Іноземна мова (німецька)

Міністерство освіти і науки України

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

 

 

 

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Голова приймальної комісії

проф. Безлюдний О.І.

________________________

«___» ________________ 2019 р.

 

 

 

ПРОГРАМА ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ

«Іноземна мова (німецька)»

ОС магістр

на основі ОС бакалавр, магістр, ОКР спеціаліст

з нормативним терміном навчання 1р. 4 м.,

1р. 9м. (вступ за іншою спеціальністю)

 (непрофільні спеціальності)

(денна та заочна форми навчання)

Умань 2019

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

 

Євроінтеграційні процеси в Україні та Болонський процес передбачають створення єдиної Єврозони вищої освіти задля забезпечення конкурентоспроможності українських фахівців у світі. Це вимагає від майбутніх магістрів достатнього рівня володіння іноземною мовою, яка повинна стати важливим елементом їхньої професійної підготовки.

Відповідно до положення про магістратуру, затвердженого Міністерством освіти і науки України, прийом до магістратури відбувається на конкурсній основі. До переліку вступних іспитів до магістратури внесено іспит з іноземної мови, який відбувається за поданням рекомендацій випускових кафедр та заяв студентів, які отримали ступінь бакалавра і мають намір продовжувати навчання у магістратурі.

Вимоги вступного іспиту до магістратури з іноземної мови базуються на рівні володіння іноземною мовою В2, який є стандартом для ступеня бакалавра і є загальним для студентів різних спеціальностей. Ці вимоги передбачають володіння вміннями та навичками з різних типів мовленнєвої поведінки і відповідають рівню В2.

Мета проведення вступного іспиту до магістратури з іноземної мови – перевірка знань, практичних навичок та вмінь, пов’язаних зі всіма видами мовленнєвої діяльності, говоріння,  читання та письма, які отримані в процесі оволодіння іноземною мовою (за професійним спрямуванням) на рівні “Бакалавр”.

 

СТРУКТУРА ОЦІНКИ

Іспит оцінюється за шкалою від 100 – до 200 балів за виконання письмового тестового завдання, кожна з відповідей якого оцінюється 2 балами. Відповідь абітурієнта, який набрав від 181 до 200 балів вважається відмінною, від 152,5 до 180 балів – доброю, від 124 до 151,6 балів – задовільною та від 100 до 123 балів – незадовільною.

 

ЗМІСТ ІСПИТУ

 

Формат вступного іспиту з іноземної мови до магістратури базується на вимогах рівня володіння мовою В2 і полягає у виконанні письмової тестової роботи, яка складається з 50 тестових завдань. Тестові завдання спрямовані на перевірку лексичних та граматичних навичок. Всі завдання містять чотири варіанти відповідей, серед яких абітурієнт має вибрати правильну.

 

Для вступу в магістратуру студенти повинні мати робочі знання:

  • граматичних структур, що є необхідними для гнучкого вираження відповідних функцій та понять, а також для розуміння і продукування широкого кола текстів в академічній та професійній сферах;
  • правил синтаксису, щоб дати можливість розпізнавати і продукувати широке коло текстів в академічній та професійній сферах;
  • широкого діапазону словникового запасу (у тому числі термінології ), що є необхідним в академічній та професійній сферах, з якими студенти повинні були ознайомитись під час вивчення курсу «Іноземна мова за професійним спрямуванням» .

 

Граматична компетенція як знання та вміння користуватися граматичними ресурсами мови розглядається як цілісний механізм виконання комунікативних завдань в рамках заданої ситуації. Мовні функції, необхідні для виконання комунікативних завдань, визначаються контекстом, пов’язаним з фахом. Хоча вивчення англійської мови професійного спрямування зосереджено скоріше на значенні, ніж на формі, воно все ж таки не виключає навчання граматичних явищ тоді, коли вони з’являються у навчальному контексті. Граматичний матеріал перевіряється в тісному зв’язку з лексичним. Основна увага приділяється володінню студентами граматичною компетенцією, а також стилістичному і прагматичному використанню граматичних структур в реальній мовній комунікації.

Абітурієнти повинні мати знання з таких граматичних тем:

Синтаксис. Вживання простого (поширеного, непоширеного) речення з дієслівним, іменним і складеним присудком, простого розповідного (стверджувального і заперечного), питального і спонукального, складносурядного із сполучниками und, aber, denn і складнопідрядного із сполучниками ob, dass, weil, wenn, als.

Вживання безособових речень типу Es ist warm. Es ist sonnig. Es regnet.

Морфологія. Іменник. Вживання іменників у множині.

Артикль. Основні випадки неозначеного, означеного, нульового артиклів.

Прикметник. Вживання прикметників у вищому і найвищому ступенях, утворених за допомогою суфіксів і допоміжних слів.

Дієслово. Вживання дієслів sein, haben також модальних дієслів können, dürfen, sollen, müssen, wollen, mögen.

Вживання Präteritum для вираження дії, що відбулась до моменту мовлення.

Вживання Perfekt для вираження дії, що відбулась до моменту мовлення в питаннях і відповідях.

Plusqumperfekt для вираження дії, що відбулась в минулому раніше за іншу.

Futurum  – для вираження майбутніх дій;

Präsens  – для вираження дій, що відбувається у момент

мовлення;

Вживання Präteritum, Perfekt, Plusqumperfekt, Präsens , Futurum Passiv.

Узгодження часів.

Прислівник. Вживання прислівників у вищому і найвищому ступенях порівняння за допомогою суфіксів.

Займенник. Особові, присвійні, вказівні, кількісні, неозначені.

 

ЛІТЕРАТУРА, РЕКОМЕНДОВАНА ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ

 

Основна :

  1. Deutsch für geisteswissenschaftliche Fachbereiche : навчальний посібник з німецької мови та німецької мови за професійним спрямуванням для студентів гуманітарних спеціальностей вищих закладів педагогічної освіти / К.В. Бойченко, І. Б. Бойчевська, М. А. Кирилюк. – Умань : Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2014. – 280 с.
  2. Deutsch. Збірник з граматики німецької мови для студентів гуманітарних спеціальностей вищих закладів педагогічної освіти/ Упорядник Бойчевська І.Б. – Умань: АЛМІ, 2014. – 119 с.

 

Додаткова:

  1. Овчиннікова А. В., Овчинніков А.Ф. Deutschland im Überblick. – М.:  Знание, 1998. – 290 с.
  2. Воліна С. А. Учебник немецкого языка. – М.: Вища школа, – 254 с.
  3. М. Завьялова, Л. М. Ильина. Практический курс немецкого языка ( для начинающих). Издание исправленное и дополненное. – М.: ЧеРо, 199 – 336 с.
  4. С.М. Кравченко. Граматика німецької мови в таблицях і схемах. – К.: Логос, – 90 с.
  5. Німецько– українські та українсько – німецькі словники.

 

 

 

 

Затверджено на засіданні кафедри іноземних мов

Протокол № 11 від 25 лютого 2019 року

 

 

 

Голова фахової атестаційної комісії ______ О.В. Свиридюк