Основи педагогічної майстерності

Міністерство освіти і науки України

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

 

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Голова  приймальної комісії

проф. Безлюдний О.І.

______________

«____» __________________2019 р.

 

 

ПРОГРАМА ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ

 «Основи педагогічної майстерності»

ОС «магістр»

термін навчання – 1 рік 9 місяців

(вступ за іншою спеціальністю)

 

Спеціальність 012 «Дошкільна освіта»

(денна та заочна форма навчання)

Умань-2019

 

Пояснювальна записка

Основною метою вступного екзамену з основ педагогічної майстерності є перевірка знань та вмінь абітурієнтів.

Абітурієнт повинен знати:

 • сутність поняття «педагогічна майстерність» та її складові елементи;
 • умови та джерела педагогічної майстерності;
 • структуру педагогічних здібностей;
 • різноманітні наукові підходи до вивчення явищ педагогічної майстерності.

Абітурієнт повинен вміти:

 • генерувати нестандарті ідеї, використовуючи асоціації, комбінування;
 • використовувати методи  активізації творчості, алгоритми та спеціальні прийоми технології творчості, у процесі розв’язання професійних завдань: застосовувати у своїй роботі досвід творчої діяльності інших, організовувати творчу діяльність з дітьми;
 • формувати власний стиль професійної діяльності.

 

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ знань і вмінь абітурієнтів

Високий рівень
200,0

абітурієнт ґрунтовно, повно та послідовно викладає навчально-науковий матеріал, володіє методами дослідження, уміє виділити теоретичне і фактичне в матеріалі; виявляє повне розуміння матеріалу, обізнаний з теоретичними підходами і концепціями, логічно і послідовно обґрунтовує свої думки; глибоко розкриває суть питання, застосовує теоретичні знання для аналізу соціально-педагогічних явищ, наводить приклади соціально-педагогічних досліджень та з власного соціально-педагогічного досвіду.

 

190,5 – 199,0

абітурієнт ґрунтовно і повно викладає навчально-науковий матеріал, володіє методами дослідження, уміє виділити теоретичне і фактичне в матеріалі; виявляє повне розуміння матеріалу, обізнаний з теоретичними підходами і концепціями, логічно і послідовно обґрунтовує свої думки; глибоко розкриває суть питання, застосовує теоретичні знання для аналізу соціально-педагогічних явищ, наводить приклади соціально-педагогічних досліджень та з власного соціально-педагогічного досвіду.

 

181,0- 189,5

абітурієнт ґрунтовно і повно викладає навчально-науковий матеріал, володіє методами дослідження, уміє виділити теоретичне і фактичне в матеріалі; виявляє повне розуміння матеріалу, обізнаний з теоретичними підходами і концепціями, логічно і послідовно обґрунтовує свої думки; глибоко розкриває суть питання, застосовує теоретичні знання для аналізу соціально-педагогічних явищ, наводить приклади соціально-педагогічних досліджень.

 

Достатній рівень
171,5 – 180,0

абітурієнт виявляє достатні знання і розуміння основних положень з навчальної дисципліни, але допускає деякі помилки, які сам виправляє; у відповіді є поодинокі недоліки в послідовності викладу матеріалу і незначні порушення норм літературної мови. Абітурієнт уміє зіставляти та узагальнювати засвоєний матеріал, робить власні висновки, виявляє частково евристичний інтерес.

 

162,0 – 170,5

абітурієнт виявляє достатні знання і розуміння основних положень з навчальної дисципліни, але допускає деякі помилки, які сам виправляє; у відповіді є поодинокі недоліки в послідовності викладу матеріалу і незначні порушення норм літературної мови. Абітурієнт уміє зіставляти та узагальнювати засвоєний матеріал, робить власні висновки.

 

152,5-161,1

абітурієнт виявляє достатні знання і розуміння основних положень з навчальної дисципліни, але допускає деякі помилки, які сам виправляє; у відповіді є поодинокі недоліки в послідовності викладу матеріалу і незначні порушення норм літературної мови. Абітурієнт уміє зіставляти та узагальнювати засвоєний матеріал.

