РОЗРАХУНОК КОНКУРСНОГО БАЛА ВСТУПНИКІВ 2017 РОКУ

   
   Відповідно до розділу VI Правил прийому на навчання до Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини в 2017 році (зі змінами) конкурсний відбір проводиться на основі конкурсного бала.
  Конкурсний бал – це комплексна оцінка досягнень вступника, до якої входять результати вступних випробувань та інші показники.
   Вступ на перший курс бакалавра на основі повної загальної середньої освіти

   Для конкурсного відбору такої категорії осіб зараховуються бали сертифіката(ів) ЗНО (результати вступних іспитів, творчих конкурсів) з української мови та літератури (перший предмет), математики, історії України або біології за вибором університету (другий предмет), загальноосвітнього предмету, з якого проводиться ЗНО (на вибір з двох предметів), або творчого конкурсу (третій предмет).

   Конкурсний бал розраховується за формулою:
   Конкурсний бал (КБ) = К1*П1 + К2*П2 + К3*П3 + К4*А + К5*ОУ

  Де П1, П2 – оцінки зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів з першого та другого предметів;

  П3 – оцінка зовнішнього незалежного оцінювання, вступного іспиту або творчого конкурсу з третього предмета;

   А – середній бал документа про повну загальну середню освіту, переведений в шкалу від 100 до 200 балів відповідно до таблиці переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100-200 (додаток 8.3 Правил прийому до УДПУ).

  ОУ – бал за успішне закінчення підготовчих курсів вищого навчального закладу для вступу до нього за шкалою від 100 до 200 балів при вступі на спеціальності (спеціалізації), зазначені в додатку 12.

   Невід’ємні вагові коефіцієнти К1, К2, К3, К4, К5 встановлюються вищим навчальним закладом з точністю до 0,01: К1, К2, К3 встановлюються на рівні не менше 0,2 кожний; у разі проведення творчого конкурсу К3 не повинен перевищувати 0,25 (0,5 – для спеціальностей галузі знань 02 «Культура і мистецтво» та спеціальності 191 «Архітектура та містобудування»); К4 не може перевищувати 0,1; К5 не може перевищувати 0,05. Сума коефіцієнтів К1, К2, К3, К4, К5 для кожної конкурсної пропозиції має дорівнювати 1.

  Остаточно конкурсний бал балансується на регіональний (РК), галузевий (ГК), сільський (СК) та першочерговий (ПЧК) коефіцієнти шляхом його множення на їх добуток, причому:

   РК дорівнює 1,02;

  ГК дорівнює 1,03 для поданих заяв з пріоритетностями 1 на спеціальності (спеціалізації), які передбачені в додатку 6, та 1,00 в інших випадках;

 СК дорівнює 1,02 для осіб, зареєстрованих у сільських населених пунктах, які здобули повну загальну середню освіту у навчальних закладах, що знаходяться на території сільських населених пунктів у рік вступу, та 1,00 в інших випадках;

 ПЧК дорівнює 1,10 для осіб, які мають право на першочергове зарахування до вищих медичних і педагогічних навчальних закладів, та 1,00 в інших випадках.

   Конкурсний бал при розрахунках округлюється з точністю до 0,001.

   Якщо після балансування конкурсний бал перевищує 200, то він встановлюється таким, що дорівнює 200.

  Призерам (особам, нагородженим дипломами І-ІІІ ступенів) IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад 2017 року з базових предметів, призерам III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України 2017 року останній доданок встановлюється рівним 10, а якщо КБ вступника при цьому перевищує 200, то він встановлюється таким, що дорівнює 200.

  Учасникам Всеукраїнської олімпіади вищого навчального закладу для професійної орієнтації вступників на основі повної загальної середньої освіти з природничо-математичних та інженерно-технічних спеціальностей, зазначених у додатку 12 (Правила прийому на навчання до УДПУ), які проводяться відповідно до Положення, можуть нараховуватись додаткові бали до сертифікату ЗНО з одного предмету при розрахунку конкурсного балу в даному навчальному закладі в обсязі від 1 до 20 балів, але не вище 200 балів за предмет.

   Інші категорії вступників

  Для конкурсного відбору осіб, які вступають для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, конкурсний бал обчислюється як сума балів за фахового випробування та середнього бала документа про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень.

  Для конкурсного відбору осіб, які не менше одного року здобувають ступінь бакалавра та виконують у повному обсязі навчальний план, які вступають для здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю, конкурсний бал обчислюється як сума балів фахового вступного випробування (коефіцієнт = 0,9) та середнього бала додатка до документа про попередньо здобуту освіту (коефіцієнт = 0,1).

  Для конкурсного відбору осіб, які вступають для здобуття ступеня магістра, конкурсний бал обчислюється як сума балів фахового випробування, вступного екзамену з іноземної мови та середнього бала документа про базову або повну вищу освіту (додатка до документа).

  В усіх інших випадках конкурсний бал розраховується як сума балів за вступні випробування та інші показники конкурсного відбору відповідно до Правил прийому з урахуванням права на першочергове зарахування до вищих медичних і педагогічних навчальних закладів.

   Інші умови

   Результати вступних іспитів та творчих конкурсів для вступників на основі повної загальної середньої освіти оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів. Оцінка за творчий конкурс обчислюється як середнє арифметичне отриманих балів за кожну сесію конкурсу, яких не може бути більше трьох. Вступники, які отримали оцінку нижче мінімально встановленого приймальною комісією бала на одній з них, не допускаються до участі у наступній сесії творчого конкурсу та конкурсному відборі на навчання.

  Оцінки з документа про повну загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: «3» відповідає «6», «4» відповідає «9», «5» відповідає «12». У разі відсутності з об’єктивних причин додатка до документа про повну загальну середню освіту його середній бал в 12-бальній шкалі вважається таким, що дорівнює 2.

  У разі відсутності з об’єктивних причин додатка до документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний рівень) його середній бал в 200-бальній шкалі вважається таким, що відповідає мінімальному можливому значенню – 124.

  Особам, які є членами збірних команд України, які брали участь у міжнародних олімпіадах, перелік яких визначений Міністерством освіти і науки України, чемпіонам і призерам Олімпійських, Паралімпійських і Дефлімпійських ігор зараховуються оцінки по 200 балів з двох вступних випробувань за вибором вступника.

Друк