Німецька мова

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

УМАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ПАВЛА ТИЧИНИ

 

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Голова приймальної комісії

проф. Безлюдний О. І.

 ________________________

«___» ________________ 2019 р.

 

ПРОГРАМА ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ

«Німецька мова»

 Освітній ступінь: бакалавр

на основі повної загальної середньої освіти

Форма навчання: денна, заочна

Умань-2019

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Одним із найважливіших стратегічних завдань модернізації сучасної освіти України є забезпечення якості підготовки фахівців відповідно до міжнародних вимог і стандартів. Із входженням України до європейського освітнього простору, з розвитком інноваційних технологій та пожвавленням міжнародних економічних зв’язків із країнами близького і далекого зарубіжжя виникає потреба у фахівцях, які практично володіють іноземною мовою.

З метою перевірки та вдосконалення набутих знань, вмінь та навичок попередньо пройденного курсу aбітурієнти складають вступний іспит з предмета „Німецька мова“ в межах навчальної програми загальноосвітньої школи. Вимоги вступного іспиту базуються на основі навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів затверджених Міністерством освіти і науки України та загальноєвропейських рекомендаціях з мовної освіти (Рекомендації Ради Європи – РРЄ) в галузі вивчення і викладання іноземних мов та оцінювання рівнів володіння ними. Ці вимоги є стандартом для випускника загальноосвітньої школи і передбачають вміння, які проявляться в різних типах мовленнєвої поведінки і відповідають рівню В 1.

Мета складання вступного іспиту – перевірка та оцінювання знань,  практичних навичок та вмінь абітурієнтів із основних видів мовленнєвої діяльності (говоріння, аудіювання, читання та письмо) з метою визначення рівня навчальних досягнень учасників тестування відповідно до вимог чинних навчальних програм та критеріїв оцінювання.

Вступники повинні продемонструвати володіння іншомовною комунікативною компетенцією на рівні В 1 (+) (незалежний користувач – рубіжний рівень), як цього вимагає рівень шкільної освіти з іноземної мови.

 

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ВСТУПНИКІВ

 

Рівень Бали Характеристика усних відповідей

 

Не склав

0 – 99 Абітурієнт володіє окремим граматичним, лексичним та фонетичним матеріалом. За допомогою екзаменатора в ньому орієнтується.
Склав Початковий 100 При задовільних навичках читання та вимови, абітурієнт не зрозумів основного змісту тексту, запропонував неадекватний переклад, не зміг поставити питання, проаналізувати підкреслені в тексті граматичні структури та переказати його. У відповіді допущено 7 і більше мовних помилок.
101 – 109 Недостатній лексичний запас не дозволяють абітурієнтові вести бесіду в рамках заданої розмовної теми. Абітурієнт допустив 7 і більше помилок, які перешкоджають адекватному сприйманню думки.
110 – 119 Абітурієнт частково розуміє основний зміст мовлення, яке може містити певну кількість незнайомих слів, про значення яких можна здогадатися, та сприймає основний зміст повідомлень і фактичну інформацію, подану в повідомленні.
Середній 120 – 129 Абітурієнт продемонстрував задовільні фонетичні та інтонаційні навички при достатньо точному розумінні змісту тексту. При перекладі допущено 3-4 суттєвих неточності. Абітурієнт поставив однотипні питання до тексту. У переказі та аналізі підкреслених в тексті граматичних структур допущено 5-6 граматичних і лексичних помилок.
130 – 139 Недостатньо вільне володіння монологічним мовленням. Абітурієнт вміє виділити та сформулювати основну думку статті, однак недостатнє знання фактичного матеріалу, недостатній лексичний запас не дозволяють йому висловити й аргументувати свою точку зору. Темп мовлення занижений. Абітурієнт допускає 3-5 мовних помилок, що суттєво не порушують сприймання сказаного.
140 – 149 Абітурієнт в не достатньо повному обсязі розуміє основний зміст мовлення, яке може містити певну кількість незнайомих слів, про значення яких можна здогадатися, а також сприймає основний зміст повідомлень і фактичну інформацію, подану в повідомленні.
Достатній 150 – 159 Абітурієнт повинен чітко та виразно, дотримуючись стандартної вимови й інтонації, прочитати вказаний уривок, запропонувати прийнятний літературний переклад його українською мовою. Оцінка “добре” можлива при достатньо повному розумінні змісту тексту, грамотному аналізі підкреслених в тексті граматичних структур та переказі. Абітурієнт повинен поставити п’ять різнотипних питань до тексту.  Допускаються 3-4 несуттєві помилки лексичного та граматичного характеру, що не впливають на загальне смислове сприйняття повідомлення.
160 – 169 Відповідь свідчить про добре володіння монологічним і діалогічним мовленням у межах передбаченою програмою тематики та вміння вести бесіду, висловлювати свою точку зору відповідно до заданої розмовної теми. Абітурієнт володіє в достатньому обсязі базовим лексичним словником і граматичним мінімумом, передбаченим програмою.  Допускається також 2-4 лексичні або граматичні помилки.
170 – 179

Абітурієнт в достатньому обсязі розуміє основний зміст мовлення, яке може містити певну кількість незнайомих слів, про значення яких можна здогадатися, та сприймає основний зміст повідомлень і фактичну інформацію, подану в повідомленні.

