Наукові доробки членів лабораторії

Монографії:

 1. Білан В.А., Бутенко В.Г. Формування естетичного ставлення до корекційно-педагогічної праці : монографія. / В.Г. Бутенко, В.А. Білан. – Херсон: ФОП Грінь Д.С., 2014. – 272 с.
 2. Бабій І. В. Теоретичні засади підготовки студентів до педагогічної роботи з дітьми старшого дошкільного та молодшого шкільного віку : колективна монографія / Т. Кочубей,                   Л. Веремюк, О. Бутенко [та ін.] ; за заг. ред. Т. Кочубей. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2016. – 184 с.
 3. Лемещук М. А. Педагогічний супровід процесу соціалізації старших дошкільників із загальним недорозвиненням мовлення в дошкільних навчальних закладах: [монографія] /               М. А. Лемещук. − Умань: Видавничо-поліграфічний центр «ВІЗАВІ», 2017. − 175 с.

Підручники та навчальні посібники

 1. Демченко І.І. Креатотерапія в психолого-педагогічному супроводі гармонійного розвитку молодших школярів : навчально-методичний посібник / / Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини ; уклад. І. І. Демченко. – Умань : Сочінський, 2013. – 271 с.
 2. Демченко І.І. Основи інклюзивної освіти : навчально-методичний посібник / /  Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини ; уклад. І. І. Демченко. – Умань : Сочінський, 2013. – 149 с.
 3. Білан В. А. Теорія та методика виховання дітей з вадами мовлення: навч. посіб. / уклад. Білан В. А. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2017. – 178 с.
 4. Чепка О.В. Теорія спеціальної освіти навчальний посібник / укл. О. В. Чепка – Умань : ВПЦ «Візаві», 2017 – 104 с.
 5. Теорія та методика валеологічної освти дітей з/без особливих освітніх потреб : навч.посіб. / уклад. П’ясецька Н. А., Шпильова М. О. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2017. – 152 с.
 6. Професійне мовлення логопеда. Навч. посіб. / уклад. Цимбал-Слатвінська С.В. – Умань: ВПЦ «Візаві», 2017. – с. 104.7. Формування комунікативних умінь дітей з вадами мовлення: навч. посіб./ уклад. Цимбал-Слатвінська С. В. – Умань. : ВПЦ «Візаві», 2017. – 120 с.
 7. Проблеми спеціальної освіти у сучасній світовій практиці навч.посіб / уклад. Бабій І.В.. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2017. – 130 с.
 8. Малишевська І. А. Професійна діяльність асистента вчителя в інклюзивному класі : навч.-метод. посіб. / уклад. І. А. Малишевська. – Умань : «ВПЦ» Візаві, 2017. – 149 с.

Публікації у журналах з імпакт-фактором що входять до міжнародних наукометричних баз даних

 1. Демченко И.  Креатотерапия как технология здоровьесозидания в образовательном процессе инклюзивной начальной школы / И. Демченко // Журнал научных публикаций аспирантов и докторантов. –  Курск,  2014 г. №7 (97).  С. 76-80.
 2.  Демченко И.  Проблема готовности педагогов к социализации школьников в условиях инклюзивного образования / И. Демченко // Вектор науки Тольяттинского государственного университета. Серия: педагогика, психология. – №3. – 2013. – С. 92-95.
 3. Голуб Н., Голуб В. Формування пізнавальних інтересів молодших школярів з мовленнєвими порушеннями засобами усної народної творчості (стаття) // Психолого-педагогічні              проблеми сільської школи : збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / [ред. кол.: Безлюдний О. І. (гол. ред.) та інші]. ‒                  Умань : ФОП Жовтий О. О., 2017. ‒ С. 144‒ 150.
 4. П’ясецька Н., Білан В. Готовність майбутнього вчителя до освітньої діяльності. / Наталія П’ясецька, Валентина Білан / Проблеми підготовки сучасного вчителя : збірник                            наукових праць уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / [ред. кол. : Безлюдний О.І. (гол. ред.) та ін..]. – Умань : ВПЦ Візаві, 2017. –
  Випуск 16. –  С. 159-169.
