Про лабораторію

Науково-дослідна лабораторія інклюзивної педагогіки є структурним підрозділом Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. Метою створення і діяльності Лабораторії є здійснення наукової, навчально-методичної, практико зорієнтованої, громадської роботи у сфері спеціальної та інклюзивної освіти.

             Завданнями Науково-дослідної лабораторії інклюзивної педагогіки є:

  • ­­­поширення принципів інклюзивної освіти в Україні, формування інклюзивної компетентності у майбутніх педагогів у ході їхньої професійної підготовки, координації зв’язків з органами управління освіти, навчальними закладами з інклюзивною формою навчання, реабілітаційними центрами, іншими громадськими організаціями»;
  • підготовка та проведення ґрунтовних досліджень із проблем упровадження та розвитку інклюзивної освіти, підготовки майбутніх педагогів до професійної діяльності в умовах інклюзії; координація наукової праці студентів, здобувачів, аспірантів, докторантів, обмін результатами дослідницької роботи зі спорідненими навчальними і науковими установами, а також залучення провідних фахівців для забезпечення наукового керівництва;
  • організація та проведення науково-практичних конференцій, семінарів, дискусій, діалогів, тренінгів, майстер-класів для обміну теоретичним, методологічним досвідом роботи педагогів у закладах освіти з інклюзивною формою навчання для розвитку в майбутніх фахівців умінь організації інклюзивного освітнього середовища, педагогічної взаємодії, навичок забезпечення освітнього курикулуму, корекційно-розвивального складника навчально-виховного процесу на засадах особистісно орієнтованого підходу та нових освітніх парадигм;
  • створення експериментальних науково-дослідних майданчиків на базі спеціальних та інклюзивних навчальних закладів з метою проведення наукових досліджень та апробації отриманих результатів; вивчення сучасних інклюзивних та інтегрованих освітніх практик;
  • розробка та впровадження в навчальний процес дисциплін за вибором та факультативних міждисциплінарних курсів із теоретичних і практичних проблем навчальної, виховної, розвивальної, корекційної, терапевтичної, реабілітаційної роботи з дошкільниками, учнями, студентами, які мають різний рівень психофізичного розвитку та інвалідність;
  • удосконалення системи організаційно-методичної, консультативно-роз’яснювальної роботи серед учителів, батьків, громадськості шляхом створення інформаційної, наукової, навчально-методичної бази з проблем інклюзивної та спеціальної освіти.

Керівництво роботою науково-дослідної лабораторії інклюзивної педагогіки здійснює доктор педагогічних наук, професор Демченко Ірина Іванівна.

Діяльність членів лабораторії охоплює збір, аналіз та обробку теоретичних та експериментальних даних із проблем: «Теоретичні та методичні засади підготовки майбутнього вчителя початкових класів до професійної діяльності в умовах інклюзивної освіти» (І. І. Демченко), «Теоретико-методичні основи підготовки фахівців психолого-педагогічного профілю до роботи в умовах інклюзивного освітнього середовища» (І. А. Малишевська), «Формування естетичного ставлення майбутніх дефектологів до корекційно-педагогічної праці» (В. А. Білан), «Моральне виховання старших дошкільників засобами народної педагогіки» (І. В. Бабій), «Гідрофільна флора Придніпровської височини: структура, антропогенна трансформація, охорона» (Н. П. Голуб), «Педагогічні умови соціалізації старших дошкільників із загальним недорозвиненням мовлення в дошкільних навчальних закладах» (М. А. Лемещук), «Підготовка майбутніх учителів початкової школи до взаємодії з батьками в умовах інклюзивного навчання» (М. С. Бевзюк), «Підготовка логопедів до інноваційної діяльності в умовах інклюзивної діяльності» (Л. А. Черніченко), «Підготовка майбутніх практичних психологів до роботи в умовах інклюзивного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів (І. С. Калиновська) «Підготовка майбутніх учителів-реабілітологів до роботи в умовах інклюзивного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів» (А. А. Чередник) та ін. Також розроблено і впроваджено в навчальний процес підготовки фахівців дошкільної та початкової освіти, соціальних педагогів і психологів програми курсів «Адаптивне фізичне виховання», «Логопедична діагностика та корекція системних порушень мовлення», «Основи дефектології», «Спецметодика образотворчого мистецтва».

Науковці лабораторії розробляють монографічні, інформаційні й методичні матеріали для фахівців системи загальної, спеціальної та інклюзивної освіти: «Теоретичні засади підготовки студентів до педагогічної роботи з дітьми старшого дошкільного та молодшого шкільного віку» (колективна монографія), «Креатотерапія у психолого-педагогічному супроводі гармонійно розвитку молодших школярів» (І. І. Демченко), «Теоретико-методичні основи підготовки фахівців психолого-педагогічного профілю до роботи в умовах інклюзивного освітнього середовища» (І. А. Малишевська)

Лабораторія має досвід співпраці з науковими й освітніми інституціями як України, так і закордону. Серед пріоритетних напрямів – проведення спільних науково-практичних заходів: конференцій, семінарів, конкурсів, майстер-класів та ін.; видання підручників, посібників та іншої навчально-методичної літератури з метою висвітлення різних аспектів інклюзивної педагогіки. У межах укладених угод про співпрацю члени лабораторії систематично беруть участь у роботі навчально-методичних об’єднань дошкільних та загальноосвітніх закладів міста, району, області.

Щороку члени лабораторії репрезентують результати досліджень у статтях, виступах на міжнародних конференціях. На базі лабораторії проведено всеукраїнську науково-практичну конференцію: «Інклюзивна педагогіка: теорія, методика, практика». У роботі конференції взяли участь більше 100 науковців та освітян із різних областей України, які опікуються проблемами інклюзивної освіти, викладачі, практичні працівники, студенти.  Учасники всеукраїнської конференції ознайомилися із новими формами і методами роботи з дітьми, які мають порушення аутистичного спектру, мовленнєвого розвитку та інших нозологій; з досвідом співпраці загальноосвітніх закладів і психолого-медико-педагогічної консультацій; із творчими досягненнями дитячого колективу комунального закладу «Уманський навчально-реабілітаційний центр Черкаської обласної ради».

З метою  ознайомлення учасників конференції з новітніми технологіями психолого-педагогічного супроводу суб’єктів інклюзивного освітнього середовища систематично проводяться: Міжнародний фестиваль з арт-терапії «Арт-Практик. Інклюзія»; майстер-класи: «Терапія кольоровою сіллю як засіб розвитку творчого та емоційного потенціалу дітей з особливими потребами» (Т. П. Дичок), «Логіко-математичний розвиток дітей з мовленнєвими вадами»,  «Food-art» (М. А. Лемещук), «Малюємо, граємо, про страх забуваємо» (І. В. Бабій), «Арт-терапія: від серця до розуму дитини» (М. А. Лемещук), «Пісочна терапія»
(Т. П. Дичок), «Оздоровчий масаж» (А. А. Чередник), «Профілактика плоскостопості у дітей» (А. А. Чередник), «Артикуляційна гімнастика. Ігри з язичком» (М. А. Лемещук).

На базі лабораторії здійснюється щорічне видання збірників наукових праць студентів та молодих учених «Вісник інклюзивної педагогіки» та «Ак­туальні проблеми збереження здоров’я дітей та молоді в сучасних умовах реформування освіти».

          Упевнені: діяльність науково-дослідної лабораторії інклюзивної педагогіки стане частиною процесу успішної імплементації інклюзивної освіти в Україні.