження нових видів діяльності. Розвиток мовлення: пасивне і активне мовлення. Розвиток сприймання як перцептивного акту. Розвиток наочно-дійового мислення. Особливості пам’яті і уваги. Виникнення уяви. Передумови розвитку особистості, засвоєння правил поведінки, її мотиви. Розвиток самосвідомості; образ “я”; почуття гордості за досягнення. Індивідуальні особливості дітей раннього віку. Криза трьох років, “Я-сам !”.

 

 1. Загальна характеристика психічного розвитку дітей дошкільного віку.

Протиріччя дошкільного віку як рушійні сили розвитку. Соціальна ситуація розвитку дошкільників. Становлення і розвиток гри як провідної   діяльності в дошкільному віці. Формування продуктивних видів діяльності і їх вплив на психічний розвиток дитини. Формування передумов навчання і праці.

 

 1. Розвиток пізнавальних психічних процесів дошкільника.

Сенсорний розвиток дошкільника. Формування у дітей перцептивних дій. Розвиток спостереження. Розвиток пам’яті у дошкільників.

Розвиток уваги. Зростання стійкості уваги. Розвиток мовлення.

Розвиток образного мислення, оволодіння розумовими діями. Поява децентрації мислення. Формування допитливості, гнучкості та доказовості мислення. Розвиток уяви як центрального новоутворення.

Педагогічне керівництво розумовим розвитком дошкільників.

 

 1. Розвиток емоційно-вольової сфери дошкільника.

Збагачення емоційної сфери особистості дошкільника. Виникнення і розвиток вищих почуттів (моральні, естетичні, інтелектуальні). Особливості почуттів дошкільників.  Розвиток довільної поведінки як новоутворення дошкільного віку. Розвиток волі і вольових якостей.

 

 1. Розвиток особистості дошкільника

Засвоєння етичних норм і правил поведінки. Формування внутрішніх моральних зразків як новоутворення в особистісній сфері дошкільника. Опосередкованість поведінки дошкільника соціальними нормами.

Формування нових соціальних мотивів поведінки, виникнення субпідрядності мотивів. Формування образу Я у дошкільників і становлення об’єктивної самооцінки. Суб’єктивне переживання дитиною своїх стосунків з дорослими і ровесниками. Статева диференціація в психічному розвитку дітей дошкільного віку. Здібності дошкільника. Проблема обдарованих дітей.

Вияв темпераменту та його розвиток у дітей.

 

 1. Психологічна готовність дітей до навчання в школі.

Соціальна ситуація розвитку в період переходу від дошкільного до молодшого шкільного віку. Криза 7 років. Компоненти психологічної готовності до навчання в школі. Формування психологічної готовності до школи в різних видах діяльності.

 

 

 

МЕТОДИКИ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

 

Дошкільна лінгводидактика

 

1.Завдання, зміст та засоби навчання дітей рідної мови.

Зміст і завдання роботи з розвитку мовлення. Засоби реалізації програми. Мовлення вихователя як засіб розвитку мовлення дітей. Вимоги до мовлення дітей.

 

2.Форми роботи з розвитку мовлення

Форми роботи з розвитку мовлення в дошкільному закладі: навчання на заняттях, розвиток мовлення дітей у повсякденному житті. Заняття як основна форма навчання дітей рідної мови. Види занять, особливості занять з розвитку мовлення.

 

3.Методи й прийоми  навчання рідної мови в дошкільному закладі.

Загальне поняття про методи й прийоми. Наочні методи навчання Їх характеристика. Словесні методи навчання їх характеристика. Практичні та ігрові методи навчання, їх характеристика. Взаємозв’язок і взаємозалежність методів навчання. Прийоми навчання дітей рідної мови. Умови успішного розвитку мовлення дітей.

 

 1. Методика розвитку зв’язного мовлення.

Поняття зв’язного мовлення. Види зв’язного мовлення (діалогічне, монологічне). Особливості засвоєння дітьми дошкільного віку зв’язного мовлення. Сучасні дослідження проблеми розвитку зв’язного мовлення в Україні та зарубіжних країнах.