 5. Demchenko Iryna Civilizational approach to the evolution of the views of society on disability / Iryna Demchenko // Вісник Черкаського університету. Серія: Педагогічні науки. –                         Черкаси: Вид. від. ЧНУ ім. Б. Хмельницького. – 2017. – Вип. 4. – С. 17–26.
 6. Малишевська І. А. Інклюзивне освітнє середовище: ґенеза поняття / І. А. Малишевська / Дефектологія. Особлива дитина: навчання та виховання. – 2016. – № 3. – С. 19 – 26.
 7. Малишевська І. А. Підготовка спеціальних педагогічних фахівців до роботи в умовах інклюзивного освітнього середовища / І. А. Малишевська / Педагогічні науки: теорія,                        історія, інноваційні технології : наук. журнал / голов. ред. А.А. Сбруєва. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2016. – № 8 (62). – С. 264–274.
 8. Малишевська І. А. Стан підготовки психолого-педагогічних кадрів до роботи в умовах освітньої інклюзії / І. А. Малишевська // Вісник Черкаського університету. Серія                               «Педагогічні науки». Випуск 10. – Черкаси : ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2017. – С. 49-55.

Статті у фаховому виданні, що входить до переліку видань у яких можуть публікуватися результати дисертаційних досліджень на здобуття наукових ступенів доктора та кандидата наук

 1. Демченко І.І. Алгоритм квазіпрофесійної підготовки майбутнього вчителя початкових класів до роботи в умовах інклюзивної освіти / І. І. Демченко // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи: збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / [ред. кол.: Побірченко Н. С. (гол. ред.) та інші]. – Умань: ФОП Жовтий О.О., 2013. – Вип. 45. – С.40-49.
 2. Демченко І.І. Інклюзивна педагогіка в змісті професійної підготовки майбутнього вчителя початкових класів / І. І. Демченко // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер.: Педагогіка і психологія. – Зб. статей. – Ялта: РВВ КГУ, 2013. – Вип.39. – Ч. 2. – С. 293-300.
 3. Демченко І.І.  Підготовка майбутнього вчителя початкових класів до засвоєння педагогічних засад інклюзивної освіти / І. І. Демченко // Збірник наукових праць. Педагогічні науки. Випуск 64. – Херсон: ХДУ, 2013. – С. 358–364.
 4. Демченко І.І.  Педагогічні умови творчого розвитку молодших школярів в загальноосвітньому інклюзивному просторі / І. І. Демченко // Проблеми підготовки сучасного вчителя : збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / [ред. кол.: Побірченко Н. С. (гол. ред.) та ін.]. – Умань : ФОП Жовтий О. О., 2014. – Випуск 9. – Частина 2. С. 27-36.
 5. Демченко І.І.  Навчання, виховання і творчий розвиток учнів інклюзивної початкової школи в інтерактивній грі / І. І. Демченко // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи: збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / [ред. кол.: Побірченко Н. С. (гол. ред.) та інші]. – Умань: ФОП Жовтий О.О., 2014. – Випуск 49, С. 48-54.
 6. Голуб Н., Голуб В. Дотримання наступності при ознайомленні дітей з природою як засіб реалізації неперервної освіти в Україні / Н. Голуб, В. Голуб // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. – 2014, № 48. – С. 266–271.
 7. Малишевська І. А.   Роль педагогічних технологій в системі корекційної освіти / І. А. Малишевська // Психолого – педагогічні проблеми сільської школи : збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини /  [ред. кол.: Побірченко Н.С. (гол.ред.) та інші]. – Умань : ФОП Жовтий О.О., 2013. – Випуск 45. – С. 81 – 87.
 8. Малишевська І. А. Природотерапевтичні методи у роботі з дітьми з особливими потребами / І. А. Малишевська // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми // зб. наук. пр. – Випуск 34 / Редкол. : І. Я. Зязюн (голова) та ін. – Київ – Вінниця : ТОВ фірма “Планер”, 2013. – С. 86 –93.