 

Середній рівень
143,0 – 151,6 абітурієнт  виявляє знання і розуміння основних положень з навчальної дисципліни, але допускає значні помилки у викладі матеріалу, які свідчать про недостатньо глибоке засвоєння теоретичних понять; володіє матеріалом на репродуктивному рівні, демонструє початкові вміння; допускає помилки в мовленнєвому оформленні. Абітурієнт частково розкриває питання при допомозі викладача.
133,5-142,1 абітурієнт виявляє знання і розуміння основних положень з навчальної дисципліни, але допускає значні помилки у викладі матеріалу, які свідчать про недостатньо глибоке засвоєння теоретичних понять; володіє матеріалом на репродуктивному рівні, демонструє початкові вміння; допускає помилки в мовленнєвому оформленні.
124,0 – 132,6 абітурієнт  виявляє знання і розуміння основних положень з навчальної дисципліни, але допускає значні помилки у викладі матеріалу, які свідчать про недостатньо глибоке засвоєння теоретичних понять; володіє матеріалом на репродуктивному рівні, демонструє початкові вміння; допускає значні помилки в мовленнєвому оформленні.
Низький рівень
118,0 – 123,4 абітурієнт виявляє поверхові знання навчальної програми; не вміє виділити теоретичний і фактичний матеріал; непослідовно і невпевнено відповідає на запитання; допускає порушення норми літературної мови.
112,0 – 117,4 абітурієнт виявляє поверхові знання навчальної програми; не вміє виділити теоретичний і фактичний матеріал; непослідовно і невпевнено відповідає на запитання; допускає  грубі порушення норми літературної мови.
106,0 – 111,4 абітурієнт виявляє поверхові знання навчальної програми; не вміє виділити теоретичний і фактичний матеріал; неправильно відповідає на запитання; допускає грубі порушення норми літературної мови.

СТРУКТУРА ОЦІНКИ

Питання екзаменаційного білета оцінюється за шкалою від 106 до 200 балів. Загальна оцінка за вступне випробування визначається як середнє арифметичне оцінок за кожне питання поділене на кількість питань екзаменаційного білету.

 

 

ЗМІСТ ІСПИТУ

Основи педагогічної майстерності

 1. Методологічні засади педагогічної майстерності та творчості.

Педагогічна творчість як умова педагогічної майстерності. Закони педагогіки творчості. Принципи педагогіки творчості. Державні документи, що визначають вимоги до творчого, сучасного вихователя ДНЗ.

 

 1. Педагогічна майстерність і особистість вихователя.

Поняття педагогічної майстерності. Професійно-педагогічна діяльність як мета-діяльність. Компоненти педагогічної майстерності: гуманістична спрямованість, професійна компетентність, педагогічні здібності, педагогічна техніка.

 

 1. Педагогічна техніка вихователя ДНЗ.

Визначення педагогічної техніки вихователя, її структура та особливості. Внутрішня техніка вихователя. Зовнішня техніка вихователя. Ефективність професійної діяльності вихователя дошкільного навчального закладу від рівня розвитку його педагогічної техніки.

 

 1. 4. Уміння професійно-педагогічної взаємодії й самовдосконалення вихователя.

Психолого-педагогічні уміння вихователя. Фахово-методичні, спеціальні і творчі уміння вихователя. Уміння вдосконалювати власну педагогічну техніку.

 

 1. Мовлення вихователя як засіб педагогічної праці.

Мовлення і комунікативна поведінка вихователя. Функції мовлення педагога у взаємодії з вихованцями. Умови ефективності професійного мовлення вихователя.

 

 1. Комунікативність педагога.

Поняття комунікативності педагога, її сутність. Бар’єри у спілкуванні вихователя, засоби їх подолання. Умови формування комунікативності як професійно значущої якості особистості вихователя.

 

 1. Майстерність педагогічного спілкування.

Поняття педагогічного спілкування, його особливості, функції, види. Педагогічне спілкування як діалог. Структура педагогічного спілкування. Стиль педагогічного спілкування. Педагогічний такт і толерантність вихователя. Умови ефективного педагогічного спілкування.

 

 1. Спільне і відмінне в театральному і педагогічному мистецтві.

