Черніченко Людмила Анатоліївна

 

Посада: старший викладач кафедри спеціальної та інклюзивної освіти, директор Освітньо наукового Центру сімейно-центрованих практик 

Науковий ступінь: доктор філософії

Облікові записи науковця ORCID; Scopus/WoSGoogle Scholar  

Освіта: вища

У 2010 році закінчила Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини і здобула фах вихователя дошкільних закладів (ОС «бакалавр»).

У 2011 закінчила Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини і здобула фах викладача дошкільної педагогіки і психології, логопеда дошкільних, загальноосвітніх та реабілітаційних закладів (ОС «магістр»).

Із 2016-2020 р.  аспірантура Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини на спеціальність 011- Освітні, педагогічні науки.

Професійна кар’єра:

Із 2012 р. – 2015 р. – лаборант Інституту розвитку дитини Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

Із 2013 р. – 2016 р. викладач кафедри корекційної педагогіки та психології Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

Із 2017 р. – викладач кафедри спеціальної освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

Із 2021 р. – старший викладач кафедри спеціальної та інклюзивної освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

Дисертації: 

25 травня 2020 року відбувся захист кандидатської дисертації на засіданні спеціалізованої вченої ради ДФ 74.053.008 в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини, на тему: «Підготовка майбутніх логопедів до інноваційної діяльності в умовах інклюзивної дошкільної освіти», за спеціальністю за спеціальністю 011 – Освітні, педагогічні науки.

Наукові інтереси:

З 1.09.2021 року керівник освітньо-наукового центру Сімейно-центровані практики.

Відповідальна по кафедрі за дисципліни вільного вибору студентів спеціальності 016 Спеціальна освіта.

Відповідальна за розміщення інформації на сайті факультету.

Керівник постійно діючого наукового гуртка «Інклюзивна освіта в Україні. Особливості навчання та виховання дітей з ООП в інклюзивній освіті».

Дисципліни, які викладає: 

 1. Рання логопедична корекція;
 2. Пропедевтика мовленнєвих порушень;
 3. Індивідуальне оцінювання навчальних досягнень дітей з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного навчання;
 4. Організація спільної роботи логопеда і вихователя в закладах дошкільної освіти;
 5. Пропедевтика мовленнєвих порушень.

Основні наукові роботи (публікації):