 

Високий 180 – 189 Абітурієнт повинен чітко та виразно, дотримуючись стандартів вимови й інтонаційного оформлення, прочитати вголос вказаний уривок тексту. Відмінна оцінка передбачає повне розуміння тексту, адекватний літературний переклад уривку, повний граматичний аналіз підкреслених у тексті граматичних структур та переказ тексту. Допускається 2-3 лексичні або граматичні помилки.
190 – 199 Вільне володіння монологічним і діалогічним мовленням, повна відповідність заданій розмовній темі, вміння висловлювати власні оцінки, полемізувати, аргументовано відстоювати власну думку. Володіння в повному обсязі базовим лексичним словником та граматичним матеріалом, передбаченим програмою. Допускається 2-3 лексичні або граматичні помилки.
200 Абітурієнт в повному обсязі розуміє основний зміст мовлення, яке може містити певну кількість незнайомих слів, про значення яких можна здогадатися, а також сприймає основний зміст повідомлень і фактичну інформацію, подану в повідомленні.

 

СТРУКТУРА ОЦІНКИ

 

Питання екзаменаційного білета оцінюється за шкалою від 100 до 200 балів. Загальна оцінка за вступне випробування визначається як середнє арифметичне оцінок за кожне питання поділене на кількість питань екзаменаційного білету.

 

ЗМІСТ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ

 

 1. I. Робота над уривком художнього адаптованого тексту (обсяг – 1500 др. зн.)

а)       прочитати та перекласти вказаний фрагмент тексту;

б)       поставити до тексту 5-6 питань 2-х типів;

в)       здійснити формальний аналіз підкреслених в тексті граматичних структур;

г)        переказати текст (обсяг 8-12 речень).

 

 1. II. Монологічне мовлення та бесіда по заданій темі

 

ІІІ. Аудіювання

 

ПЕРЕЛІК РОЗМОВНИХ ТЕМ

 1. Meine Familie
 2. Mein Freund
 3. Mein Arbeitstag
 4. Mein zukünftiger Beruf
 5. Die Ukraine
 6. Meine Wohnung
 7. Kyjiw, Hauptstadt der Ukraine
 8. Deutschland
 9. Unsere Schule
 10. Mein Liblingsfach
 11. Jahreszeiten
 12. In der Bibliothek
 13. Sport
 14. Feiertage
 15. Mein Geburtstag
 16. Meine Hobbys
 17. Beim Arzt
 18. Reisen
 19. Umweltschutz
 20. Berlin

 

ВИМОГИ

 ЩОДО ПРАКТИЧНОГО ВОЛОДІННЯ ВИДАМИ МОВЛЕННЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Вступник повинен мати такий рівень мовленнєвої компетенції:

 

Аудіювання

Мета – визначити рівень сформованості у випускників навичок та умінь, необхідних для розуміння інформації опосередковано (у аудіо запису).

Вимоги щодо практичного розуміння мови на слух як видом мовленнєвої діяльності

У тесті перевіряється уміння зрозуміти основний зміст текстів певної тематики спілкування та вибрати необхідну інформацію з прослуханого (рівень В1).

Форми завдань

 • із вибором однієї правильної відповіді
 • на заповнення пропусків у тексті.

Обсяг звучання запропонованих автентичних фрагментів до 2-х хвилин (рівень В1).

 

Усне мовлення

Абітурієнт повинен розуміти іноземну мову в обсязі тематики, визначеної програмою середньої загальноосвітньої школи, сприймати мовлення іншої особи при безпосередньому спілкуванні.

Вступник повинен адекватно реагувати на почуте під час спілкування, брати участь у бесіді та вести діалог у межах програмної тематики, реалізуючи необхідні комунікативні функції.

Бесіда-діалог повинна носити характер мовленнєвої взаємодії в межах заданої ситуації. Абітурієнт повинен вміти як реагувати на репліки співрозмовника, так і стимулювати його до продовження розмови. Діалог-обмін інформацією повинен складатись із запитань і відповідей, реплік-реакцій і реплік-спонукань, загальна кількість яких не менша 5. Окремі з реплік (1 – 2) повинні складатись не менш як з 2 – 3 фраз.

Вступник повинен вміти логічно і послідовно викласти свої думки іноземною мовою відповідно до запропонованої ситуації в межах передбаченої програмою тематики.

Монологічне висловлювання повинно включати різноманітні мовленнєві структури, відповідати темі і мовним нормам, бути логічним і послідовним та складатися з лексико-граматичного матеріалу в межах тематики, визначеної програмою середньої школи. Обсяг висловлювань — не менше 22 фраз.

 

Читання і переклад

Абітурієнт повинен вміти читати без словника мовчки з розумінням основного змісту адаптовані та скорочені тексти з художньої, науково-популярної або суспільно-політичної літератури, що містять до 9% незнайомих слів, про значення яких можна здогадатися на основі знання словотворчих елементів, подібності між лексичними явищами у рідній та іноземній мовах, а також контексту. Швидкість читання — 500 друк, знаків за хвилину.

