Іноземна мова (французька)

Міністерство освіти і науки України

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

 

 

 

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Голова приймальної комісії

проф. Безлюдний О.І.

________________________

«___» ________________ 2019 р.

 

 

 

ПРОГРАМА ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ

«Іноземна мова (французька)»

ОС магістр

на основі ОС бакалавр, магістр, ОКР спеціаліст

з нормативним терміном навчання 1р. 4 м.,

1р. 9м. (вступ за іншою спеціальністю)

 (непрофільні спеціальності)

(денна та заочна форми навчання)

Умань – 2019

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

 

Євроінтеграційні процеси в Україні та Болонський процес передбачають створення єдиної Єврозони вищої освіти задля забезпечення конкурентоспроможності українських фахівців у світі. Це вимагає від майбутніх магістрів достатнього рівня володіння іноземною мовою, яка повинна стати важливим елементом їхньої професійної підготовки.

Відповідно до положення про магістратуру, затвердженого Міністерством освіти і науки України, прийом до магістратури відбувається на конкурсній основі. До переліку вступних іспитів до магістратури внесено іспит з іноземної мови, який відбувається за поданням рекомендацій випускових кафедр та заяв студентів, які отримали ступінь бакалавра і мають намір продовжувати навчання у магістратурі.

Вимоги вступного іспиту до магістратури з іноземної мови базуються на рівні володіння іноземною мовою В2, який є стандартом для ступеня бакалавра і є загальним для студентів різних спеціальностей. Ці вимоги передбачають володіння вміннями та навичками з різних типів мовленнєвої поведінки і відповідають рівню В2.

Мета проведення вступного іспиту до магістратури з іноземної мови – перевірка знань, практичних навичок та вмінь, пов’язаних зі всіма видами мовленнєвої діяльності, говоріння,  читання та письма, які отримані в процесі оволодіння іноземною мовою (за професійним спрямуванням) на рівні “Бакалавр”.

 

СТРУКТУРА ОЦІНКИ

Іспит оцінюється за шкалою від 100 – до 200 балів за виконання письмового тестового завдання, кожна з відповідей якого оцінюється 2 балами. Відповідь абітурієнта, який набрав від 181 до 200 балів вважається відмінною, від 152,5 до 180 балів – доброю, від 124 до 151,6 балів – задовільною та від 100 до 123 балів – незадовільною.

 

ЗМІСТ ІСПИТУ

 

Формат вступного іспиту з іноземної мови до магістратури базується на вимогах рівня володіння мовою В2 і полягає у виконанні письмової тестової роботи, яка складається з 50 тестових завдань. Тестові завдання спрямовані на перевірку лексичних та граматичних навичок. Всі завдання містять чотири варіанти відповідей, серед яких абітурієнт має вибрати правильну.

 

Для вступу в магістратуру студенти повинні мати робочі знання:

  • граматичних структур, що є необхідними для гнучкого вираження відповідних функцій та понять, а також для розуміння і продукування широкого кола текстів в академічній та професійній сферах;
  • правил синтаксису, щоб дати можливість розпізнавати і продукувати широке коло текстів в академічній та професійній сферах;
  • широкого діапазону словникового запасу (у тому числі термінології ), що є необхідним в академічній та професійній сферах, з якими студенти повинні були ознайомитись під час вивчення курсу «Іноземна мова за професійним спрямуванням» .

 

Граматична компетенція як знання та вміння користуватися граматичними ресурсами мови розглядається як цілісний механізм виконання комунікативних завдань в рамках заданої ситуації. Мовні функції, необхідні для виконання комунікативних завдань, визначаються контекстом, пов’язаним з фахом. Хоча вивчення англійської мови професійного спрямування зосереджено скоріше на значенні, ніж на формі, воно все ж таки не виключає навчання граматичних явищ тоді, коли вони з’являються у навчальному контексті. Граматичний матеріал перевіряється в тісному зв’язку з лексичним. Основна увага приділяється володінню студентами граматичною компетенцією, а також стилістичному і прагматичному використанню граматичних структур в реальній мовній комунікації.

Абітурієнти повинні мати знання з таких граматичних тем:

Синтаксис. Вживання простого (поширеного, непоширеного) речення з дієслівним, іменним і складеним присудком, простого розповідного (стверджувального і заперечного), питального і спонукального, складносурядного із сполучниками et, mais і складнопідрядного із сполучниками quand, si, que, parce que.

Речення із зворотом Il y a.                              .

Вживання безособових речень типу Il fait chaud. Il pleut. Il est tard. Il neige.

Морфологія. Іменник. Однина та множина іменників ; жіночий рід іменників

Артикль. Основні випадки вживання неозначеного, означеного, нульового артиклів. Злитний артикль

Прикметник. Однина та множина прикметників; жіночий рід прикметників. Вживання прикметників у вищому і найвищому ступенях порівняння, утворених за допомогою  допоміжних слів та суплетивні форми. Присвійні прикметники.

Дієслово. Вживання дієслів être, avoir

Вживання Présent de l’Indicatif для вираження звичайних дій, що відбуваються одна за одною.

Вживання Passé composé для вираження дій, які відбуваються у закінчений період часу в минулому;

Futur simple – для вираження майбутніх дій;

Futur immédiat – для вираження дій, що відбувається у момент мовлення;

Passé simple  – для вираження дій, завершених у минулому, результат яких відчувається тепер.

Imparfait   – для вираження тривалої дії у минулому

Вживання Présent, Passé, Futur à la forme passive. Узгодження часів.

Прислівник. Вживання прислівників у вищому і найвищому ступенях порівняння за допомогою допоміжних слів та суплетивні форми.

 

Займенник. Особові, присвійні, вказівні, кількісні  неозначені.

 

 ЛІТЕРАТУРА, РЕКОМЕНДОВАНА ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ

 

Основна:

  1. Посібник з іноземної мови для студентів немовних спеціальностей вищих навчальних закладів / Н.М.Бріт. – Київ: Знання, 2000

 

Додаткова:

  1. MocreevaN.G.. Lisons et comprenons – Київ, 1988.
  2. Фридман Л.А.. Книга для чтения на французском языке для специальностей педагогических вузов. – Москва, 1985.
  3. Andrievskaia I.S. Parlez français. – Москва, 1985.
  4. Штейнсапир Ю.Е. Книга для чтения по педагогике на французском языке для студентов педагогических вузов. – Ленинград, 1970.
  5. Qu’apprend-on au Collèges. Centre national de documentation pédagogique. Edition 2002.
  6. Гречаная Е.П. Милая Франция. Книга для чтения на французском языке. –

Москва, 1998.

 

 

 

Затверджено на засіданні кафедри іноземних мов

Протокол №    __11___ від  __25 лютого 2019 року

 

 

 

Голова фахової атестаційної комісії ______ О.В. Свиридюк