 1. Черніченко Л. А. Методологічні основи підготовки майбутніх логопедів до інноваційної діяльності в умовах інклюзивної дошкільної освіти. Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету “Україна”. Хмельницький, 2017. С. 57–62. http://eprints.zu.edu.ua/27231/1/26.pdf
 2. Черніченко Л. А. Досвід інноваційної діяльності логопедів дошкільних навчальних закладів в умовах інклюзивної освіти. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. Кропивницький, 2017. Вип. 156. С. 239 –243. https://www.cuspu.edu.ua/images/download-files/naukovi-zapysky/156/48.pdf
 3. Черніченко Л. А. Структура, критерії та рівні готовності майбутніх логопедів до інноваційної діяльності в умовах інклюзивного навчання. Витоки педагогічної майстерності. Полтава, 2017. Вип. 19. С. 352–358. http://dspace.pnpu.edu.ua/bitstream/123456789/8622/1/Chernichenko.pdf
 4. Черніченко Л. А. Стан університетської підготовки майбутніх логопедів до інноваційної діяльності в інклюзивних умовах дошкільних закладів освіти. Інноваційна педагогіка. Одеса, 2018. Вип. 3. С. 68–71. http://www.innovpedagogy.od.ua/archives/2018/3/16.pdf
 5. Oleksii Stasenko, Liudmyla Chernichenko, Anna Cherednyk. Motivating Students For Motor Activity in The Framework of Physical Education. Наука і освіта. Одеса, 2018. №4. С. 172–178. https://scienceandeducation.pdpu.edu.ua/articles/2018-4-doc/2018-4-st21
 6. Черніченко Л. А. Модель підготовки майбутніх логопедів до інноваційної діяльності в умовах інклюзивної дошкільної освіти. Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету. Умань, 2020. Вип.1 (5). С. 186 –174. https://dspace.udpu.edu.ua/bitstream/123456789/13358/1/208203-469041-1-SM.pdf
 7. Черніченко Л. А. Використання психотерапевтичних методик для формування комунiкативної дiяльностi у дiтей з порушенням iнтелектуального розвитку. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика», 2021. Вип. 42. Том 2. С.256-260 http://www.aphn-journal.in.ua/archive/42_2021/part_2/45.pdf
 8. Черніченко, Л. (2022). Корекція мовленнєвих порушень у дітей дошкільного віку засобами логоритміки. Acta Paedagogica Volynienses, 1, 234–238, doi: https://doi.org/10.32782/apv/2022.1.1.37
 9. Чернiченко Л.А. Роль мистецтва як засобу естетичного виховання у процесі формування мовленнєвої діяльності. Інноваційна педагогіка, Видавничий дім «Гельветика», 2022. Вип. 47. С.123-126 http://www.innovpedagogy.od.ua/archives/2022/47/23.pdf
 10.  Черніченко Л. А. Аналіз стану підготовки майбутніх логопедів до інноваційної діяльності в умовах інклюзивної дошкільної освіти. Revistă ştiinţifică progresivă. Republica Moldova, 2020. Volum 3 № 1(3). С.5 – 8.    https://dspace.udpu.edu.ua/bitstream/123456789/13494/3/%d0%a1%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%82%d1%8f%20%d0%a7%d0%b5%d1%80%d0%bd%d1%96%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%be%20%d0%97%d0%b0%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%b4%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%b0.pdf
 11. Черніченко Л. А. Теорія і практика професійної підготовки логопедів до інноваційної діяльності в інклюзивній дошкільній освіті. Умань: Видавець “Сочінський М.М.”, 2021. 188 с.
 12. Черніченко Л. А. Рання логопедична корекція. Умань: ВПЦ “Візаві”, 2020. 150 с. (навчально-методичний посібник).
 13. Sarancha, I., Maksymchuk, B., Gordiichuk, G., Berbets, T., Berbets, V., Chepurna, L., Golub, V., Chernichenko, L., Behas, L., Roienko, S., Bezliudna, N., Rassskazova, O., & Maksymchuk, I. (2021). Neuroscientific Principles in Labour Adaptation of People with Musculoskeletal Disorders. BRAIN. Broad Research in Artificial Intelligence and Neuroscience, 12(4), 206-223. https://doi.org/10.18662/brain/12.4/245
 14. Черніченко Л. А. Особливості інноваційної діяльності логопедів в умовах інклюзивної дошкільної освіти. Актуальные научные исследования в современном мире: матеріали ХХ Междунар. Научн. Конф. (21–22 декабря 2016 г.). Переяслав-Хмельницкий, 2016. Вип.12 (20). ч.4. С.68–72.
 15.  Черніченко Л. А. Інклюзивна освіта як сучасна освітня інновація Молодий вчений. Херсон, 2016. №12. С. 537–542.
 16. Черніченко Л.А. Методологічні основи інклюзивного навчання. Modernization of education system: world trends and national peculiarities: Conference Proceedings. Kaunas: Izdevnieciba «Baltija Publishing», 2018. Р. 176–178.
 17. Черніченко Л. А. Су-Джок терапія в роботі логопеда. Навчання та виховання в інклюзивному освітньому просторі: теорія та практика: матеріали доповідей (з міжнародною участю). Хмельницький: Хмельницький інститут соціальних технологій Університету «Україна», 2018. С. 48–52.
 18. Черніченко Л. А. Професійна підготовка логопеда в умовах глобалізації інклюзивної освіти. Інтернаціоналізація вищої освіти України: концептуальні засади, здобутки, проблеми,перспективи розвитку: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (15–16 грудня 2017 року) Вінниця, 2018. С 280–

Членство:

З 2021 року член Української академії дитячої інвалідності (ГО «УАДІ»)  (Посвідчення № 0178)

З 2023 року член Української асоціації корекційних педагогів.

Стажування:

 Міжнародне стажування за програмою підвищення кваліфікації «ФАНДРЕЙЗИНГ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОЄКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД» Польща – Україна, з 06 листопада  по 12 грудня 2021 року

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір: монографія «Теорія і практика професійної підготовки логопедів до інноваційної діяльності в інклюзивній дошкільній освіті» № 111896 від 12.02.2022 р.