Хрипун Дар’я Миколаївна

Посада: доцент кафедри спеціальної та інклюзивної освіти, Голова Ради молодих науковців факультету дошкільної та спеціальної освіти

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Обліковий запис науковця ORCID; WoS; Google Scholar 

Освіта: вища

 • У 2012 році закінчила Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини отримала базову вищу освіту за напрямом підготовки «Історія» та здобула кваліфікацію бакалавра, вчителя історії. (освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»).
 • У 2013 році закінчила Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Історія» та здобула кваліфікацію історика. Викладача історії. Вчителя предмету «Людина і світ».
 • У 2020 році закінчила Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка ступінь вищої освіти магістр; спеціальність Спеціальна освіта; професійна кваліфікація Магістр. Сурдопедагог, спеціальний психолог. Вчитель дітей з порушеннями слуху.

Дисертація:

 • Кандидатська дисертація зі спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки «Педагогічна та науково-просвітницька спадщина Василя Дмитровича Сиповського (1844–1895 рр.)».

Професійна кар’єра:

 • 03 – 31.10.2013 р. лаборант кафедри філософії та суспільствознавства Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.
 • 09.2017 – 29.08.2018 рр. викладач вищої кваліфікаційної категорії Циклової комісії суспільних дисциплін КВНЗ «Уманського гуманітарно-педагогічного коледжу ім. Т. Г. Шевченка».
 • З 03.09.2018 р. – старший викладач кафедри спеціальної освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.
 • З 02.11.2021 р. – доцент кафедри спеціальної та інклюзивної освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

Наукові інтереси:

 • Навчання та виховання дітей з порушеннями слуху та мовлення; 
 • Становлення української сурдопедагогіки; 
 • Шляхи залучення дітей з порушеннями слуху та мовлення до взаємодії з однолітками та дорослими.

Дисципліни, які викладає: 

 • «Логопедія (дислалія)», 
 • «Сурдопедагогіка з основами сурдоперекладу», 
 • «Логопедичний супровід дітей раннього віку після кохлеарної імплантації»

Основні наукові роботи (публікації): 

 1. Хрипун Д. Внесок Наталії Федорівни Засенко у розбудову вітчизняної системи підготовки сурдопедагогів / Д. Хрипун // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / За ред. Л. П. Мельник, В. І. Співака. – Вип. ХХХІІІ. Серія: соціально-педагогічна. – Кам’янець-Подільський: Медобори-2006, 2019. – С. 194-205. http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkp_sp_2019_33_19
 2. Хрипун Д. Вплив предметних уроків на розвиток мовлення дітей з порушеннями слуху за поглядами Н.Ф.Засенко // Інноваційна педагогіка. 2020. – № 29. – С. 65-69. http://www.innovpedagogy.od.ua/archives/2020/29/part_1/14.pdf
 3. Дар’я Хрипун Педагогічні погляди Н. Засенко на самостійність у висловлюваннях дітей із порушеннями слуху під час вивчення дисциплін природничого циклу // Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [редактори-упорядники М. Пантюк, А. Душний, І. Зимомря]. – Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика», 2021. – Вип. 36. – Том 3. – С. 238-243. http://www.aphn-journal.in.ua/archive/36_2021/part_3/42.pdf
 4. Хрипун Д. М. Формування словникового запасу в процесі онтогенетичного розвитку дитини // Актуальнi питання гуманiтарних наук: Мiжвузiвський збiрник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогiчного унiверситету iменi Iвана Франка. – 2022. – Випуск 57. – Том 3. – С. 227-231. http://www.aphn-journal.in.ua/archive/57_2022/part_3/36.pdf
 5. Prymakova, V., Krasnoboka, T., Finin Н., Dobrovolska, V., Khrypun, D., & Udovychenko, I. (2021). Distance Learning and Globalization Processes in the Postmodern World. Postmodern Openings, 12(2), 259-273. https://doi.org/10.18662/po/12.2/307
 6. Martynenko, I., Chorna, H., Omelchenko, M., Shulzhenko, D., Leniv, Z., & Khrypun, D. Neuropsychological Features of Motivational and Volitional Readiness for School of Six-Year-Old Children with General Speech Underdevelopment // BRAIN. Broad Research in Artificial Intelligence and Neuroscience. – 2022. – 13(3), Р. 211-224. https://lumenpublishing.com/journals/index.php/brain/article/view/4874
 7. Soichuk, R., Khrypun, D., Sydoruk, I., Serheieva, V., Shevchenko, V., & Shevchenko, S. Problems of Organization of Education of Children with Special Educational Needs in the Conditions of Contemporary Primary School (in the Context of Neuropedagogy). // BRAIN. Broad Research in Artificial Intelligence and Neuroscience. – 2022. – 13(4), – Р. 383-397. https://www.lumenpublishing.com/journals/index.php/brain/article/view/5078
 8. Основи психотренінгу осіб із тяжкими мовленнєвими порушеннями мовлення : навч. посіб. для студ. спеціальності 016 Спеціальна освіта / Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини; уклад. Хрипун Д. М. – Умань: ВПЦ «Візаві», 2019. – 124 с.
 9. Теоретико-методологічні засади розвитку спеціальної та інклюзивної освіти : колективна монографія. Т. 2 / І. А. Малишевська, Д. М. Хрипун [та ін.] ; за заг. ред. М. А. Лемещук ; МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини, Каф. спец. та інклюзивної освіти. – Умань : Візаві, 2020. – 288 с. (Рекомендовано до друку Вченою радою Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини (протокол № 6 від 24 листопада 2020 р.)).

Членство: 

З 2021 року член Української академії дитячої інвалідності (ГО «УАДІ») (Посвідчення № 0187)

З 2023 року член Української асоціації корекційних педагогів.

Стажування: Міжнародне стажування за програмою підвищення кваліфікації «ФАНДРЕЙЗИНГ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОЄКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД» Польща – Україна,  2022 року