Малишевська Ірина Анатоліївна

Посада: професор кафедри спеціальної та інклюзивної освіти

Науковий ступінь: доктор педагогічних наук

Обліковий запис науковця  ORCID;  Scopuse; Google Scholar 

Освіта: вища.

У 1987 році закінчила Уманський державний педагогічний інститут ім. П. Г. Тичини та здобула повну вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка і методика початкового навчання» та отримала кваліфікацію вчителя початкових класів та звання вчителя середньої школи.

У 2005 році отримала другу вищу освіту у Приватному вищому навчальному закладі «Європейський університет» за спеціальністю «Економіка підприємства» та отримала кваліфікацію: спеціаліст з економіки підприємства.

У 2015 році закінчила бакалаврат у Сумському державному педагогічному університеті імені А. С. Макаренка за спеціальністю «7.01010501 Корекційна освіта (за нозологіями)» та отримала кваліфікацію: Олігофренопедагог. Вчитель дітей з вадами розумового розвитку. Логопед. Вчитель дітей з порушеннями мовлення.

У 2016 році закінчила Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка і здобула ступінь магістра за спеціальністю «8.01010501 Корекційна освіта (олігофренопедагогіка)» та отримала кваліфікацію олігофренопедагога, спеціального психолога, викладача спеціальної психології.

Дисертації:

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. Тема «Підготовка майбутнього вчителя початкових класів до використання природотерапії у роботі з учнями початкової школи».

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук зі спеціальності 13.00.03 – корекційна педагогіка. Тема «Теоретико-методичні основи підготовки фахівців психолого-педагогічного профілю до роботи в умовах інклюзивного освітнього середовища».

Професійна кар’єра:

01.09.2011 – 02.01.2013 рр. – старший викладач кафедри корекційної педагогіки та психології Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

02.01.2013 – 05.06.2018 рр. – доцент кафедри корекційної педагогіки та психології Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

05.06.2018 – 09. 12. 2019 рр. – завідувач кафедри спеціальної освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

09.12.2019 р. – 28.01.2020 – професор кафедри спеціальної освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

З 28.01.2020 – професор кафедри спеціальної та інклюзивної освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

З 2020 року в. о. завідувача науково-дослідної лабораторії інклюзивної педагогіки Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини; член проєктної групи по розробці освітньо-професійної програми другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 016 «Спеціальна освіта».

Наукові інтереси:

 • актуальні проблеми інклюзивної освіти в Україні;
 • професійна співпраця різнопрофільних фахівців в умовах інклюзивного освітнього середовища.

Дисципліни, які викладає науковець:

 • спецметодика початкового навчання мови;
 • корекційна психопедагогіка;
 • професійна діяльність асистента вчителя в інклюзивному класі;
 • менеджмент спеціальної та інклюзивної освіти;
 • технології інклюзивного навчання.

 Основні наукові роботи (публікації):

Малишевська І. А. має 101 публікацію, з них 91 наукового та 10 навчально-методичного характеру, у тому числі наукові праці, опубліковані у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях.

За звітний період опубліковано: навчально-методичний посібник, колективна вітчизняна монографія, статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричної бази Web of Science або Scopus, статті у вітчизняних рецензованих фахових виданнях, публікації тез доповідей.

Навчально-методичні посібники:

 1. Малишевська І. А. Професійна діяльність різнопрофільних фахівців в умовах інклюзивного освітнього середовища : навчально-методичний посібник. Умань : Візаві, 2021. 156 с.

Монографії:

 1. Малишевська І. А. Соціально гуманістична функція інклюзивної освіти. Теоретико-методологічні засади розвитку спеціальної та інклюзивної освіти: колективна монографія. Т. 2 / І. А. Малишевська, Д. М. Хрипун [та ін.] ; за заг. ред. М. А. Лемещук. Умань: Візаві, 2020. С. 7–46.

Публікації у виданні, які включені до наукометричних баз Web of Science або Scopus:

 1. Prokopenko, O., Osadchenko, I., Braslavska, O., Malyshevska, I., Рichkur, M., & Tyshchenko, V. Competence approach in future specialist skills development. International Journal of Management (IJM).11, Issue 4, April 2020. pp. 645–656. (Scopus) https://dspace.udpu.edu.ua/bitstream/123456789/14398/1/COMPETENCE_20_SS.pdf
 1. Kylyvnyk, V., Malyshevska, I., Pavelkiv, K., Polishchuk, H., Hudovsek, O., & Zhuravska, N. Professional Training of Future Foreign Language Teachers: Socio-Cultural Aspect. Revista Românească pentru Educaţie Multidimensională. 2022. 14(1). 176–195. (Web of Science) https://lumenpublishing.com/journals/index.php/rrem/article/view/4155
 1. Vasiuk, O., Vygovska, S., Malyshevskyi, O., Nychkalo, N., Malyshevska, I., & Zorochkina, T. Motivation Discourse of Student’s Personality in Educational Activity. Revista Romaneasca Pentru Educatie Multidimensionala. 2022. 14(1). 196–214. (Web of Science) https://lumenpublishing.com/journals/index.php/rrem/article/view/4156