 9.  Малишевська І.А. Сучасні проблеми корекційної педагогіки в Україні. / І. А. Малишевська // Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови : наук.-метод. зб. : Вип. 5. Частина 2./ за ред.. В. В. Засенка, А. А. Колупаєвої. – К. : Педагогічна думка, 2014 – с. 293.
 10.  Демченко І. І. Креатотерапія: лікуємо душі засобами творчості / Демченко Ірина Іванівна // Науково-методичний журнал «Учитель початкової школи». Спецвипуск «Досвід                    педагогів Черкаської області». – 2017. – №10. – С. 25-29.
 11. Малишевська І.А. Проблеми впровадження інклюзивної освіти в Україні / І. А. Малишевська / Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови : збірник наукових праць               Інституту спеціальної педагогіки НАПН України / за ред. В.В. Засенка, А.А. Колупаєвої. – Київ:  ТОВ «Атопол», 2016, – Вип. 11. – С. 125-130.

Статті у інших виданнях

 1. Бабій І.В.Розвиток творчих здібностей дітей засобами образотворчого мистецтва дошкільників / І.В. Бабій // Вісник наукової лабораторії «Дошкільна освіта: історія, перспективи розвитку в ХХІ столітті» / [гол. ред. Залізняк А.М.]. – Умань : АЛМІ, 2014. – Вип. ІІ. – С. 9‑13.
 2. Голуб Н., Голуб В. Неперервність і наступність екологічної освіти молодших школярів при вивченні освітньої галузі «Природознавство» / Вісник науково-дослідної лабораторії                педагогічної компетентності: матеріали наукових конференцій та семінарів (м. Умань, 2017 р.) / ред. кол.: Коберник О. М., Кравченко О. О. Бойченко В. В. – Умань : ВПЦ                          «Візаві», 2017. – С. 63‒70.
 3. Голуб Н. П., Клименко І. В. Використання інноваційних технологій у корекції фонетико-фонематичного недорозвинення мовлення старших дошкільників / Вісник науково-                    дослідної лабораторії педагогічної компетентності: матеріали наукових конференцій та семінарів (м. Умань, 2017 р.) / ред. кол.: Коберник О. М., Кравченко О. О. Бойченко В. В.              – Умань : ВПЦ «Візаві», 2017. – С. 71‒76.
 4. Калиновська І.С. Імітаційне моделювання у квазіпрофесійній підготовці майбутнього вчителя образотворчого мистецтва / І.С. Калиновська // Вісник наукової лабораторії                        «Дошкільна освіта: історія, перспективи розвитку в ХХІ столітті»: за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф. (17 грудня 2016 року) /
  [гол. ред. проф. І.П. Рогальська-Яблонська].  – Умань: АЛМІ, 2016. – Вип. ІV/ – С. 52-59.

Тези доповідей у зарубіжних виданнях

 1. Бевзюк М.С.  Актуальность проблемы подготовки будущего учителя начальной школы к  взаимодействию с детско-родительским сообществом в условиях инклюзивного обучения  / М. С. Бевзюк // Педагогика, психология и техноногии инклюзивного образования:  материалы Второй международной научно-практической конференции, Казань, 20-21 марта, 2014г. / Институт  экономики, управления и права (г. Казань).  – Казань : Изд-во «Познание» Института  экономики, управления и права, 2014. – С. 58-61.
 2. Бевзюк М.С. Роль учителя и семьи в инклюзивном образовании / М. С. Бевзюк // Здоровьесбережение и здоровьесозидание как приоритет национальной без-опасности России в третьем тысячелетии : сб. материалов междунар. науч.-практ. конф., 14–15 апреля 2014, г. Стерлитамак / науч. ред. А.Г. Маджуга ; отв. ред. Э.Н. Ильясова. – Стерлитамак : Стерлитамакский филиала БашГУ, 2014. – С. 34-36.
