Іноземна мова (німецька)

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

УМАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ПАВЛА ТИЧИНИ

 

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Голова приймальної комісії

проф. Безлюдний О.І.

________________________

«___» ________________ 2019р.

 

ПРОГРАМА СПІВБЕСІДИ

«Іноземна мова (німецька)»

 Освітній ступінь бакалавр

(на основі повної загальної середньої освіти)

Форма навчання: денна, заочна

Умань-2019

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Одним із найважливіших стратегічних завдань модернізації сучасної освіти України є забезпечення якості підготовки фахівців відповідно до міжнародних вимог і стандартів. Із входженням України до європейського освітнього простору, з розвитком інноваційних технологій та пожвавленням міжнародних економічних зв’язків із країнами близького і далекого зарубіжжя виникає потреба у фахівцях, які практично володіють іноземною мовою.

З метою перевірки та вдосконалення набутих знань, вмінь та навичок попередньо пройденного курсу aбітурієнти складають вступний іспит з предмета „Англійська мова“ в межах навчальної програми загальноосвітньої школи. Вимоги вступного іспиту базуються на основі навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів затверджених Міністерством освіти і науки України та загальноєвропейських рекомендаціях з мовної освіти (Рекомендації Ради Європи – РРЄ) в галузі вивчення і викладання іноземних мов та оцінювання рівнів володіння ними. Ці вимоги є стандартом для випускника загальноосвітньої школи і передбачають вміння, які проявляться в різних типах мовленнєвої поведінки і відповідають рівню В1.

Мета складання вступного іспиту – перевірка та оцінювання знань,  практичних навичок та вмінь абітурієнтів із основних видів мовленнєвої діяльності (говоріння, аудіювання, читання та письмо) з метою визначення рівня навчальних досягнень учасників тестування відповідно до вимог чинних навчальних програм та критеріїв оцінювання.

Вступники повинні продемонструвати володіння іншомовною комунікативною компетенцією на рівні В1 (+) (незалежний користувач – рубіжний рівень), як цього вимагає рівень шкільної освіти з іноземної мови.

 

Критерії оцінювання знань, навичок і вмінь абітурієнтів на вступних випробуваннях з англійської мови

Рівень Бали Характеристика усних відповідей

 

 

Не склав

0 – 99

Абітурієнт не орієнтується в граматичних структурах англійської мови, словниковий запас слабкий, мовлення не структуроване, матеріал на слух не сприймає.

 

Склав Початковий 100

Абітурієнт орієнтується в окремих граматичних структурах й за допомогою екзаменатора знаходить відмінності між ними.

 

101 – 109

При задовільних навичках читання та вимови, абітурієнт не зрозумів основного змісту тексту, запропонував неадекватний переклад, не зміг поставити питання, проаналізувати підкреслені в тексті граматичні структури та переказати його. У відповіді допущено 7 і більше мовних помилок. Недостатній лексичний запас не дозволяють абітурієнтові вести бесіду в рамках заданої розмовної теми. Абітурієнт допустив 7 і більше помилок, які перешкоджають адекватному сприйманню думки.

 

110 – 119

При задовільних навичках аудіювання абітурієнт не провністю зрозумів основний зміст тексту, запропонував неадекватні відповіді на питання. У відповідях на запитання допущено 5 і більше помилок.

 

Середній 120 – 129 Абітурієнт за допомогою екзаменатора відтворює основний навчальний матеріал пари цьому демонстрє задовільні фонетичні та інтонаційні навички при достатньо точному розумінні змісту матеріалу.
Середній 130 – 139

При перекладі допущено 3-4 суттєвих неточності. Абітурієнт поставив однотипні питання до тексту. У переказі та аналізі підкреслених в тексті граматичних структур допущено 5-6 граматичних і лексичних помилок.

 

140 – 149

Недостатньо вільне володіння монологічним мовленням. Абітурієнт вміє виділити та сформулювати основну думку статті, однак недостатнє знання фактичного матеріалу, недостатній лексичний запас не дозволяють йому висловити й аргументувати свою точку зору. Темп мовлення занижений. Абітурієнт допускає 3-5 мовних помилок, що суттєво не порушують сприймання сказаного.