Педагогічна й акторська дія. Педагогічна сумісність і педагогічне сприймання. Театральне мистецтво у вимірах педагогіки.

 

 1. Вихователь дітей дошкільного віку в сучасному суспільстві.

Роль вихователя у формуванні творчої особистості дошкільника. Характеристика професійних функцій вихователя. Психолого-педагогічні вимоги до особистості сучасного вихователя.

 

 1. Риторична культура вихователя дошкільного закладу.

Актуальність проблеми риторичної культури вихователя дошкільного закладу. Види і жанри красномовства. Підготовка та виголошення промови. Функції оратора. Закони риторики.

 

 1. Місце і роль лялькового театру в навчально-виховному процесі дошкільного закладу.

Загальна характеристика лялькового театру, його види. Закони лялькового театру. Види театралізованої діяльності дітей дошкільного віку. Методика їх проведення.

 

 1. Професійна етика вихователя ДНЗ

Філософські аспекти педагогічної етики. Етика взаємин вихователя і батьків вихованців. Вихователь в трудовому колективі дошкільного закладу. Соціально-психологічний клімат колективу. Конфлікти в діяльності педагога дошкільного закладу і засоби їх розв’язання.

 

 1. Самовиховання педагога

Система самовиховання педагога. Етапи самовиховання. Самопізнання: самоспостереження, самоаналіз, самооцінка, самопрогнозування. Способи самовиховання.

 

 1. Формування та розвиток творчої особистості.

Творча особистість. Творчі якості особистості. Творча активність особистості. Креативність. Творчі здібності. Обдарованість. Умови розвитку творчої особистості дошкільника.

 

 1. Концептуальні засади визначення педагогічної творчості

Історико-філософський аспект дослідження проблеми творчості. Ознаки творчої педагогічної діяльності. Ознаки педагогічної креативності.

 

 1. Технології педагогічної творчості вчителів-новаторів

Вчителі-новатори  та їхні авторські технології. Гуманна педагогіка В.Сухомлинського та Шалви Амонашвілі), Уроки творчості Ігоря Волкова, педагогіка співробітництва Ігоря Іванова, Уроки відкритої етики Євгенія Ільїна, Софія Лисенкова  –  виховання успіхом, педагогіка Добра  –  Івана Зязюна та інші).

 

 1. Методи та прийоми стимулювання творчості дітей дошкільного віку.

Критерії вияву творчої активності. Застосування прийомів творчої уяви. Методи та прийоми активізації творчої діяльності дітей.

 

 1. Історія розвитку педагогіки творчості

Зародження педагогіки творчості. Гуманістична педагогіка відродження та просвітництва. Розвиток особистісно-орієнтованої педагогіки.

  

 1. Педагогічна творчість і педагогічна майстерність

Поняття педагогічної майстерності і творчості. Творчість – обов’язкова умова педагогічної майстерності. Специфіка педагогічної творчості.

 

 1. Творчі можливості особистості

Поняття здібностей, задатків, таланту, обдарованості. Співвідношення творчих здібностей з розумовими, пізнавальними і спеціальними здібностями, інтелектом. Сучасні підходи до визначення творчого потенціалу особистості. Необхідність розвитку творчих можливостей у ранньому дитинстві. Роль дошкільного навчального закладу в розвитку творчих можливостей дітей дошкільного віку.

 

 1. Творча особистість. Структура творчої особистості.

Поняття про креативність і «креативогенні риси» особистості. Зовнішні показники вияву креативності в поведінці та в результатах діяльності вихованців. Поняття про творчу особистість як носія творчого початку. Методи оцінювання сформованості рис творчої особистості.

 

 1. Сутність і специфіка творчої педагогічної діяльності вихователя

Особливості професійної діяльності вихователя в сучасних умовах духовного відродження суспільства. Необхідність творчого характеру професійної діяльності вихователя. Поняття про педагогічну творчість вихователя, її специфіку, мету. Види, рівні і критерії творчої педагогічної діяльності вихователя.