 3. Демченко И.И. Пути гуманизации инклюзивного образования / И. И. Демченко // Человек как фактор саморазвития личность : материалы круглого стола к 60-летию А. В. Суворова / Ред. Н.Л. Карпова, А.В. Суворов, А.А. Голзицкая. – М.: ПИ РАО, 2014. (Подано до друку).
 4. Демченко И.И. Пути развития инклюзивного образования / И. И. Демченко // Педагогика, психология и техноногии инклюзивного образования:  материалы Второй международной научно-практической конференции, Казань, 20-21 марта, 2014г. / Институт  экономики, управления и права (г. Казань).  – Казань : Изд-во «Познание» Института  экономики, управления и права, 2014. – С. 61-64.
 5.  Демченко І.   Теоретичні основи квазіпрофесійної підготовки майбутнього вчителя початкової школи до професійної діяльності в умовах освітньої інклюзії / І.І. Демченко // Материали за 9-а международна научна практична конференция, «Новината за напреднали наука». – София: «Бял ГРАД-БГ»ООД, 2013. – Т. 22. Педагогически науки. – С. 59-62.
 6. Лемещук М.А. Проблема социализации старших дошкольников с общим недоразвитием речи в научных трудах современников / М. А. Лемещук // Здоровьесбережение и здоровьесозидание как приоритет национальной без-опасности России в третьем тысячелетии : сб. материалов междунар. науч.-практ. конф., 14–15 апреля 2014, г. Стерлитамак / науч. ред. А.Г. Маджуга ; отв. ред. Э.Н. Ильясова. – Стерлитамак : Стерлитамакский филиала БашГУ, 2014. – С. 118-120.
 7. Черниченко Л.А. Особенности инновационной деятельности воспитателей в условиях инклюзивного дошкольного образования / Л. А. Черниченко //  Здоровьесбережение и здоровьесозидание как приоритет национальной без-опасности России в третьем тысячелетии : сб. материалов междунар. науч.-практ. конф., 14–15 апреля 2014, г. Стерлитамак / науч. ред. А.Г. Маджуга ; отв. ред. Э.Н. Ильясова. – Стерлитамак : Стерлитамакский филиала БашГУ, 2014. – С. 213-215.
 8. Черниченко Л.А., Демченко И.И. О проблеме развития инклюзивного образования как современной образовательной инновации / Л. А. Черниченко, И.И. Демченко // Педагогика, психология и техноногии инклюзивного образования:  материалы Второй международной научно-практической конференции, Казань, 20-21 марта, 2014г. / Институт  экономики, управления и права (г. Казань).  – Казань : Изд-во «Познание» Института  экономики, управления и права, 2014. – С. 105-108.
 9. Демченко И. И. Педагогические условия формирования готовности будущого учителя начальных классов к профессиональной деятельности в условиях інклюзивного                               образования / Ирина Демченко / «Сталий розвиток 2030: економічна, соціальна, екологічна та політична складові» матеріали міжнародної міждисциплінарної конференції                   (Грузія, Тбілісі, 2017). – Тбілісі – Львів, 2017. – С. 31-37.
 10. Демченко І. І. Концепція дослідження стану підготовки майбутнього вчителя початкових класів до професійної діяльності в умовах інклюзивної освіти / І. І. Демченко //                          Materials of XII international scientific and practical conference «Areas of scientific thought – 2016/2017» Volume 3. Pedagogical sciences. Sheffield. Science and education LTD – P. 7-11.
 11. Бабій І.В. Проблеми спеціальної освіти в Україні // Збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми та перспективи розвитку психології і                                педагогіки». – м . Київ12. Babii I. Искусство объединяет, учит, воспитывает / Inna Babii / Сталий розвиток 2030: економічна, соціальна, екологічна та політична складові» матеріали міжнародної                             міждисциплінарної конференції (Грузія, Тбілісі, 2017). – Тбілісі – Львів, 2017. – С. 11-13.