 

Достатній 150 – 159

Абітурієнт чітко та виразно, дотримуючись стандартної вимови й інтонації, читає вказаний уривок, пропонує адекватний  літературний переклад його українською мовою. В достатньо повному обсязі розуміє зміст тексту, грамотно аналізує підкреслені в тексті граматичні структури. Вміє поставити п’ять різнотипних питань до тексту.  Допускає 3-4 несуттєві помилки лексичного та граматичного характеру, що не впливають на загальне смислове сприйняття повідомлення,

 

160– 169

Відповідь свідчить про добре володіння монологічним і діалогічним мовленням у межах передбаченої програмою тематики та вміння вести бесіду, висловлювати свою точку зору відповідно до заданої розмовної теми. Абітурієнт володіє в достатньому обсязі базовим лексичним словником і граматичним мінімумом, передбаченим програмою.  Допускається також 2-4 лексичні або граматичні помилки.

 

170 – 179 Абітурієнт в повному обсязі орієнтується в  розумінні матеріалу. Допускається також 2-3 неправильні відповіді.
Високий 180– 189 Відповідь передбачає повне розуміння тексту, адекватний літературний переклад уривку, повний граматичний аналіз підкреслених у тексті граматичних структур та переказ тексту, правильні відповіді на питання, що стосуються прослуханого аудіотексту. Допускається 2-3 лексичні або граматичні помилки.
190 – 199       Відповідь демонструє володіння в повному обсязі базовим лексичним словником та граматичним матеріалом, передбаченим програмою, повне сприйняття прослуханого аудіо тексту.
200 Відповідь демонструє вільне володіння монологічним і діалогічним мовленням, повну відповідність заданій розмовній темі, вміння висловлювати власні оцінки, полемізувати, аргументовано відстоювати власну думку.

 

 

СТРУКТУРА ОЦІНКИ

Питання екзаменаційного білета оцінюється за шкалою від 100 до 200 балів. Загальна оцінка за вступне випробування визначається як середнє арифметичне оцінок за кожне питання поділене на кількість питань екзаменаційного білету.

 

ВИМОГИ  ЩОДО ПРАКТИЧНОГО ВОЛОДІННЯ ВИДАМИ МОВЛЕННЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Вступник повинен мати такий рівень мовленнєвої компетенції:

          Аудіювання і усне мовлення. Абітурієнт повинен розуміти іноземну мову в обсязі тематики, визначеної програмою середньої загальноосвітньої школи, сприймати мовлення іншої особи при безпосередньому спілкуванні.

Вступник повинен адекватно реагувати на почуте під час спілкування, брати участь у бесіді та вести діалог у межах програмної тематики, реалізуючи необхідні комунікативні функції.

Бесіда-діалог повинна носити характер мовленнєвої взаємодії в межах заданої ситуації. Абітурієнт повинен вміти як реагувати на репліки співрозмовника, так і стимулювати його до продовження розмови. Діалог-обмін інформацією повинен складатись із запитань і відповідей, реплік-реакцій і реплік-спонукань, загальна кількість яких не менша 5. Окремі з реплік (1 – 2) повинні складатись не менш як з 2 – 3 фраз.

Вступник повинен вміти логічно і послідовно викласти свої думки іноземною мовою відповідно до запропонованої ситуації в межах передбаченої програмою тематики.

Монологічне висловлювання повинно включати різноманітні мовленнєві структури, відповідати темі і мовним нормам, бути логічним і послідовним та складатися з лексико-граматичного матеріалу в межах тематики, визначеної програмою середньої школи. Обсяг висловлювань — не менше 22 фраз.

Читання і переклад.

Абітурієнт повинен вміти читати без словника мовчки з розумінням основного змісту адаптовані та скорочені тексти з художньої, науково-популярної або суспільно-політичної літератури, що містять до 9% незнайомих слів, про значення яких можна здогадатися на основі знання словотворчих елементів, подібності між лексичними явищами у рідній та іноземній мовах, а також контексту. Швидкість читання — 500 друк. знаків за хвилину.

Вступник повинен також вміти читати вголос адаптовані тексти художнього, науково-популярного і суспільно-політичного характеру при швидкості 120-130 слів за хвилину. Розуміння прочитаного перевіряється шляхом усного переказу іноземною мовою, а також шляхом відповідей на запитання до тексту та вибіркового усного перекладу.

