Історія створення

У вересня 2019 року на факультеті дошкільної та спеціальної освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини відбулося відкриттяНауково-методичного центру психологічного та дидактичного супроводу Нової української школи

Нова українська школа – це ключова реформа Міністерства освіти і науки. Головна мета – створити школу, у якій буде приємно навчатись і яка даватиме учням не тільки знання, як це відбувається зараз, а й вміння застосовувати їх у житті.

НУШ – це школа, до якої приємно ходити учням. Тут прислухаються до їхньої думки, вчать критично мислити, не боятись висловлювати власну думку та бути відповідальними громадянами. Водночас батькам теж подобається відвідувати цю школу, адже тут панують співпраця та взаєморозуміння.

Враховуючи найкращі досягнення європейських систем освіти, ґрунтуючись на багатовіковому досвіді українського народу та надбаннях вітчизняної педагогіки, відбулась реформа сучасної української освіти, регламентована низкою нормативно-правових актів: Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту», «Про вищу освіту»; Програмою реалізації положень Болонської декларації в системі вищої освіти і науки України; Указом Президента України «Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року»; Державною програмою «Вчитель»; Концепціями розвитку педагогічної освіти та «Нова українська школа»; Базовим компонентом дошкільної освіти, Державним стандартом загальної середньої освіти.

Реформа загальної середньої освіти та підготовка дітей до неї під час здобуття ними дошкільної та початкової освіти відображена у Концепції «Нова українська школа», яка покликана реалізувати компетентнісне навчання, забезпечити реалізацію принципу дитиноцентризму, сформувати високорозвинену особистість, здатну критично мислити, використовувати набуті знання на практиці та навчатися упродовж життя.

Важливе місце в реформуванні системи освіти займає проблема наступності між дошкільною та початковою освітою. У закладах дошкільної освіти наступність виявляється, насамперед, у підготовці дитини до школи, а в закладах початкової освіти – у використанні та покращенні уже набутих раніше знань та навичок. Наступність між дошкільною та початковою освітою є однією з обов’язкових умов здійснення неперервності процесу здобуття освіти. Вона має забезпечити узгодженість мети, змісту, методів, форм навчання у початковій та дошкільній освіті, врахування вікових особливостей дітей.

Отже, перед педагогічними закладами вищої освіти гостро постала потреба щодо модернізації підготовки висококваліфікованих, з належним творчим потенціалом спеціалістів. До майбутніх фахівців, зокрема вихователів закладів дошкільної освіти та вчителів початкової школи, ставляться високі вимоги не лише щодо досконалих фахових знань, а й щодо оволодіння на високому рівні професійними навичками організації освітніх процесів закладів дошкільної освіти та початкової школи, наближених до європейського. Сучасний педагог повинен уміти сформувати у дітей низку компетентностей, що сприятимуть розвитку у них критичного мислення, роботі в команді, спілкуванню у багатокультурному середовищі та успішній самореалізації в житті.

Зазначимо, що Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, зокрема факультет дошкільної та спеціальної освіти, має досвід результативної підготовки фахівців у педагогічній галузі, зокрема вихователів закладів дошкільної освіти та вчителів початкової школи, що підтверджується їхнім працевлаштуванням у закладах освіти (приблизно 600 осіб щороку). Це розширює спектр діяльності та джерельну базу для педагогічних досліджень у галузі дошкільної і початкової освіти та підготовки майбутніх вихователів ЗДО і вчителів початкової школи, спонукає і збільшує можливості щодо активізації наукового потенціалу університету.