 

 1. Психофізіологічні основи творчої діяльності

Поняття про творчість як вищий рівень людської діяльності. Творча діяльність. Проблеми розвитку інтуїції. Прийоми активізації творчого мислення, подолання психологічних бар’єрів. Фізіологічні механізми творчого натхнення й емоційного стресу.

 

 1. Характеристика базових понять педагогічної творчості

Визначення поняття «творчість», «творча діяльність», «педагогічна творчість». Ознаки творчої педагогічної діяльності. Ознаки педагогічної креативності

  

 1. Рівні творчої педагогічної діяльності

Підсистема творчої педагогічної діяльності: методична, виховна, організаційно-управлінська, самовдосконалення, громадсько-педагогічна. Рівні творчої педагогічної діяльності.

 

 1. Професійна компетентність та професіоналізм вихователя.

Педагогічна майстерність як характеристика професіоналізму. Професійна та творча компетентність вихователя. Основні вимоги до професійних знань вихователя.

 

 1. Формування творчої особистості дітей дошкільного віку

Розвиток творчих можливостей дітей дошкільного віку. Творчі якості дітей дошкільного віку. Зміст творчих якостей учня і критерії  їх оцінювання. Характерологічні особливості.

 

 1. Розвиток професійно-творчого мислення майбутніх вихователів.

Формування індивідуального стилю педагогічної діяльності, творчого ставлення до праці. Творче мислення. Рефлексія в педагогічному мисленні. Критерії творчого мислення педагога. Прийоми активізації творчого мислення, подолання психологічних бар’єрів.

 

 Методичне забезпечення підготовки абітурієнтів до іспитів можуть складати навчальні посібники і програми для дошкільних навчальних закладів.

  

Список рекомендованої літератури

 

Основна:

 1. Cисоєва С.О. Основи педагогічної творчості: підручник / С.О. Сисоєва. – К.: Міленіум, 2006. – 346 с.
 2. Андрущенко В.П. Педагогічна творчість як ознака і потреба духовного оновлення // Педагогічна творчість, майстерність, професіоналізм: проблеми теорії і практики підготовки вчителя-вихователя-викладача: Матеріали Всеукраїнської наук. – практ. конф. – К.: НПУ, 2005.
 3. Андреев В. И. Диалектика воспитания и самовоспитания творческой личности: основы педагогики творчества / В. И. Андреев. – Казань: Изд-во Казанского ун-та, 1988. – 236 с.
 4. Богоявленская Д. Б. Психология творческих способностей / Д. Б. Богоявленская. – М.: ИЦ «Академия», 2002. – 320 с.
 5. 5. Бухвалов В.А. Алгоритмы педагогического творчеств : кн. для учителя / В. А. Бухвалов. – М.: Просвещение, 1993. – 96 с.
 6. Загородня Л. П. Педагогічна майстерність вихователя дошкільного закладу: навч. посібник / Л. П. Загородня, С.А.Тітаренко. – Суми: Університетська книга, 2010. – 319 с.
 7. Загвязинский В. И. Педагогическое творчество учителя / В. И.  Загвязинский. – М.: Педагогика, 1987. – 160 с.