Абітурієнт повинен знати основи граматики і сполучуваності слів іноземної мови, мати запас слів, достатній для розуміння текстів середньої складності, і вміти усно і письмово перекладати їх на рідну мову з розрахунку 1000 друк, знаків за академічну годину. При перекладі вступнику дозволяється користуватися двомовним словником.

 

МОВНИЙ МАТЕРІАЛ

Вступник повинен мати такий рівень мовної компетенції:

         

Граматична компетенція як знання та вміння користуватися граматичними ресурсами мови розглядається як цілісний механізм виконання комунікативних завдань в рамках заданої ситуації. Мовні функції, необхідні для виконання комунікативних завдань, визначаються контекстом, пов’язаним з фахом. Хоча вивчення англійської мови професійного спрямування зосереджено скоріше на значенні, ніж на формі, воно все ж таки не виключає навчання граматичних явищ тоді, коли вони з’являються у навчальному контексті. Граматичний матеріал перевіряється в тісному зв’язку з лексичним. Основна увага приділяється володінню студентами граматичною компетенцією, а також стилістичному і прагматичному використанню граматичних структур в реальній мовній комунікації. Абітурієнти повинні мати знання з таких граматичних тем:

Синтаксис. Вживання простого (поширеного, непоширеного) речення з дієслівним, іменним і складеним присудком, простого розповідного (стверджувального і заперечного), питального і спонукального, складносурядного із сполучниками und, aber, denn і складнопідрядного із сполучниками ob, dass, weil, wenn, als. Вживання безособових речень типу Es ist warm. Es ist sonnig. Es regnet.

Морфологія. Іменник. Вживання іменників у множині. Артикль. Основні випадки неозначеного, означеного, нульового артиклів. Прикметник. Вживання прикметників у вищому і найвищому ступенях, утворених за допомогою суфіксів і допоміжних слів. Дієслово. Вживання дієслів sein, haben також модальних дієслів können, dürfen, sollen, müssen, wollen, mögen. Вживання Präteritum для вираження дії, що відбулась до моменту мовлення. Вживання Perfekt для вираження дії, що відбулась до моменту мовлення в питаннях і відповідях. Plusqumperfekt для вираження дії, що відбулась в минулому раніше за іншу. Futurum – для вираження майбутніх дій; Präsens – для вираження дій, що відбувається у момент мовлення; Вживання Präteritum, Perfekt, Plusqumperfekt, Präsens , Futurum Passiv. Узгодження часів. Прислівник. Вживання прислівників у вищому і найвищому ступенях порівняння за допомогою суфіксів. Займенник. Особові, присвійні, вказівні, кількісні, неозначені.

 

ЛІТЕРАТУРА, РЕКОМЕНДОВАНА ДЛЯ СПІВБЕСІДИ

 

Основна :

  1. Deutsch für geisteswissenschaftliche Fachbereiche : навчальний посібник з німецької мови та німецької мови за професійним спрямуванням для студентів гуманітарних спеціальностей вищих закладів педагогічної освіти / К. В. Бойченко, І. Б. Бойчевська, М. А. Кирилюк. – Умань : Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2014. – 280 с.
  2. Deutsch. Збірник з граматики німецької мови для студентів гуманітарних спеціальностей вищих закладів педагогічної освіти/ Упорядник Бойчевська І.Б. – Умань: АЛМІ, 2014. – 119 с.

Додаткова:

  1. Овчиннікова А. В., Овчинніков А.Ф. Deutschland im Überblick. – М.: Знание, 1998. – 290 с.
  2. Воліна С. А. Учебник немецкого языка. – М.: Вища школа, 1987. – 254 с. 3. М. Завьялова, Л. М. Ильина. Практический курс немецкого языка ( для начинающих). Издание исправленное и дополненное. – М.: ЧеРо, 1995. – 336 с.
  3. С.М. Кравченко. Граматика німецької мови в таблицях і схемах. – К.: Логос, 2001. – 90 с.
  4. Німецько– українські та українсько – німецькі словники.

 

Затверджено на засіданні кафедри іноземних мов

Протокол  №_11_ від _21_ _лютого 2019 року

 

Голова предметної комісії                                                               С. П. Шумаєва