 12. Білан В. А. Естетика корекційно-педагогічної роботи дефектолога в умовах інклюзивної освіти / Валентина Білан / «Сталий розвиток 2030: економічна, соціальна, екологічна                  та політична складові» матеріали міжнародної міждисциплінарної конференції (Грузія, Тбілісі, 2017). – Тбілісі – Львів, 2017. – С. 18-21.
 13. Білан В. А. Обгрунтування педагогічних умов формування естетичного ставлення майбутніх дефектологів до корекційно-педагогічної праці / В. А. Білан // Materials of XII                        international scientific and practical conference «Areas of scientific thought – 2016/2017» Volume 3. Pedagogical sciences. Sheffield. Science and education LTD – P. 3-7.
 14. Білан В. А. До проблеми емоційно-комунікативного розвитку із затримкою психічного розвитку / В. А. Білан // Materialy XII Mezinarodni vedecko-prakticka conference «Vedecky                prumysl evropskeho kontinentu – 2016» 27 listopadu – 05 prosincu 2016 roku. Dil 5 Pedagogicke vedy. Praha. – P. 54-57.
 15. Tsymbal-Slatvinska S. Competitiveness formation of higher educational institutions / Svitlana Tsymbal-Slatvinska Svitlana / «Сталий розвиток 2030: економічна, соціальна,                                   екологічна та політична складові» матеріали міжнародної міждисциплінарної конференції (Грузія, Тбілісі, 2017). – Тбілісі – Львів, 2017. – С. 114-116.
 16. Цимбал-Слатвінська С. Професійне мовлення логопеда // Збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми та перспективи розвитку психології і                 педагогіки». – м . Київ.
 17. Голуб В., Голуб Н. Усна народна творчість як теоретична основа формування пізнавальних інтересів у молодших школярів / В. Голуб, Н. Голуб // Модернізація освітнього                          середовища: проблеми та перспективи : Матеріали Першої Міжнародної онлайн Інтернет-конференції, м. Умань, 6 квітня 2017р. // Folia Comeniana : Вісник Польсько-                                Української науково-дослідної лабораторії психодидактики імені Я. А. Коменського / гол. ред. Осадченко І. І. – Умань : ФОП Жовтий О. О., 2017. – С.69-71.
 18. Голуб Н. П. Розвиток пізнавальних інтересів у молодших школярів у процесі вивчення курсу «Природознавство» у 3‒4 класах // Матеріали Міжнародної науково-практичної                    інтернет-конференції, 11 жовтня 2017 р. ‒ Умань : ВПЦ «Візаві», 2017. ‒ С. 34‒36.
 19. Голуб Н., Голуб В. Формування навичок самостійної роботи молодших школярів під час вивчення предмета «Природознавства»./ В. Голуб, Н. Голуб // Актуальні проблеми                      сучасної психодидактики: філософські, психологічні та педагогічні аспекти : Матеріали Першої Міжнародної Інтернет-конференції, м. Умань, 27 квітня 2017р. // Folia                                Comeniana : Вісник Польсько-Української науково-дослідної лабораторії психодидактики імені Я. А. Коменського / гол. ред. Осадченко І. І. – Умань : ФОП Жовтий О. О., 2017. – С. 23‒25.

Тези доповідей

 1. Білан В. Методи роботи дефектолога з батьками дітей з інтелектуальними порушеннями / В. Білан // Методичні аспекти інклюзивної педагогіки : матеріали регіонального семінару, м. Умань, 14 травня 2014 р. / ред. кол.: І.І. Демченко, В.А. Білан, М.С. Бевзюк [та ін.]. ­– Умань : Алмі, 2014.– С. 62-64.
 2. Демченко І.   Акмеологічний аспект здоров’язберігаючих технологій в умовах інклюзивної освіти / І.І. Демченко // Вплив навколишнього середовища на формування особистості: матеріали Всеукраїнської наукової конференції молодих учених та студентів, м. Умань. 16 квітня 2014 року / ред. кол. : О.В. Чепка, Н.А. П’ясецька, І.А. Малишевська та ін. – Умань : АЛМІ, 2014. – С. 105-108.