 8. 8. Грановская Р.М., Крижанская Ю.С. Творчество и преодоление стереотипов. – СПб. : ОМС., 1994. – 192 с.
 9. Каган М.С., Эткинд А.М. Общение как ценность и как творчество // Вопросы психологии. 1988. – № 4. – С. 25–34.
 10. Ильин Е. П. Психология творчества, креативности, одаренности /
  Е. П. Ильин. –  СПб.: Питер, 2009. – 448 с.
 11. 11. Кан-Калик В. А. Педагогическое творчество / В. А. Кан-Калик. – М.: Педагогика, 1990. – 144 с.
 12. 12. Кічук Н. В. Формування творчої особистості вчителя /
  Н. В. Кічук. – К.: Либідь, 1991 – 96 с.
 13. Косенко Ю. М. Основи педагогічної майстерності вихователя: навчально-метод. посібник для студ. вищих навч. закладів. Спец. «Дошкільна освіта» / Ю. М. Косенко. – 2-ге вид., доповн. – Маріуполь: Новий світ, 2014 – 360 с.
 14. 14. Морозов  А.В., Чернилевский  Д.В. Креативная педагогика и психология: Учебное пособие. – М.: Мысль, 2004. – 115 с.
 15. Педагогічна творчість і майстерність: Хрестоматія / Укл. Н.В.Гузій. – К.:  ІЗМН, 2000. – 168 с.
 16. Пономарев Я.А. Психология творчества и педагогика. – М.: Педагогика, 1976. – 280 с.
 17. Посталюк Н.Ю. Творческий стиль деятельности: педагогический аспект / Н.Ю. Посталюк. – Казань: Изд-во Казан. ун-та, 1989. – 205 с.
 18. Профессиональная деятельность молодого учителя / Под ред. С.Г. Вершловского и Л.Н. Лесохиной. – М.: Педагогика, 1982. – 212 с.
 19. Сисоєва С.О. Педагогічна творчість учителя: визначення, теоретична модель, функції підготовки / С. О. Сисоєва // Педагогіка і психологія. – 1998. – № 2. – С. 161–172.
 20. Cластенин В.А. Профессионализм педагога: акмеологический контекст// Педагогическое образование и наука. – 2002. – № 4. – С. 4-9.
 21. Сущенко Т.І. Педагогічна творчість – найвагоміший показник професіоналізму вчителів і викладачів вищої школи / Т. І. Сущенко // Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти: зб. наук. праць / за ред. Л. Л. Товажнянського, О. Г. Романовського. – Х.: НТУ «ХПІ», 2010. –  Вип. 27 (31), ч. 1.  –  С. 193–200.
 22. Сценическая педагогика : сб. трудов / под ред. С. В. Гиппиуса. – Л. : СГИТМиК, 1973. – 320 c.
 23. Шевченко П.И., Красовский Б.Д. Подготовка студентов к профессионально-педагогическому творчеству. – К. : Наукова думка, 1992. –148 с.
 24. Шопіна А. В. Педагогічна діяльність як творчий процес // Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки: зб. наукових праць / редкол.: Т. І. Сущенко (гол. ред.) [та ін.]. – Запоріжжя, 2009. – Вип. 54. – С. 475–479.
 25. Харламов И.Ф. О педагогическом мастерстве, творчестве, новаторстве // Педагогика. – 1992. – № 7-8. – С. 11-15.
 26. Яковлева Е.Л. Развитие творческого потенциала личности как цель образования // Мир психологии. – 1996. –  № 2. –  С. 145-151.

