Іноземна мова (іспанська)

Міністерство освіти і науки України

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

 

 

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Голова приймальної комісії

проф. Безлюдний О.І.

________________________

«___» ________________ 2019 р.

 

 

 

ПРОГРАМА ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ

«Іноземна мова (іспанська)»

 

ОС магістр

на основі ОС бакалавр, магістр, ОКР спеціаліст

з нормативним терміном навчання 1р. 4 м.,

1р. 9м. (вступ за іншою спеціальністю)

 (непрофільні спеціальності)

(денна та заочна форми навчання)

Умань 2019

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

 

Євроінтеграційні процеси в Україні та Болонський процес передбачають створення єдиної Єврозони вищої освіти задля забезпечення конкурентоспроможності українських фахівців у світі. Це вимагає від майбутніх магістрів достатнього рівня володіння іноземною мовою, яка повинна стати важливим елементом їхньої професійної підготовки.

Відповідно до положення про магістратуру, затвердженого Міністерством освіти і науки України, прийом до магістратури відбувається на конкурсній основі. До переліку вступних іспитів до магістратури внесено іспит з іноземної мови, який відбувається за поданням рекомендацій випускових кафедр та заяв студентів, які отримали ступінь бакалавра і мають намір продовжувати навчання у магістратурі.

Вимоги вступного іспиту до магістратури з іноземної мови базуються на рівні володіння іноземною мовою В2, який є стандартом для ступеня бакалавра і є загальним для студентів різних спеціальностей. Ці вимоги передбачають володіння вміннями та навичками з різних типів мовленнєвої поведінки і відповідають рівню В2.

Мета проведення вступного іспиту до магістратури з іноземної мови – перевірка знань, практичних навичок та вмінь, пов’язаних зі всіма видами мовленнєвої діяльності, говоріння,  читання та письма, які отримані в процесі оволодіння іноземною мовою (за професійним спрямуванням) на рівні “Бакалавр”.

 

СТРУКТУРА ОЦІНКИ

Іспит оцінюється за шкалою від 100 – до 200 балів за виконання письмового тестового завдання, кожна з відповідей якого оцінюється 2 балами. Відповідь абітурієнта, який набрав від 181 до 200 балів вважається відмінною, від 152,5 до 180 балів – доброю, від 124 до 151,6 балів – задовільною та від 100 до 123 балів – незадовільною.

 

ЗМІСТ ІСПИТУ

 

Формат вступного іспиту з іноземної мови до магістратури базується на вимогах рівня володіння мовою В2 і полягає у виконанні письмової тестової роботи, яка складається з 50 тестових завдань. Тестові завдання спрямовані на перевірку лексичних та граматичних навичок. Всі завдання містять чотири варіанти відповідей, серед яких абітурієнт має вибрати правильну.

 

Для вступу в магістратуру студенти повинні мати робочі знання:

  • граматичних структур, що є необхідними для гнучкого вираження відповідних функцій та понять, а також для розуміння і продукування широкого кола текстів в академічній та професійній сферах;
  • правил синтаксису, щоб дати можливість розпізнавати і продукувати широке коло текстів в академічній та професійній сферах;
  • широкого діапазону словникового запасу (у тому числі термінології ), що є необхідним в академічній та професійній сферах, з якими студенти повинні були ознайомитись під час вивчення курсу «Іноземна мова за професійним спрямуванням» .

 

Граматична компетенція як знання та вміння користуватися граматичними ресурсами мови розглядається як цілісний механізм виконання комунікативних завдань в рамках заданої ситуації. Мовні функції, необхідні для виконання комунікативних завдань, визначаються контекстом, пов’язаним з фахом. Хоча вивчення англійської мови професійного спрямування зосереджено скоріше на значенні, ніж на формі, воно все ж таки не виключає навчання граматичних явищ тоді, коли вони з’являються у навчальному контексті. Граматичний матеріал перевіряється в тісному зв’язку з лексичним. Основна увага приділяється володінню студентами граматичною компетенцією, а також стилістичному і прагматичному використанню граматичних структур в реальній мовній комунікації.

Абітурієнти повинні мати знання з таких граматичних тем:

Синтаксис. Вживання простого (поширеного, непоширеного) речення з дієслівним, іменним і складеним присудком, простого розповідного (стверджувального і заперечного), питального і спонукального.

Морфологія. Іменник. Вживання іменників у множині, присвійному відмінку.

Артикль. Основні випадки неозначеного, означеного, нульового артиклів.

Прикметник. Вживання прикметників у вищому і найвищому ступенях, утворених за допомогою суфіксів і допоміжних слів.

Дієслово.

Вживання Presentе de Indicativo для вираження звичайних дій, що відбуваються одна за одною.

Вживання Pasado de Indicativo  для вираження дій, які відбуваються у закінчений період часу в минулому;

Futuro de Indicativo – для вираження майбутніх дій;

Preterito Perfecto – для вираження дій, завершених у минулому, результат яких відчувається тепер.

Вживання Presentе, Pasado, Futuro Indicativo Passivo. Узгодження часів.

Прислівник. Вживання прислівників у вищому і найвищому ступенях порівняння за допомогою суфіксів та допоміжних слів.

Займенник. Особові, присвійні, вказівні, кількісні  неозначені.

 

ЛІТЕРАТУРА, РЕКОМЕНДОВАНА ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ

 

  1. Испанско-русский словарь под ред. Ф. В. Кельгина. – Москва, 1962. – 943с.

 

Затверджено на засіданні кафедри іноземних мов

Протокол №    __11___ від  __25______ лютого 2019 року

 

 

Голова фахової атестаційної комісії ______ О.В. Свиридюк