 3. Демченко І.   Сутність поняття «інклюзивна педагогіка» / І.І. Демченко // Наука України. Перспективи та потенціал: матеріали VІІІ Всеукраїнської науково-практичної заочної конференції (29-30 вересня, 2013 р., м. Київ) / Всеукраїнське громадянське партнерство «Нова освіта». – К.; Запоріжжя: ФОП Москвін А. А. Поліграфічний центр «Copy Art», 2013. – С. 38-40.
 4. Демченко І., Бесараб А.  До питання упровадження здоров‘язберігаючих освітніх технологій / І. Демченко, А. Бесараб // Вплив навколишнього середовища на формування особистості: матеріали Всеукраїнської наукової конференції молодих учених та студентів, м. Умань. 16 квітня 2014 року / ред. кол. : О.В. Чепка, Н.А. П’ясецька, І.А. Малишевська та ін. – Умань : АЛМІ, 2014. – С. 21-22.
 5. Демченко І., Богач О.  Корекційна спрямованість образотворчої діяльності дошкільників із слабкою розумовою відсталістю / І. Демченко, О. Богач //  Методичні аспекти інклюзивної педагогіки : матеріали регіонального семінару, м. Умань, 14 травня 2014 р. / ред. кол.: І.І. Демченко, В.А. Білан, М.С. Бевзюк [та ін.]. ­– Умань : Алмі, 2014.– С. 40-42.
 6. Демченко І., Гончар В.  До питання охорони та зміцнення здоров‘я дошкільників / І. Демченко, В. Гончар // Вплив навколишнього середовища на формування особистості: матеріали Всеукраїнської наукової конференції молодих учених та студентів, м. Умань. 16 квітня 2014 року / ред. кол. : О.В. Чепка, Н.А. П’ясецька, І.А. Малишевська та ін. – Умань : АЛМІ, 2014. – С. 22-24.
 7. Демченко І., Гончар В.  Збагачення соціокультурного досвіду молодших школярів з особливими освітніми потребами засобами арт-терапії / І. Демченко, В. Гончар //  Методичні аспекти інклюзивної педагогіки : матеріали регіонального семінару, м. Умань, 14 травня 2014 р. / ред. кол.: І.І. Демченко, В.А. Білан, М.С. Бевзюк [та ін.]. ­– Умань : Алмі, 2014.– С. 18-20.
 8. Демченко І., Зубрицька І.   Особливості формування здорового життєвого стилю дітей старшого дошкільного віку / І. Демченко, І. Зубрицька  // Вплив навколишнього середовища на формування особистості: матеріали Всеукраїнської наукової конференції молодих учених та студентів, м. Умань. 16 квітня 2014 року / ред. кол. : О.В. Чепка, Н.А. П’ясецька, І.А. Малишевська та ін. – Умань : АЛМІ, 2014. – С. 24-26.
 9. Демченко І., Зубрицька І. Формування передумов образотворчої діяльності у дітей раннього віку з відхиленнями розумового розвитку / І. Демченко, І. Зубрицька //  Методичні аспекти інклюзивної педагогіки : матеріали регіонального семінару, м. Умань, 14 травня 2014 р. / ред. кол.: І.І. Демченко, В.А. Білан, М.С. Бевзюк [та ін.]. ­– Умань : Алмі, 2014.– С. 42-44.
 10. Демченко І., Корчак О.  Організація навчання дітей із затримкою психічного розвитку в інклюзивній початковій школі / І. Демченко, О. Корчак //  Методичні аспекти інклюзивної педагогіки : матеріали регіонального семінару, м. Умань, 14 травня 2014 р. / ред. кол.: І.І. Демченко, В.А. Білан, М.С. Бевзюк [та ін.]. ­– Умань : Алмі, 2014.– С. 25-27.