Фахові видання:

 1. Malyshevska I., Demchenko I., Chyrva H. Social and humanistic function of inclusive education. Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини/ [гол. ред. С. В. Совгіра]. Умань: Візаві, 2019. Вип. 3. С. 120–126.
 2. Малишевська I. А., Чирва Г. М. Педагогічна діяльність вихователя в умовах інклюзивної дошкільної освіти. Психолого-педагогічні проблеми сучасної школи/ [гол. ред. С. В. Совгіра]. Умань: Візаві, 2020. Вип. 1(3). Ч. 1. С. 97–102.
 3. Малишевська І. А. Удосконалення підготовки педагогічних фахівців до роботи в умовах інклюзивної освіти. Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи. 2020. Вип. 1(17). С. 59–67.
 4. Malyshevska I. The main factors of inclusive education development in Ukraine. Психолого-педагогічні проблеми сучасної школи/ [гол. ред. С. В. Совгіра]. 2021. Вип. 1 (5). С. 45–51.
 5. Malyshevska I. Selected methodological aspects of future teacher training for inclusive education. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології/ [редкол.: А. А. Сбруєва, М. А. Бойченко, О. А. Біда та ін.]. Суми: СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2021. № 4(108). С. 151–161.
 6. Малишевська І. А. Корекція психоемоційного стану дітей з інтелектуальними порушеннями. Перспективи та інновації науки. 2022. №10 (15). С.199–209.
 7. Малишевська І. А. Професійна співпраця педагогічних фахівців в умовах інклюзивної освіти. Перспективи та інновації науки. 2023. №4 (22). С.199–209.

Тези:

 1. Малишевська І. А. Зоров’язбережувальні технології інклюзивної дошкільної освіти. Валеологія: сучасний стан, напрямки та перспективи розвитку / Матеріали ХVІІI міжнародної науково-практичної конференції (Харків, 9–10 квіт. 2020 р.). Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2020. С. 27–28.
 2. Малишевська І. А. Актуальні проблеми професійної підготовки педагогічних фахівців в галузі інклюзивної освіти. Перша міжнародна науково-практична конференція «Імплементація концепції інклюзивної освіти: проблеми та перспективи» (Умань, 07–08 жовт. 2020 р.). Умань: ВПЦ «Візаві», 2020. С. 74–78.
 3. Малишевська І. А. Здоров’язбережувальні технології інклюзивного навчання молодших школярів з особливими освітніми потребами. Формування здоров’язберігаючих компетенцій дітей та молоді: проблеми, розвиток, супровід: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Умань, 22 жовт. 2020 р.). Умань: ВПЦ «Візаві», 2020. Вип. V. С. 35–37.
 4. Малишевська І. А. Теоретико-методологічні засади розвитку інклюзивної освіти в Україні. Спеціальна та інклюзивна освіта: теорія, методика практика: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Умань, 25 бер. 2021 р.). Умань: ВПЦ «Візаві», 2021. Вип. VII. С. 110– 113.
 5. Малишевська І. А. Професійна компетентність вчителя початкової школи в умовах інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами. Тенденції сучасної підготовки майбутніх учителів початкової школи : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Умань, 6-7 жовт. 2022 р.). Умань: ВПЦ «Візаві», 2022. С. 97– 100.
 6. Малишевська І. А. Стратегічні напрями розвитку інклюзивної освіти в Україні. Я. А. Коменський – фундатор наукової педагогіки (з нагоди 430-річчя від дня народження видатного педагога): матеріали VІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (Умань, 10-11 лист. 2022 р.). Умань: ВПЦ «Візаві», 2022. С. 110– 113.
 7. Малишевська І. А. Управлінська діяльність команди педагогічних фахівців в умовах інклюзивної освіти. Спеціальна та інклюзивна освіта: теорія, методика практика: матеріали IX Всеукраїнської науково-практичної конференції (Умань, 30-31 бер. 2023 р.). Умань: Візаві, 2023. Вип. IX. С. 101– 103.