Вступник повинен також вміти читати вголос адаптовані тексти художнього, науково-популярного і суспільно-політичного характеру при швидкості 120-130 слів за хвилину. Розуміння прочитаного перевіряється шляхом усного переказу іноземною мовою, а також шляхом відповідей на запитання до тексту та вибіркового усного перекладу.

Абітурієнт повинен знати основи граматики і сполучуваності слів іноземної мови, мати запас слів, достатній для розуміння текстів середньої складності, і вміти усно і письмово перекладати їх на рідну мову з розрахунку 1000 друк, знаків за академічну годину. При перекладі вступнику дозволяється користуватися двомовним словником.

 

 

МОВНИЙ МАТЕРІАЛ

 

Вступник повинен мати такий рівень мовної компетенції:

          Фонетика: Вимова і розпізнавання на слух усіх звуків німецької мови. Наголос. Фразовий наголос. Поділ речень на смислові групи. Інтонація простих, складних, розповідних (стверджувальних  і заперечних), питальних і спонукальних речень.

Лексика: 1500 л.о., у тому числі 850 одиниць продуктивно! лексики. Слова, утворені від відомих коренів за допомогою афіксів: суфіксів іменників -ег, -in, -heit, -keit, -ung, -chen; прикметників -lich, -ern, -bar, -haft, – sam; числівників -zehn, -zig, -ßig; відокремлюваних префіксів дієслів.

Граматика

а)   для усного мовлення

Синтаксис. Вживання простого (поширеного, непоширеного) речення з дієслівним, іменним і складеним присудком, простого розповідного (стверджувального і заперечного), питального і спонукального, складносурядного із сполучниками und, aber, denn і складнопідрядного із сполучниками ob, dass, weil, wenn, als.

Вживання безособових речень типу Es ist warm. Es ist sonning. Es regnet.

Морфологія. Іменник. Вживання іменників у множині.

Артикль. Основні випадки неозначеного, означеного, нульового артиклів.

Прикметник. Вживання прикметників у вищому і найвищому ступенях, утворених за допомогою суфіксів і допоміжних слів.

Дієслово. Вживання дієслів sein, haben, а також модальних дієслів können, dürfen, sollen, müssen, wollen, mögen.

Вживання Präteritum для вираження звичайних дій, що відбуваються до моменту мовлення.

Вживання Perfect для вираження дій, що відбуваються до моменту мовлення  в питаннях і відповідях;

Plusqumperfect – для вираження дії, що відбуваля в минулому раніше за іншу;

Futurum – для вираження майбутніх дій;

Präsens – для вираження дій, що відбуваються у момент мовлення;

Вживання Präteritum, Perfect, Plusqumperfekt, Präsens, Futurum Passiv. Узгодження часів.

Прислівник. Вживання прислівників у вищому і найвищому ступенях порівняння за допомогою суфіксів.

Займенник. Особові, присвійні, вказівні, кількісні  неозначені.

б) для  читання

Морфологія. Вступники повинні розпізнавати і розуміти при читанні речення що містять дієприкметник І.

Синтаксис. Вступники повинні розпізнавати і розуміти при читанні умовні речення, що виражають нереальні, не можливі дії.

 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 1. Бережна В. В., Німецька мова за всією шкільною програмою. Практичний довідник. – 2-е видання, випр. та доповн. – Харків. : «Видавничий дім Весна», 2011. –346 с.
 2. Євгененко Д. А., Білоус О. М., Гуменюк О. О. та ін. Практична граматика німецької мови. Навч. посібник для студентів та учнів. Комунікативні вправи та завдання. – 2-е видання, випр. та доповн. – Вінниця : НОВА КНИГА, 2002. – 334 с.
 3. Buscha, Anne. Das Mittelstufenbuch – Deutsch als Fremdsprache : ein Lehr- und Übungsbuch/ von Anne Buscha, Gisela Linthout. – Leipzig : Schubert, 2002. – 403 s.
 4. Helbig G., Buscha J. Deutsche Grammatik: Handbuch für d. Ausländerunterricht. – Leipzig : Verlag Enzyklopädie, 1989. – 737 s.
 5. Helbig G., Buscha J. Deutsche Übunsgrammatik. – Leipzig : Verlag Enzyklopädie, 1987. – 379 s.
 6. Schülerduden „Grammatik“ : eine Sprachlehre mit Übungen und Lösungen/ hrsg. Von d. Dudenred. Mannheim, Wien, Zürich: Dudenverlag, 1990. – 510 s.
 7. Stock, Eberhard, Hirschfeld, Ursula. Phonotek, Deutsch als Fremdsprache. Arbeitsbuch, 2 Audiocassetten. – Leipzig, Berlin, München, Wien, Zürich, New York : Langenscheidt, 1996. – 92 s.

 

Розглянуто та затверджено на засіданні кафедри теорії та практики іноземних мов.

 

Протокол № 7 від 25 лютого 2019 року.

 

Голова предметної комісії                                                                І. С. Лаухіна