 11. Демченко І., Латанська І. До проблеми впровадження інклюзивної освіти школярами в умовах інклюзивної освіти / І. Демченко, Н. Скрипка // Методичні аспекти інклюзивної педагогіки : матеріали регіонального семінару, м. Умань, 14 травня 2014 р. / ред. кол.: І.І. Демченко, В.А. Білан, М.С. Бевзюк [та ін.]. ­– Умань : Алмі, 2014.– С. 85-88.
 12. Демченко І., Мишоловка О. Формування образного мовлення у дошкільників із затримкою комунікативного розвитку / І. Демченко, О. Мишоловка // Методичні аспекти інклюзивної педагогіки : матеріали регіонального семінару, м. Умань, 14 травня 2014 р. / ред. кол.: І.І. Демченко, В.А. Білан, М.С. Бевзюк [та ін.]. ­– Умань : Алмі, 2014.– С. 51-53.
 13. Демченко І., Скрипка Н. Пріоритетне виховання дітей дошкільного віку з вадами мовлення / І. Демченко, Н. Скрипка // Методичні аспекти інклюзивної педагогіки : матеріали регіонального семінару, м. Умань, 14 травня 2014 р. / ред. кол.: І.І. Демченко, В.А. Білан, М.С. Бевзюк [та ін.]. ­– Умань : Алмі, 2014.– С. 55-57.
 14. Демченко І.І.  Інклюзивна педагогіка як новітня галузь знань / І. Демченко //  Методичні аспекти інклюзивної педагогіки : матеріали регіонального семінару, м. Умань, 14 травня 2014 р. / ред. кол.: І.І. Демченко, В.А. Білан, М.С. Бевзюк [та ін.]. ­– Умань : Алмі, 2014.– С. 16-18.
 15. Демченко І.І. До проблеми впровадження інклюзивного навчання в початковій школі / І.І. Демченко // Соціалізація особистості: передумови, проблеми, перспективи : матеріали регіонального науково-методичного семінару (Умань, 5 червня 2014 р.) [ред. кол. : Побірченко Н.С. (гол. ред.) та ін.]. – Умань, ФОП Жовтий, 2014.– С. 27-30.
 16. Бабій І. В. Розвиток творчих здібностей дітей засобами образотворчого мистецтва / І. В. Бабій // Психолого-педагогічний супровід гармонійного розвитку дитини в                                      загальноосвітніх закладах: збірник матеріалів Регіональних науково-методичних семінарів для науковців, практичних працівників та студентів
  (м. Умань, 15, 16 лютого 2017 р.) /  ред. кол.: І. І. Демченко, А. А. Чередник [та ін.]. – Умань : ФОП Жовтий, 2017. – С. 6-9.
 17. Бабій І. Професійна підготовка педагога до розвитку творчої уяви молодших школярів із затримкою психічного розвитку / І. Бабій // Вісник науково-дослідної лабораторії                      «Інклюзивна освіта» за матеріалами ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції: «Інклюзивна освіта: теорія, методика, практика» (22 березня 2017 р.) / [гол. ред.                            Демченко І.І.]. – Умань: ФОП Жовтий О. О., 2017. – Вип. ІІІ. – С. 68-70.
 18. Бабій І. Народні традиції здорового способу життя / І. Бабій // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Формування здоров’язберігаючих технологій дітей                 та молоді: проблеми, перспективи, супровід», 19 квітня 2017 р. / [гол. ред. П’ясецька Н. А.]. – Умань : ФОП Жовтий О. О., 2017. – Вип. ІІ. – С. 54-55.
 19. Мишевська Ю., Бабій І.Емоційний розвиток дітей 5-6 років у дошкільному закладі за допомогою художньої імпровізації як педагогічна проблема / Ю. Мишевська, І. Бабій //                   Збірник матеріалів регіональних науково-методичних семінарів для науковців, практичних працівників та студентів (15, 16 лютого 2017 р.) / [гол. ред. І. І. Демченко та ін.].                       Випуск ІІ. – Умань: ФОП Жовтий, 2017. – С. 78-81.