 

Додаткова:

 1. Алейников А. Г. Креативная педагогика / А. Г. Алейников // Вестник высшей. школы. –   –  №1.  –  C. 35-40. ​
 2. Амонашвили Ш. А. Учитель, вдохнови меня на творчество! / Ш. А. Амонашвили; Подольский культурно-просветительский центр
  им. Н. К. Рериха; Центр инновационной педагогики и психологии Хмельницкого национального университета. – Хмельницкий, 2011. –
  68 с. – (Библиотека Гуманной Педагогики).
 3. Андриани И. П. Основы педагогического мастерства: [учебн. пособие для студ. среднего пед. учебного заведения] / И. П. Андриани. – М.: ИЦ «Академия», 1999. –  160 с.
 4. Бухвалов В. А. Алгоритмы педагогического творчества : кн. для учителя / В. А. Бухвалов. – М.: Просвещение, 1993. –  96 с.
 5. Гаврилюк С. Н. Актуализация профессионального творческого потенциала будущих воспитателей детей дошкольного возраста /
  С. Н. Гаврилюк // Педагогическое образование и наука. – 2014. – № 6. –
  С. 62–67.
 6. Гузій Н. В. Педагогічний професіоналізм: історико-методологічні та теоретичні аспекти : [монографія] / Н.В. Гузій. – К.: НПУ
  ім. М. П. Драгоманова, 2004. – 243 с.
 7. Гузій Н.В. Майстерність, творчість, професіоналізм учителя-вихователя в історії педагогічної думки / Н.В. Гузій. – К: НПУ, 2002. – 20с.
 8. Зязюн І.А. Краса педагогічної дії / І.А. Зязюн, Г.М. Сагач. – К.: УРІМБ, 1997. – 302 с.
 9. Зязюн І. А. Філософія поступу і прогнозу освітньої системи / І. А. Зязюн // Педагогічна майстерність: проблеми, пошуки, перспективи : монографія. – К. : Глухів : РВВ ГДУ, 2005.  –  234 с.
 10. Интенсификация творческой деятельности студентов / В. И. Андреев, Д. А. Хафизова, В. С. Щербаков [и др.]. – Казань: Изд-во Казанского ун-та, 1990. – 198 с.
 11. Кічук Н. В. Формування творчої особистості вчителя /
  Н. В. Кічук. – К.: Либідь, 1991 – 96 с.
 12. Кочерга О.В. Початок життя – становлення творчості. Посібник для батьків дошкільнят та соціальних педагогів проблему / Під заг. ред. С.Чередніченко. –  К. : Кобза, 2003. –  256 с.
 13. Кан-Калик В.А. Учителю о педагогическом общении / В. А. Кан-Калик.  – М. : Педагогика, 1990. – 140 с.
 14. Клепітков О.І. Основи творчості особи: навч. пос. [для студентів вузу] / О. І. Клепітков, І. Т. Кучерявий. – К. : Вища школа, 1996.  – 296 с.
 15. Кузьмина Н.В. Профессионализм личности преподавателя / Н.В.Кузьмина. – М. : Высшая школа, 1990.  –  117с.
 16. Макаренко А. С. Методика організації виховного процесу // Твори : У 7 т. – К.,  – Т.5. – С. 76-80.
 17. Сухомлинский В.А. Разговор с молодым директором школы.  –  М.: Просвещение, 1973. – C. 51–
 18. Резерв успеха – творчество / Пер. с немец. Под ред. Т.  Нойнера. – М. : Педагогика,   – 116 с.
 19. Педагогічна творчість і майтерність: Хрестоматія / [укл. Н.В.Гузій].  – ІЗМН, 2000. – 179 с.
 20. Педагогічна творчість: методологія, теорія, технології : Монографія / В.П. Андрущенко, С.О. Сисоєва, Н.В. Гузій, Н.В. Кічук, В.Ф. Хомич, М.О. Лазарєв, Л.О. Мільто, Р.Х. Вайнола / За ред. С.О. Сисоєвої, Н.В. Гузій. – К. : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2005. – 183 с.
 21. Поташник М.М. Педагогическое творчество: проблемы развития и опыт: Пособие для учителя.  –  К. : Рад. школа, 1988. –  187 с.
 22. Роджерс Н. Творчество как усиление себя // Вопросы психологии. – – № 9. – С. 164.
 23. Сисоєва С. О. Педагогічна творчість у науковому просторі педагогіки / С. О. Cисоєва // Філософія педагогічної майстерності: зб. наукових праць / АПН України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих; [редкол.: Н. Г. Ничкало, В. О. Радкевич, С. О. Сисоєва та ін.]. – К : Вінниця, 2008. – С. 51–58.
 24. Станиславский К.С. Работа актёра над собой. / К.С. Станиславский – М. : Иск-во, 1954. – 479 с.
 25. Станкин М.И. Профессиональные способности педагога: Акмеология воспитания и обучения .Академия пед. и соц. наук / М.И. Станкин. – С. : Флинта, 1998. – 386 с.
 26. Сухомлинский В. А. Сердце отдаю детям / В. А. Сухомлинский. – К.: Рад. школа, 1972. – 242 с.
 27. 27. Шадриков В.Д. Инициатива и творчество учителя-решающая сила реформ // Народное образование. – 1987. –  № 4. – C. 13-17.
 28. Шадриков В.Д. Духовность и творчество // Школа духовности. – 1997, № 1. – C. 7-9.
 29. Шевченко П. И. Подготовка студентов к профессонально-педагогическому творчеству / Шевченко П. И., Красовский Б. Д., Дмитрик И.С. – К.: Наукова думка, 1992. – 150 с.

 

 

Затверджено  на засіданні кафедри дошкільної освіти

(протокол № 6 від 24.01.2019 року)

 

 

 

Голова фахової атестаційної комісії                                           С. І. Семчук