Історія створення

У сучасних умовах світової інтеграції активно формується нова філософія суспільства, у межах якої переосмислюються ціннісні орієнтири і стратегії людського буття для подолання негативних наслідків дискримінаційних процесів у соціумі. Такі соціокультурні очікування суспільства безпосередньо віддзеркалюються в організації, функціонуванні й розвитку системи освіти України, до якої кожному громадянину, незалежно від його соціального статусу, стану здоров’я, наявності фізичного чи інтелектуального порушення, має забезпечуватися рівний і справедливий доступ. Цей інтегративний принцип історично закладено ще у «Всесвітній декларації прав людини», ухваленій у 1948 році. Із того часу апробовано три моделі інклюзивної освіти – медичну, нормалізаційну та соціальну. У зв’язку з ратифікацією Україною «Конвенції ООН про права дитини» (1989), «Всесвітньої декларації «”Освіта для всіх”» (1990), «Саламанської Декларації» (1994), «Дакарської  Декларації» (2000) інклюзивна освіта набула загального визнання і поширення.

    Інклюзія стала пріоритетною в освітній політиці держави, про що свідчать «Конституція України», закони України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про вищу освіту», «Про внесення змін до деяких законів України щодо доступу осіб з особливими освітніми потребами до освітніх послуг» від № 2541-VIII, накази Міністерства освіти і науки України «Про затвердження плану дій щодо запровадження інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах на 2009–2012 роки», «Про затвердження Концепції розвитку інклюзивної освіти», «Про затвердження Положення про спеціальні класи для навчання дітей із особливими освітніми потребами в загальноосвітніх навчальних закладах», МОН України №917, « Про внесення змін у додатки до наказу Міністерства освіти і науки України № 814», положення «Національної стратегії розвитку освіти в Україні на 2012–2021 роки», розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження Плану заходів щодо запровадження інклюзивного та інтегрованого навчання у загальноосвітніх навчальних закладах на період до 2012 року», розпорядження Кабінету Міністрів України від № 526-р,  «Національної стратегії у сфері прав людини», «Національна стратегія реформування системи інституційного догляду та виховання дітей на 2017—2026 роки», Організаційно-методичні засади освітнього процесу у спеціальних закладах освіти в 2018/2019 н.р., Лист МОН України №1/9-485, лист МОНУ від №1/9-485 «Організаційно-методичні засади освітнього процесу у спеціальних закладах освіти в 2018/2019 навчальному році», лист Міністерства освіти і науки України від № 2.5-281 щодо тривалості уроків в інклюзивних класах, функціональних обов’язків асистента вчителя, лист Міністерства освіти і науки України № 1/9-691 «Щодо організації діяльності інклюзивних груп у закладах дошкільної освіти» (Внесено зміни у додатки 1, 3, 13, 16 до Типової освітньої програми початкової освіти спеціальних закладів загальної середньої освіти для дітей з особливими освітніми потребами, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 26.07.2018 №814 ).

     Згідно з цими директивами інклюзивне навчання має бути комплексним процесом забезпечення рівного доступу до якісної освіти дітям з особливими освітніми потребами шляхом організації їхнього навчання у загальноосвітніх навчальних закладах на основі застосування особистісно зорієнтованих методів, з урахуванням індивідуальних особливостей навчально-пізнавальної діяльності таких дітей. Для успішної реалізації інклюзивного навчання дітей необхідні якісно підготовлені педагогічні кадри, професійна діяльність яких має охоплювати комплексне виконання завдань щодо втілення теоретичних і практичних ідей інклюзії, застосування нових методів і технологій навчання, виховання і корекції розвитку дітей з особливими освітніми потребами та без них, забезпечувати інтегровані зв’язки між соціальними, психологічними та корекційно-педагогічними явищами тощо. Тому в Уманському державному педагогічному університеті для якісної підготовки майбутніх фахівців та здійснення фундаментальних і прикладних досліджень у галузі інклюзивної та спеціальної освіти з 1 листопада 2013 року діє Науково-дослідна лабораторія інклюзивної педагогіки. Її діяльність спрямовано на залучення професорсько-викладацького складу, докторантів, аспірантів і студентів, педагогів, практичних психологів до виконання науково-дослідних, навчально-виховних, організаційно-методичних, діагностико-аналітичних та культурно-просвітницьких завдань за пріоритетними напрямами розвитку інклюзивної освіти в Україні.