 20. Славінська Ю., Бабій І. Мовленнєве зростання молодшого школяра із затримкою психічного розвитку / Ю. Славінська, І. Бабій // Вісник науково-дослідної лабораторії                             «Інклюзивна освіта» за матеріалами ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції: «Інклюзивна освіта: теорія, методика, практика» (22 березня 2017 р.) / [гол. ред.                          Демченко І.І.]. – Умань: ФОП Жовтий О. О., 2017. – Вип. ІІІ. – С. 101-102.
 21. Третяк О., Бабій І. Особливості розвитку художньо-естетичних інтересів молодших школярів із затримкою психічного розвитку / О. Т ретяк, І. Бабій // Вісник науково-                              дослідної лабораторії «Інклюзивна освіта» за матеріалами ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції: «Інклюзивна освіта: теорія, методика, практика» (22 березня                    2017 р.) / [гол. ред. Демченко І.І.]. – Умань: ФОП Жовтий О. О., 2017. – Вип. ІІІ. – С. 105-107.
 22. Щербак В., Бабій І. Дитяча афазія як нейропсихологічний феномен / В. Щербак, І. Бабій // Вісник науково-дослідної лабораторії «Інклюзивна освіта» за матеріалами ІІІ                           Всеукраїнської науково-практичної конференції: «Інклюзивна освіта: теорія, методика, практика» (22 березня 2017 р.) / [гол. ред. Демченко І.І.]. – Умань: ФОП Жовтий О. О.,                2017. – Вип. ІІІ. – С. 109-111.
 23. Білан В. А. Корекційно-педагогічна робота дефектолога засобами естетотерапії / В. А. Білан // Психолого-педагогічний супровід гармонійного розвитку дитини в                                           загальноосвітніх закладах: збірник матеріалів Регіональних науково-методичних семінарів для науковців, практичних працівників та студентів
  (м. Умань, 15, 16 лютого 2017 р.) / ред. кол.: І. І. Демченко, А. А. Чередник [та ін.]. – Умань : ФОП Жовтий, 2017. – С. 16-21.
 24. Білан В. А. Особливості корекційної роботи з дітьми з вадами психофізичного розвитку до навчання / В. А. Білан // Психолого-педагогічний супровід гармонійного розвитку                    дитини в загальноосвітніх закладах: збірник матеріалів Регіональних науково-методичних семінарів для науковців, практичних працівників та студентів
  (м. Умань, 15, 16 лютого 2017 р.) / ред. кол.: І. І. Демченко, А. А. Чередник [та ін.]. – Умань : ФОП Жовтий, 2017. – С. 21-26.
 25. Білан В. Організація соціально-психологічної роботи з дітьми, що страждають церебральним паралічем / В. Білан // Вісник науково-дослідної лабораторії «Інклюзивна                             освіта» за матеріалами ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції: «Інклюзивна освіта: теорія, методика, практика» (22 березня 2017 р.) / [гол. ред. Демченко І.І.]. –                   Умань: ФОП Жовтий О. О., 2017. – Вип. ІІІ. – С. 70-72.
 26. Демченко І. І. Вплив образотворчого мистецтва на розвиток дітей в інклюзивному освітньому середовищі початкової школи / І. І. Демченко // Психолого-педагогічний                             супровід гармонійного розвитку дитини в загальноосвітніх закладах: збірник матеріалів Регіональних науково-методичних семінарів для науковців, практичних працівників                   та студентів (м. Умань, 15, 16 лютого 2017 р.) / ред. кол.: І. І. Демченко, А. А. Чередник [та ін.]. – Умань : ФОП Жовтий, 2017. – С. 26-32.
 27. Демченко І. Доступність навчання дитини з особливими освітніми потребами в загальноосвітньому просторі // І. Демченко Вісник науково-дослідної лабораторії                                       «Інклюзивна  освіта» за матеріалами ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції: «Інклюзивна освіта: теорія, методика, практика» (22 березня 2017 р.) / [гол. ред.                           Демченко І.І.]. –  Умань: ФОП Жовтий О. О., 2017. – Вип. ІІІ. – С. 82-86.