 

 1. Методика розвитку діалогічного мовлення.

Бесіда – основний метод розвитку діалогічного мовлення.

Види, зміст, тематика бесід. Методика проведення бесіди: підготовка вихователя й дітей до бесіди. Структура бесіди. Розмова вихователя з дітьми.Вимоги до організації розмов, їх тематика й зміст у кожній віковій групі. Методика організація проведення розмов з дітьми. Прийоми активізації мовлення мовчазних та соромливих дітей.

 

 

 1. Методика навчання дітей монологічного мовлення (розповідання).

Зміст і завдання навчання дітей монологічного мовлення. Характеристика методів; прийомів навчання дітей монологічного мовлення. Види розповідей їх класифікація, послідовність введення різних видів розповідей, їх місце на заняттях з розвитку мовлення. Сучасні дослідження. Навчання дітей розповідання за дидактичними картинами. Види розповідей за змістом картин. Методика навчання описових розповідей за картиною. Сюжетні розповіді. Навчання дітей розповідання за іграшками. Види розповідей. Описові розповіді, їх структура й прийоми навчання. Сюжетні розповіді за однією іграшкою та набором іграшок (за ігровою сюжетною обстановкою). Методика навчання переказу художніх творів. Види розповідей з власного досвіду. Складання листів із записом вихователя. Види творчих розповідей.

 

 1. Формування граматичної правильності мовлення

Дитяче словотворення, його характеристика, види, типи, причини цього явища. Книга К.І.Чуковського “Від 2 до 5”. Завдання й зміст формування граматичної правильності мовлення в дітей, умови, необхідні для засвоєння дітьми норм граматики (А.М.Богуш). Шляхи й методи формування граматичної правильності мовлення. Заняття з формування граматичної правильності мовлення.

 

 1. Методика виховання звукової культури.

Дидактичні ігри вправи з виховання звукової культури мовлення Види занять, їх структура, обладнання наочними і дидактичними матеріалами. Методика їх проведення в різновікових групах. Методика індивідуального обстеження звуковимови дітей у ДНЗ.

 

 1. Методика читання художніх творів на заняттях.

Специфіка занять з художньої літератури, їх структура, методичні прийоми роботи. Методика ознайомлення дітей з поетичними творами. Методика заучування поетичних творів. Методика проведення бесід на морально-етичні теми.

 

 1. Розповіді вихователя і дітей за іллюстративним матеріалом.

Іллюстрації їх види, вимоги до них. Методика роботи з книжковими іллюстраціями. Драматизація та інсценування художніх творів.

 

 

 

ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ЕЛЕМЕНТАРНИХ

МАТЕМАТИЧНИХ УЯВЛЕНЬ

 

 1. Становлення методики формування елементарних математичних уявлень у дітей дошкільного віку.

Вклад Є.І. Тихєєвої, Ф.Н. Блєхер, А.М. Лєушиної у теорію та методику формування елементарних математичних уявлень у дітей дошкільного віку. Сучасні психолого-педагогічні дослідження.

 

 1. Організація навчання математики дітей дошкільного віку.

Завдання та зміст навчання дітей елементарним математичним уявленням. Значення математичних знань для всебічного розвитку дошкільників та у підготовці їх до школи. Форми, методи, прийоми та засоби формування елементарних математичних уявлень. Особливості організації навчання математики у різновіковій групі дошкільного закладу. Забезпечення індивідуального та диференційованого підходу до формування елементарних математичних уявлень дітей дошкільного віку.

 

 1. Методика ознайомлення дітей з множинами в різних вікових групах.

Особливості формування у дітей уявлень про множину предметів. Методи та прийоми формування уявлень про множину: дидактичні ігри та вправи з конкретними множинами. Методика навчання дітей порівнянню множин. Використання прийомів накладання і прикладання.

 

 1. Розвиток у дітей уявлень про число, лічбу та обчислювальну діяльність.

Особливості розвитку у дітей уявлень про натуральний ряд чисел. Ознайлмення з порядковою та кількісною лічбою.

в різновікових групах.

Утворення чисел на основі порівняння множин. Навчання дітей кількісному і порядковому рахунку. Знайомство з новою цифрою.

 

 1. Формування у дітей уявлень і понять про величину предметів.

Методи і прийоми формування у дітей уявлень і понять про величину предметів. Навчання дітей вимірюванню. Способи вимірювання (лінійне вимірювання; об’єм, маса, час).

 

 1. Методика формування у дітей уявлень про форму предметів.

Методи та прийоми формування у дітей уявлень про форму предметів.

Використання дидактичних ігор у формуванні уявлень про форму предметів та геометричних фігур.

 

 1. Методика формування просторових уявлень у дітей.

Завдання та зміст ознайомлення дітей з просторовими уявленнями. Методи та прийоми формування просторових уявлень у дітей.

 

 1. Методика формування у дітей часових уявлень та орієнтування в часі

Навчання дітей розрізненню частин доби, уміння визначати їх послідовність. Ознайомлення з календарем як системою мір часу: доба, тиждень, місяць, рік.

 

МЕТОДИКА ОЗНАЙОМЛЕННЯ ДІТЕЙ З ПРИРОДОЮ

 

 1. Теоретичні засади курсу методики ознайомлення дошкільників з природою.

Предмет, мета методики ознайомлення дітей з природою. Базовий компонент дошкільної освіти про зміст і завдання ознайомлення з природою в дошкільному закладі.

Народна педагогіка про виховання дітей засобами природи

 

 1. Методи ознайомлення дітей з природою

Загальна характеристика методів ознайомлення дітей з природою. Наочні методи ознайомлення дошкільників з природою. Практичні методи. Словесні методи

 

3. Форми організації роботи по ознайомленню дошкільників з природою

Заняття як основна форма організації дітей у ознайомленні їх з природою. Екскурсії в системі роботи по ознайомленню дошкільників з природою. Цільові прогулянки як форми організації роботи в дошкільному закладі. Повсякденні прогулянки як обов’язкові режимні процеси в дошкільному закладі.

 

4. Засоби фіксації знань дітей про природу

Введення календарів природи і погоди. Складання гербаріїв, колекцій, букетів. Свята та розваги на природничому матеріалі

 

 

ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИКА ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ

 

 1. Вступ. Мета і завдання курсу.

Предмет  теорії і методики  фізичного виховання  дітей  від народження до семи років

Предмет та основні завдання курсу. Природничо-наукові основи курсу. Основні методи наукових досліджень у галузі фізичного виховання.

 

 1. Характеристика завдань фізичного виховання дітей дошкільного віку

Комплексний підхід у реалізації завдань з фізичного виховання. Характеристика оздоровчих, освітніх та виховних завдань фізичного виховання дітей дошкільного віку.

 

3.Характеристика засобів фізичного виховання дошкільнят

Характеристика засобів фізичного виховання дошкільнят: оздоровчі сили природи (сонце, повітря, вода, ґрунт); гігієнічні фактори (розпорядок процесів життєдіяльності, харчування, особиста та громадська гігієна); фізичні вправи (масаж, рефлекторні вправи, пасивні, пасивно-активні та активні фізичні вправи). Характеристика фізичних вправ: поняття про зміст, структуру і техніку фізичних вправ, просторова характеристика, просторово-часова та часова характеристика. Класифікація фізичних вправ. Вимоги до вибору фізичних вправ.

 

4.Особливості педагогічних технологій  супроводження  рухливих ігор

Поняття про рухливу гру, її структуру. Класифікація рухливих ігор, основні види ігор.

Організація та педагогічний супровід рухливих ігор.

 

5.Фізичне виховання дітей раннього віку

Особливості розвитку моторики дітей раннього віку. Завдання фізичного виховання дітей 1-го, 2-го та 3-го років життя. Характеристика форм роботи з фізичного виховання та педагогічні технології їх супроводження.

 

6.Фізкультурно-оздоровчі заходи в режимі дня

Види фізкультурно-оздоровчих заходів. Зміст та структура ранкової гімнастики. Педагогічні технології супроводження ранкової гімнастики в різних вікових групах.

 

7.Заняття з фізичної культури

Значення та завдання занять із фізкультури.

Типи занять. Обґрунтування типового плану побудови занять із фізичної культури. Способи організації дітей. Шляхи регулювання фізичних, емоційних та психічних навантажень на заняттях. Педагогічні технології супроводження занять із фізичної культури в різних вікових групах та у змішаних за віком групах.

 

 

ОСНОВИ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА

З МЕТОДИКОЮ КЕРІВНИЦТВА

 

 1. Вступ. Предмет і завдання вивчення курсу

«Основи образотворчого мистецтва з методикою керівництва» як навчальна дисципліна. Завдання та зміст методики.

 

 1. Мистецтво живопису, графіки, скульптури та архітектури

Живопис як вид образотворчого мистецтва. Різноманітність технік та засоби художньої виразності живопису. Види і жанри живопису.

 

 1. Декоративно–прикладне мистецтво

Декоративно-прикладне мистецтво – як вид мистецтва. Характеристика найпоширеніших видів українського декоративного мистецтва.

 

 1. Форми організації образотворчої діяльності дітей

Заняття – основна форма навчання дітей образотворчої діяльності. Типи, види, структура і тривалість  занять. Підготовка до занять вихователя, дітей, матеріалів та обладнання. Особливості організації занять з образотворчої діяльності в групах дітей із змішаними віковим складом.

 

 1. Предметне малювання

Види предметного малювання. Завдання і зміст навчання предметного малювання в різних вікових групах ДНЗ. Організація, обладнання та педагогічний супровід занять із предметного малювання у різних вікових групах.

 

 1. Навчання дошкільників сюжетно-тематичного малювання

Завдання і зміст навчання сюжетно-тематичного малювання в різних вікових групах дошкільного закладу. Організація та педагогічний супровід  занять із сюжетно-тематичного малювання.

 

 1. Декоративна діяльність дошкільників як засіб  і середовище розвитку дитини

Методика ознайомлення дітей із декоративним мистецтвом. Мистецькі основи побудови орнаменту. Завдання і зміст навчання декоративного малювання в  різних вікових групах дошкільного закладу.

 

 1. Розвиток особистості дитини в процесі занять із ліплення

Види ліплення в ДНЗ. Завдання і зміст навчання ліплення в різних вікових групах. Обладнання для занять із ліплення в різних вікових групах ДНЗ.

 

 1. Розвиток особистості дитини в процесі аплікаційної діяльності

Види аплікації. Завдання і зміст навчання аплікації в різних вікових групах. Педагогічні технології навчання різних видів аплікації дітей різних  вікових груп.

 

 1. Особистісно-розвивальна спрямованість архітектурної та конструктивно-моделюючої діяльності

Види конструювання в дошкільному закладі. Педагогічні технології  навчання конструювання дітей різних вікових груп.

 

Методичне забезпечення підготовки абітурієнтів до іспитів можуть складати навчальні посібники і програми для дошкільних навчальних закладів.

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Основна:

 1. Богуш А. М. Методика розвитку рідної мови і ознайомлення з навколишнім у дошкільному закладі / Богуш А. М., Орланова Н. П., Зеленко Н. І., Лихолетова В. К.. – К. : Вища школа,1992. – 414 с.
 2. Данієлян А. Я. Методика ознайомлення дошкільників з природою : навчально-методичний посібник [для студентів спеціальності „Дошкільне виховання”]. – Луганськ : СПД Резніков В. С., 2009.
 3. Дуткевич Т.В. Дошкільна психологія : навч. посібник – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 392 с.
 4. Павелків Р. В. Дитяча психологія : навч. посібник / Р. В. Павелків , О. П. Цигипало. – К. : Академ-видав, 2008. – 432 с.
 5. Поніманська Т. І. Дошкільна педагогіка : навч. посібник [для студ. вищих навчальних закладів]. – К. : «Академвидав», 2006. – 456 с.
 6. Скрипченко О .В. Загальна психологія: підручник / О. В. Скрипченко, Л. В. Долинська, З. В. Огородійчук. – К. : Либідь, 2005. – 367 с.
 7. Щербакова К. Й. Методика формування елементарних математичних уявлень у дошкільників : навч. посібник / Щербакова К. Й. – К. : Вища шк., 1996. – 240 с.
 8. Бутенко О.Г. Методика ознайомлення дітей з природою : навч. метод. комплекс [для студентів денної форми навчання спеціальності «Дошкільна освіта»] / Уклад. О.Г. Бутенко. – Умань, Алмі –2013. –  108 с.
 9. Поліщук О. В. Педагогічний супровід підготовки підготовки студентів до фізичного виховання дітей 2-7 років / О. В. Поліщук. –Умань : РВЦ «Софія», – 2011. – 144 с.
 10. Котляр В. П. Основи художнього виховання дітей : навч. посібник / В. П. Котляр, – Донецьк : вид-во «Ноулідж» (донецьке відділення). –  – 223 с.
 11. Сухорукова Г. В. Образотворче мистецтво з методикою викладання в дошкільному навчальному закладі : підручник / Сухорукова Г. В., Дронова О. О., Голота Н. М., Янцур Л. А. / За заг. ред.Г. В. Сухорукової. – К. : Видавничий Дім «Слово», – 2010. – 376 с. : іл.
 12. Вільчковський Е. С. Теорія і методика фізичного виховання дітей дошкільного віку : навч. посібник / Вільчковський Е. С., Курок О. І. – Суми : Університетська книга. – 2011. – 428 с.
 13. Поліщук О. В. Декоративне мистецтво Черкащини в образотворчій діяльності дітей: навчально-методичний посібник / О. В. Поліщук. – вид. 2-ге. – Умань : ПП Жовтий О. О., 2013. – 94 с.
 14. Поліщук О. Василь Сухомлинський – педагогічні дороговкази: [ зб. наукових праць] / Олена Поліщук. – Умань : ФОП Жовтий, 2015. – 36 с.

 

Додаткова:

 1. Базова програма розвитку дитини дошкільного віку „Я у Світі” / наук. ред. та упоряд. О. Л. Кононко. – 2-е вид. випр. – К. : Світич, 2008. – 430 с.
 2. Базовий компонент дошкільної освіти // Дошкільне виховання. – 1999. – № 1. – С. 6–9.
 3. Коментар до Базового компонента дошкільної освіти в Україні / наук. ред. О. Л. Кононко. – К. : ред. журналу “Дошкільне виховання”, 2003. – 243 с.
 4. Дитина в дошкільні роки : комплексна додаткова освітня програма / автор. Колектив ; наук. керівник К. Л. Крутій. – Запоріжжя : ТОВ „ЛІПС” ЛТД, 2011. – 188 с. – (Програма).
 5. Дитина : програма виховання і навчання дітей від двох до семи років / наук. кер. проекту: О. В. Огнев’юк, К. І. Волинець; наук. кер. програмою: О. В. Проскура, Л. П. Кочина, В. У. Кузьменко, Н. В. Кудикіна; авт. кол.: Г. В. Бєлєнька, Е. В. Бєлкіна, О. Л. Богініч, Н. І. Богданець-Білоскаленко, С. А. Васильєва, М. С. Вашуленко [та ін.] / Мін. осв. і наук., мол. та спорту України, Головн. упр. осв. і наук. викон. орг. Київміськради (КМДА), Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2012. – 492 с. – (Програма).

 

Затверджено на засіданні кафедри дошкільної освіти

протокол №6 від 24.01.2019 р.

 

Голова фахової атестаційної комісії                            С. І. Семчук