Участь у конференціях та семінарах:

 1. Регіональний науково-методичний семінар (Умань, 5 березня 2019 р.) «Заняття з математики для дітей з/без особливих освітніх потреб у загальноосвітніх навчальних закладах». Тема доповіді: Організація освітнього процесу в умовах інклюзивного освітнього середовища.
 2. Регіональний науково-методичний семінар (Умань, 20 березня 2019 р.) «Емоційний розвиток дітей дошкільного віку: сутність, специфіка, супровід». Тема доповіді: Психолого-педагогічний супровід дітей дошкільного віку з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного освітнього середовища.
 3. Науково-практичний семінар (Умань, 12 березня 2019 р.) «Психологічні основи інтернет-залежності молоді». Тема доповіді: Корекційна робота із запобігання інтернет-залежності у дітей з особливими освітніми потребами.
 4. ІІI Міжнародна науково-практична конференція (Київ, 3 квітня 2019 р.) «Інноваційні підходи до освіти та соціалізація дітей зі спектром аутистичних порушень». Тема доповіді: Підготовка педагогічних працівників до роботи з дітьми аутистичного спектру в умовах інклюзивного навчання.
 5. X Міжнародна науково-практична конференція (Бар, 15 квітня 2019 р.) «Актуальні проблеми в системі вищої освіти: теоретико-методологічні і прикладні аспекти». Тема доповіді: Формування професійної компетентності майбутніх педагогів в умовах інклюзивної освіти в контексті концепції розвитку педагогічної освіти в Україні.
 6. Всеукраїнська науково-практична конференція (Умань, 16–17 квітня 2019 р.) «Актуальні проблеми професійної та технологічної освіти: досвід та перспективи». Тема доповіді: Компетентнісний підхід до підготовки фахівців інклюзивної освіти.
 7. П’ята Міжнародна науково-практична конференція (Умань, 10–11 жовтня 2019 р.) «Модернізація освітнього середовища: проблеми та перспективи». Тема доповіді: Інклюзивно-ресурсний центр – нова форма підтримки інклюзивної освіти.
 8. Всеукраїнська науково-практична конференція (Умань, 11–12 грудня 2019 р.) «Передові стратегії соціальної роботи та спеціальної освіти – реалії, досвід, перспективи». Тема доповіді: Впровадження інклюзивної освіти в Україні.
 9. Науково-методичний семінар (Умань, 20 лютого 2020 р.) «Педагогічна практика як засіб професійного самовизначення студентів спеціальності 016 Спеціальна освіта». Тема доповіді: Роль педагогічної практики у підготовці дефектолога до професійної діяльності в умовах інклюзивної освіти.
 10. VI Всеукраїнська науково-практична конференція (Умань, квітень 2020 р.) «Інклюзивна освіта: теорія, методика, практика». Тема доповіді: Гуманістичні засади професійної співпраці в умовах інклюзивної освіти.
 11. ХVІІI Міжнародна науково-практична конференція (Харків, 9–10 квітня 2020 р.) «Валеологія: сучасний стан, напрямки та перспективи розвитку». Тема доповіді: Зоров’язбережувальні технології інклюзивної дошкільної освіти.
 12. Перша міжнародна науково-практична конференція (Умань, 07–08 жовтня 2020 р.) «Імплементація концепції інклюзивної освіти: проблеми та перспективи». Тема доповіді: Актуальні проблеми професійної підготовки педагогічних фахівців в галузі інклюзивної освіти.
 13. Всеукраїнська науково-практична конференція (Умань, 22 жовтня 2020 р.) «Формування здоров’язберігаючих компетенцій дітей та молоді: проблеми, розвиток, супровід». Тема доповіді: Здоров’язбережувальні технології інклюзивного навчання молодших школярів з особливими освітніми потребами.
 14. VI Міжнародна науково-практична конференція (Суми, 25 листопада 2020 р.). «Корекційно-реабілітаційна діяльність: стратегії розвитку у національному та світовому вимірі». Тема доповіді: «Підготовка педагогічних фахівців спеціальної освіти до роботи в умовах інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами».
 15. Всеукраїнська науково-практична конференція (Умань, 25 березня 2021 р.) «Спеціальна та інклюзивна освіта: теорія, методика практика». Тема доповіді: Теоретико-методологічні засади розвитку інклюзивної освіти в Україні.
 16. Всеукраїнська науково-практична конференція (Умань, 30–31 березня 2023 р.) «Спеціальна та інклюзивна освіта: теорія, методика практика». Тема доповіді: Управлінська діяльність команди педагогічних фахівців в умовах інклюзивної освіти.

 Членство:

З 2021 року член Української академії дитячої інвалідності (ГО «УАДІ»).

З 2023 року член Української асоціації корекційних педагогів.

 Стажування:

У 2018-2019 році пройшла наукове стажування за кордоном (Вища школа педагогічних наук, м. Варшава, Польща). Напрям стажування: спеціальна та інклюзивна освіта (140 год.).

У 2019 році закінчила курс навчання з англійської мови, що відповідає загальноприйнятому європейському стандарту В2.

У 2020 році пройшла підвищення кваліфікації фахівців програми раннього втручання (160 год.) на базі Комунального закладу вищої освіти «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради».